Protokół nr 9/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się 21 września 2021 r. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejs

RM.0012.3.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     16:30
Godz. zakończenia:    18:20
 
Temat:
O godz. 16.30 komisja spotkała się przy wejściu na teren sportowo-rekreacyjny od ul. Kościelnej.
  1. Wizyta na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej (obejście terenu).
O godz. 17.30 komisja rozpoczęła obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
2. Darmowy Rower Małomiasteczkowy – przedstawienie projektu.
3. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
6. Wypracowanie wniosków komisji do budżetu na 2022 rok.
7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizyta na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej (obejście terenu).
Komisja spotkała się na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Członkowie komisji dokonali wizji lokalnej ww. terenu oraz zgłosili swoje uwagi odnośnie jego utrzymania i funkcjonowania.
 
O godzinie 17:30 komisja przybyła na salę sesyjną Urzędu Miejskiego w celu kontynuacji obrad.
 
Ad 2. Darmowy Rower Małomiasteczkowy – przedstawienie projektu.
 
Ad 3. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 
- Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła prezentację dotyczącą iluminacji świątecznych zaplanowanych na terenie miasta na sezon zimowy 2021/2022. Członkowie komisji dokonali wyboru propozycji nr 3 z przedstawionej prezentacji.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że oprócz iluminacji świątecznych na latarniach, tradycyjnie już, oświetlona zostanie choinka na Rynku w Puszczykowie.
- Informacja dotycząca prowadzonych działań oraz zorganizowanych wydarzeń przez stanowisko ds. sportu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
- Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poprosiła o zgłaszanie przez radnych propozycji artystów, którzy mieliby wystąpić podczas Dni Puszczykowa w 2022 roku. Poprosiła radnych o przesyłanie powyższych informacji mailowo.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Wypracowanie wniosków komisji do budżetu na 2022 rok.
Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski do projektu budżetu miasta na 2022 rok:
  • zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta kwoty w wysokości 2,5 mln złotych na budowę szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej,
  • budowa skateparku w okolicy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie,
  • wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wzdłuż ul. Kasprowicza (pomiędzy terenami zielonymi).
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański zgłosił konieczność naprawy jednej z lamp oświetlających mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby w przyszłości podczas układania planu lekcji w szkołach wziąć pod uwagę możliwość zaplanowania lekcji wychowania fizycznego na końcu zajęć.
 
O godzinie 18:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga