Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 15 czerwca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:05
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć śp. Władysława Hetmana.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji dotyczących kultury i oświaty.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto przystąpiło już do projektu pn. „Publiczny internet dla każdego” i w jakiś sposób będzie on udostępniany mieszkańcom.
 
Pan Maciej Nazim informatyk wyjaśnił, że internet będzie udostępniany poprzez access pointy (punkty dostępu Wi-Fi), najprawdopodobniej nie będzie on wymagał wpisania żadnego hasła. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o informację, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie harcówki na terenie miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że bieżące utrzymanie obiektu należy do podmiotu użytkującego.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz zapytał o wydarzenia zaplanowane przez miasto w okresie wakacyjnym.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zaplanowane na okres wakacyjny wydarzenia kulturalne dla mieszkańców, w tym Dni Puszczykowa, które w tym roku odbędą się 28 sierpnia. Pani Beata Witczak powiedziała, że w Bibliotece Miejskiej odbywać się będą również zajęcia dla dzieci.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała o zaplanowanych w okresie wakacyjnym wydarzeniach sportowych, takich jak między innymi VII Lipcowy Dwubieg Puszczykowski czy sportowe Dni Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki omówiła bieżącą działalność promocyjną referatu oraz działania, które zostały zaplanowane na najbliższy okres.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy przeprowadzony został przegląd techniczny placów zabaw dla dzieci na terenie miasta oraz, poprosił o informację odnośnie kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że przegląd miał miejsce w kwietniu. W maju wykonano konieczne naprawy, natomiast do końca czerwca wymieniony zostanie piasek w piaskownicach.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że kąpielisko będzie funkcjonowało na takich samych zasadach jak w latach poprzednich, na razie czekamy na informację z Komornik w tej sprawie.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował konieczność ustawienia ogródka (parasole, leżaki) w okresie letnim na terenie Rynku w Puszczykowie, na przykład przy Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał o stan zagospodarowania terenu przystani kajakowej nad Wartą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie przystanki kajakowej ustawione zostały wiaty piknikowe, przewidziane jest również zlokalizowanie w tym miejscu placu zabaw dla dzieci. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich zaplanowane zostały jakieś akcje promocyjne.
 
Pani Agnieszka Hahuła odpowiedziała, że na stronie internetowej miasta oraz serwisie społecznościowym Facebook pojawi się apel do mieszkańców o wywieszenie flag z herbem miasta.
Radny Mariusz Frąckowiak poruszył temat pośmiertnego uhonorowania radnego Władysława Hetmana z uwagi na jego liczne zasługi dla mieszkańców i miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla powyższej sugestii.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto przewiduje przeprowadzenie akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID-19.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że miasto Puszczykowo otrzyma środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach prowadzonej akcji „Promocja szczepień przeciwko COVID-19”.
 
O godzinie 18:05 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga