Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 20 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.5.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:50
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie pisma starostwa ws. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 3. Informacje o możliwości wykorzystania schronu wojewody i tzw. góry Mojżesza w celach turystycznych.
 4. Wybór przez KEKiS wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 4 radnych (nieobecny radny Filip Ryglewicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił następujące projekty uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267),
 • w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268),
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271). Jak wyjaśnił Program ten jest skierowany do uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Do członków komisji dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 5 radnych).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277). Sekretarz zaproponował wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, polegającej na dostosowaniu terminu składania wniosków do absolwentów klas 8 szkół podstawowych, w taki sposób, aby umożliwić im również otrzymanie stypendium.
 
Radni poparli zaproponowaną zmianę do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277 z zaproponowaną autopoprawką).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Omówienie pisma starostwa ws. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
Przewodniczący Maciej Krzyżański w związku z otrzymaną odpowiedzią ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu (Zespól ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego negatywnie zaopiniował wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej), zapytał o możliwość rozwiązania tej kwestii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu w piśmie z dnia 12 kwietnia br. zaproponowało następujące rozwiązania:
 • wykonanie dodatkowego dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych oświetlającego sylwetkę pieszego,
 • wykonanie aktywnych znaków D-6,
 • wykonanie punktowych elementów odblaskowych na jezdni z funkcją rozbłyskuj w przypadku detekcji pieszych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że przedmiotowa sprawa została przeanalizowana przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Wiceburmistrz powiedział, że nie posiada wiedzy na temat, czy Zespół osobiście dokonał wizji lokalnej wskazanego miejsca.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej na temat możliwości rozwiązania tej sytuacji i wyjaśnienia przyczyn odmowy wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie wnioski i postulaty radnych oraz mieszkańców dotyczące przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej zostały uwzględnione w piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kwestie bezpieczeństwa na drogach powiatowych i działania Starostwa Powiatowego reguluje stosowna ustawa.
 
Członkowie komisji zawnioskowali o zaproszenie przedstawicieli Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w celu dokonania wizji lokalnej przedmiotowego przejścia dla pieszych oraz ustosunkowania się do przesłanej odpowiedzi.
 
Radny Piotr Płóciennik zgłosił wniosek formalny o zaproszenie pana Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego. Podczas takiego spotkania byłaby możliwość przedstawienia wszystkich argumentów przemawiających za wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej. Radny Piotr Płóciennik powiedział, że kwestia poprawy bezpieczeństwa na ul. Dworcowej powinna być dla wszystkich priorytetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował, aby temat zaproszenia Starosty Poznańskiego podjąć na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Ad 3. Informacje o możliwości wykorzystania schronu wojewody i tzw. góry Mojżesza w celach turystycznych.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej przypomniał, że nieruchomość, w skład której wchodzi między innymi schron, przekazana została miastu przez ówczesnego Wojewodę Wielkopolskiego w 2006 r. W decyzji wskazane zostało przeznaczenie obiektu na realizację zadań własnych gminy zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Pan Remigiusz Motycki zaznaczył, że Urząd Miejski występował do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zmianę przeznaczenia obiektu na cele turystyczne, za każdym razem odpowiedź była odmowna. W 2018 r. wskazana została możliwość przekazania schronu w postaci darowizny na przykład organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na cel publiczny. Pan Remigiusz Motycki podkreślił, że dostosowanie obiektu schronu do celów turystycznych wymagałoby nakładu znacznych środków finansowych z budżetu miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zły stan obiektu aktualnie nie pozwala na udostępnienie go na cele turystyczne.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował, aby członkowie komisji zwiedzili schron i zapoznali się z jego stanem technicznym.
 
Członkowie komisji przychylili się do propozycji zwiedzenia obiektu bunkra.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał o możliwość zlokalizowania punktu widokowego na terenie tzw. góry Mojżesza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nieruchomość ta stanowi własność prywatną, dlatego nie ma możliwości utworzenia w tym miejscu punktu widokowego.
 
Ad 4. Wybór przez KEKiS wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego komisji.
Radny Filip Ryglewicz zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Mariusza Frąckowiaka na wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Mieszkaniec pan Paweł Kuleszewicz przedstawił propozycję utworzenie na terenie miasta strzelnicy sportowo-rekreacyjnej pneumatycznej oraz zapytał o ewentualną lokalizację takiego obiektu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że na miasto nie dysponuje stosownym i bezpiecznym terenem, na którym można by zlokalizować strzelnicę pneumatyczną. Wiceburmistrz zaproponował, aby radni również zastanowili się nad odpowiednią lokalizacją dla tego obiektu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak stwierdził, że jego zdaniem tego typu inwestycja nadawałaby się do zgłoszenia do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził poparcie dla złożonej propozycji oraz poprosił o przedstawienie kosztów realizacji takiej inwestycji.
 
Pan Paweł Kuleszewicz powiedział, że przygotuje stosowny kosztory, który przedstawi radnym.
 
O godzinie 18:50 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga