Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 24 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.3.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
 
Temat:
  1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii - dyskusja.
  2. Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów). 
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii -dyskusja.
W zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wzięli udział następujący przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puszczykowa:
  1. Jakub Janaszek - Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
  2. Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności PARK.
  3. Iwona Janicka - Fundacja Aktywności Lokalnej.
  4. Monika Gazecka - Klub Puszcza.
  5. Miron Skołuda - KP LAS Puszczykowo.
  6. Tomasz Skoracki - Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości.
  7. Joanna Hejnowicz - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo.
 
Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta, zapoznali radnych ze swoimi działaniami oraz planami które realizowane będą w ramach obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na niewielką liczbę organizacji i stowarzyszeń, które wzięły udział w posiedzeniu komisji. W związku z czym zauważył konieczność spotkania się również z pozostałymi. Radny poprosił o przesłanie zestawienia organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 2Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów).

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił poszczególne nagrody oraz stypendia, które przyznawane są przez Radę Miasta oraz Burmistrza oraz przybliżył zapisy uchwał i regulaminów na podstawie których są one przyznawane. Jak zauważył, w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty konieczne będzie wprowadzenie drobnych zmian w zapisach, przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa, Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił się z prośbą o ewentualne uwagi oraz propozycje zmian do poszczególnych regulaminów. Na następne posiedzenie komisji przygotowane zostaną projekty uchwał wprowadzające stosowne zmiany.

Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że na stronach internetowych sąsiednich gmin znalazł informację o konkursach na najlepszą pracę dyplomową związaną z własną miejscowością. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o opracowanie podobnego konkursu i poinformowanie o nim na stronie internetowej miasta.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radna Maria Michałowska zapytała, czy podjęto już jakieś działania w celu zamontowania na Rynku w Puszczykowie pojemnika na plastikowe nakrętki o który wnioskowała w swojej interpelacji z 2020 r.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że jest na etapie zbierania ofert na wykonanie takiego pojemnika, konieczne jednak jest zastanowienie się nad jego kształtem, w który można by wkomponować motyw puszczyka.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował zorganizowanie akcji sprzątania terenów miejskich i poinformowania o niej mieszkańców poprzez media społecznościowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pozostaje w kontakcie panem Piotrem Rubiszem Koordynatorem  Wolontariatu w Wielkopolskim Parku Narodowym, który w sobotę 27 lutego br. planuje przeprowadzić akcję zbierania śmieci z terenów granicznych Wielkopolskiego Parku Narodowego (obszar nad Wartą w okolicy parkingu WPN przy ul. Ratajskiego w Puszczykowie). Burmistrz wyjaśnił, że zebrane worki zabierze firma obsługująca odbiór odpadów z terenu miasta.
 
O godzinie 19:10 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga