Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 23 marca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0012.3.4.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:52
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
  2. Zmiany w PBO – dyskusja.
  3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
  4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
  7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
Autorka pisma Anna Praczyk powiedziała, że chciałaby otworzyć w Puszczykowie dzienny punkt opieki dla dzieci, ale nie może znaleźć odpowiedniego miejsca. Aktualnie prowadzi taki punkt w Poznaniu oraz żłobek w Mosinie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, ze możliwą formy dofinansowania przez miasto miejsc w punktach opieki dla dzieci w wieku do lat 3 jest rozszerzenie uchwały dot. określenia wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki o dzienne punkty opieki. Obecnie dofinansowanie dla dziecka z Puszczykowa korzystającego ze żłobka wynosi 300 zł.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy ktoś z radnych jest przeciwny rozszerzeniu uchwały o zapis dot. dziennych punktów opieki.
Wobec braku uwag, przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie stosownego projektu uchwały.
 
Ad 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił radnych o zgłaszanie propozycji zmian w regulaminie PBO.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował, żeby:
- finansować więcej niż jeden wygrywający projekt,
- niezrealizowane projekty pojawiały się w kolejnych edycjach PBO.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zeszłoroczna zmiana regulaminu PBO (podział na projekty zielone i pozostałe) spowodowała, że obecnie realizowane są dwa projekty, a wybór większej liczby projektów będzie związany z rozróżnieniem kwoty na budżet obywatelski i kwoty maksymalnej projektu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy radni podzielają pomysł podziału budżetu obywatelskiego na mniejsze projekty.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że obawia się, że wybór większej liczby projektów spowoduje, że będą pojawiać się mało znaczące projekty o mniejszej jakości.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wybór większej liczby projektów spowoduje, że składanych projektów będzie więcej, co może przyczynić się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego (zaangażowanie i aktywizacja mieszkańców).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że ewentualne zmiany w PBO powinny angażować jak największą liczbę mieszkańców i sprawić, żeby więcej osób brało udział w głosowaniu (promocja PBO).
 
Następnie dyskutowano nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmian w PBO.  
 
Ad 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
Przewodniczący Maciej Krzyżański oddał głos radnej Barbarze Kamińskiej, która powiedziała, że zapisy regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta należy dostosować do obowiązujących przepisów, jak i realiów. Radna zauważyła, że obecnie nie uda się powołać Młodzieżowej Rady Miasta z powodu pandemii.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jedyną przeszkodą do ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Miasta jest pandemia oraz zaproponował, żeby zmianami w regulaminie zajęła się komisja statutowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najlepszą okazją do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta są inne wybory oraz dodał, że należy się zastanowić, czy młodzieżowa rada jest faktycznie potrzebna i odpowiadająca wymogom obecnej rzeczywistości.
 
Radni Tomasz Potocki i Maciej Krzyżański chcieliby, aby Młodzieżowa Rada Miasta powstała w Puszczykowie, co nie wyklucza działalności innego rodzaju aktywnych grup młodzieżowych.
 
Ad 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
Radni otrzymali uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie ws. nagrody burmistrza na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Mosina – jako materiał do dyskusji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił aspekty formalne przygotowania aktu prawnego (uchwała lub zarządzenie) dotyczącego przyznania nagrody oraz możliwą procedurę jej uzyskania (komisja oceniająca, kryteria oceny, jakość pracy).
 
Radni przychylili się do pomysłu opracowania regulaminu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Puszczykowa.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
Członek komisji stypendialnej Mariusz Frąckowiak przedstawił projekty uchwały ws. przyznania stypendiów sportowych dla:
- Sebastiana Ratajczyka w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- Michała Wyrwasa w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Sebastiana Ratajczyka).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 253 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Michała Wyrwasa).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 254 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały z druku nr 236 (z podziałem kwoty 150 tys. zł) informując, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 236 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz poruszył sprawę wypadku, do jakiego doszło na przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej oraz przypomniał, że w zeszłym roku Rada Rodziców SP nr 2 napisała pismo do urzędu dotyczące tego przejścia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wystosowano do starostwa pismo z propozycjami na zwiększenie bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych. Wiceburmistrz dodał, że jeśli nie będzie można wykonać progów zwalniających, urząd będzie wnioskował o wyniesienie przejścia i zaproponuje jego sfinansowanie, mimo że jest to droga powiatowa. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o ocenę, czy tuje rosnące przy przejściu nie powinny zostać usunięte (stwarzają zagrożenie).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o poinformowanie radnych o decyzji starostwa.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię pisma Rady Rodziców SP nr 2 dotyczącego lokalizacji pojemnika na nakrętki. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że odpowiedź na pismo zostanie udzielona najpóźniej pojutrze.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że komisja z urzędu marszałkowskiego pozytywnie oceniła lokalizację hali widowiskowo-sportowej na punkt szczepień, ale na razie nie ma decyzji o uruchomieniu tam punktu szczepień.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował przewodniczącemu Maciejowi Krzyżańskiemu za dotychczasową współpracę w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
O godz. 18:52 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak