Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 16 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.3.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
 2. Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
 3. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
 4. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
 5. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 6. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że radni otrzymali:
- sprawozdanie za 2020 rok z przyznanych dotacji na remont zabytków (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
- zestawienie wniosków na 2021 rok o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków (ww. zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała, że na 2021 rok wpłynęło osiem wniosków o dotację, z czego trzy zostały odrzucone z powodu braków formalnych (nie zostały wypełnione zgodnie z regulaminem).
 
Następnie przewodniczący Maciej Krzyżański udzielił głosu wnioskodawcom, którzy przedstawili zakres planowanych prac remontowych. W dyskusji wzięli udział wnioskodawcy:
- Małgorzata Ornoch-Tabędzka,
- Miłosz Jazdon,
- Arleta Pyrzyńska,
- Katarzyna Bekasiak,
- Marcin Dobrychłop.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła propozycję podziału środków (proporcjonalnie do wnioskowanych kwot, co daje ok. 25 proc. z wnioskowanych kwot) z puli 100 tys. zł:
 • obiekt przy ul. Klonowej 6                - 19 386,85 zł
 • obiekt przy ul. Wodziczki 1              - 44 716,38 zł
 • obiekt przy ul. Sobieskiego 12          - 25 425,58 zł
 • obiekt przy ul. Podleśnej 10              - 5 415,26 zł
 • obiekt przy ul. Wczasowej 1             - 5 055,93 zł
Cześć wnioskodawców stwierdziła, że w przypadku wskazanej wyżej propozycji podziału dotacji, będzie zmuszona zmniejszyć zakres planowanych prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ustalił z burmistrzem i skarbnikiem, że możliwe będzie wprowadzenie na najbliższej sesji zmian w budżecie, dzięki którym zwiększy się pula środków na dotacje (ze 100 tys. zł na 150 tys. zł). Wówczas podział środków mógłby być następujący:
 • obiekt przy ul. Klonowej 6                - 29 080,27 zł
 • obiekt przy ul. Wodziczki 1              - 67 074,56 zł
 • obiekt przy ul. Sobieskiego 12          - 38 138,38 zł
 • obiekt przy ul. Podleśnej 10              - 8 122,89 zł
 • obiekt przy ul. Wczasowej 1             - 7 583,90 zł.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad akceptacją podziału środków na dotację w sposób proporcjonalny (procentowy) oraz zwiększenia puli na dotacje do 150 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Procentowy podział środków na dotacje oraz zwiększenie puli środków na dotacje zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2.  Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasugerował, żeby na stronie internetowej miasta opublikować informację o możliwości składania propozycji zmian w regulaminie PBO.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że temat zostanie omówiony na posiedzeniu komisji w marcu.
 
Ad 3. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że współpraca z Chateaugiron trwa od lat 90. W 2011 roku został podpisany list intencyjny ze Szklarską Porębą, natomiast w 2020 roku podjęto uchwałę o współpracy partnerskiej pomiędzy Szklarską Porębą a Puszczykowem.
 
Prezes Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron Małgorzata Derengowska powiedziała, że z powodu pandemii, wymiana w 2020 roku nie doszła do skutku (w bieżącym roku wyjazd do Francji również nie zostanie zrealizowany). Aktualnie jedyną działalnością, prowadzoną przez stowarzyszenie jest kurs języka francuskiego, który od marca zeszłego roku odbywa się online. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków.  
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że współpraca ze Szklarską Porębą rozwija się głównie w dziedzinach: kultury, sportu, turystyki, rekreacji i promocji. Aktualnie prowadzone są działania promocyjne obu miast. Jeśli odbędą się Dni Puszczykowa 2021, zaproszona zostanie delegacja ze Szklarskiej Poręby i podpisana zostanie umowa o wzajemnej współpracy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował, żeby:
- wskazać jakieś miejsce w mieście (np. zielony skwer), które podkreślałoby współprace partnerskie Puszczykowa,
- zorganizować w czerwcu wspólną sesję online ze Szklarską Porębą.
 
Radna Barbara Kamińska chciałaby zacieśnić współpracę ze Szklarską Porębą na polu samorządowym (np. spotkania obu rad, wymiana radnych itp.).
 
Ad 4. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
Powyższy temat został wywołany przez radnego Mariusza Frąckowiaka, którego zdaniem np. te ww. obiekty zasługują na to, żeby je bardziej wyeksponować np. poprzez oświetlenie.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański i radny Piotr Płóciennik wyrazili poparcie dla pomysłu radnego Mariusza Frąckowiaka.
Radna Maria Michałowska powiedziała, że Pomnik Strażaka należałoby odsłonić.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pomysł wykonania podświetleń powinien być zgłoszony do projektu budżetu, ponieważ tego typu prace muszą zostać poprzedzone specjalistyczną dokumentacją i stosownymi uzgodnieniami.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że pomysł podświetlenia omawianych obiektów zostanie zgłoszony do projektu przyszłorocznego budżetu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że gdy poprawią się warunki pogodowe, zostanie przygotowana wycena niedziałającego oświetlenia w płycie rynku.
 
Ad 5. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji stypendialnej.
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych kandydatur, przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji stypendialnej.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Kandydatura radnego Mariusza Frąckowiak została zaopiniowana pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców ul. Kopernika (podpisane przez kilkadziesiąt osób) o wycinkę drzewa (dębu) rosnącego na chodniku. Urząd wystąpił do starostwa o ocenę tego drzewa, które wydało decyzję o wycince. Wiceburmistrz uprzedził, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, urząd przystąpi do wycinki drzewa.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wycięcie drzewa byłoby niepowetowaną stratą i poprosił o przesłanie radnym pisma mieszkańców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odstąpienie od wycinki może nastąpić tylko wtedy, jeśli mieszkańcy wycofają wniosek.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka zgłosiła, że miała problemy z oddaniem głosu w trakcie głosowania nad PBO oraz zaproponowała, żeby opiekę nad Pomnikiem Strażaka przejęła OSP.
 
O godz. 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań