2007

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14.12.2007 r.
Kontrola dokumentów księgowych od września do października
 
Godz. rozpoczęcia: 18.00
Godzina zakończenia: 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu nie uczestniczyli goście.
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Komisja wniosła o ustalenie:
 • czy był konkurs judo o puchar burmistrza,
 • co było przyczyną zatrudnienia pani Kaczmarek jako inspektora i na jakiej zasadzie jest zatrudniona, oraz dlaczego tak wysoka kwota faktury 103/09/07 z dn. 27.09.2007, zaks. 28.09.07 poz. 476 na kwotę 5239,00 zł,
 • jakie umowy zostały zawarte z panią Dorotą Kaczmarek i jakie prace nadzoruje,
 • ile osób nadzoruje ulicę Poznańską,
 • ile kosztowała impreza „Muzyka na Zakolu” i co się na to składało,
 • jakie są wydatki ze strony Miasta na rzecz obsługo pasażerskiej MPK,
 • faktura 48/2007 z dn. 5.10.2007 – koncepcja stara szkoła – co to za koncepcja i w jakim celu.
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia Komisji.
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11.12.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:          
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Katarzyna Nowak - koordynator ds. organizacji pozarządowych
Protokolant: Róża Grześkowiak
 
Przebieg posiedzenia Komisji:
            Komisja w dalszym ciągu zajmowała się kontrolą dokumentacji związanej z organizacjami pozarządowymi.
Komisja stwierdziła, ze wszystkie organizacje nie mają w umowach uwzględnionych tytułów zadań na dotację.
Organizacja Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe:
-    oferta na prowadzenie zajęć rekreacyjnych z aerobiku i jogi - Komisja sugeruje, aby Urząd Miejski  lub Burmistrz we wcześniejszym terminie dokonywał akceptacji umów.
-    Sekcja badmintona - powinna złożyć oświadczenie, jaką kwotę dotacji otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Federacji Sportu, jakie to były kwoty i z jakich pochodzą źródeł.
Komisja zwraca uwagę, aby umowa była zgodna terminem realizacji, brak spójności umów w paragrafach dotyczących § 1/1 i § 3/1.
            Komisja wnosi o terminowe przelewanie środków dotacji poszczególnym organizacjom.
            Sprawdzając wykonanie oferty PTS (sekcja Windsurfing), Komisja doszła do wniosku, że Urząd nie powinien wydawać pieniędzy na wieczorki piątkowo-sobotnie, które stanowią znaczną część pieniędzy oferty.
            Kontrolując Polski Związek Emerytów i Rencistów oddział w Puszczykowie, Radny Stanisław Balbierz nie brał udziału w kontroli organizacji.
            Radny Andrzej Balcerek został wyłączony z kontroli organizacji "Las Puszczykowo", ponieważ pełnił funkcję wiceprezesa organizacji zarządu.
Radny Andrzej Balcerek oświadczył, że złożył rezygnację z pełnienia funkcji.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że z dotacji Urzędu Miasta nie powinny być pokrywane kary (żółte kartki).
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 14.12.2007 r. na godz. 18.00.
 Temat: Kontynuacja kontroli dokumentacji organizacji pozarządowych.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:          
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Katarzyna Nowak - koordynator ds. organizacji pozarządowych
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Przebieg posiedzenia Komisji:
 
Komisja zajęła się kontynuacją kontroli dokumentacji związanej z organizacjami pozarządowymi.
-    Polski Związek Wędkarski - pomimo uwag audytora wewnętrznego, organizacja nie stosuje na fakturach opisu, że środki dotyczą dotacji Urzędu Miasta Puszczykowa.
-    Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa - Komisja stwierdza błąd w opisie faktur. Faktury dotyczą dotacji pochodzącej z Urzędu Miasta Puszczykowa, a na opisie znajduje się zapis, że pieniądze dofinansowane są ze środków własnych.
 
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 11.12.2007 r. na godz. 18.00
Temat: Kontynuacja kontroli dokumentacji organizacji pozarządowych.
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.11.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:          
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Katarzyna Nowak - koordynator ds. organizacji pozarządowych
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Przebieg posiedzenia Komisji:
 
Członkowie Komisji, zapoznali się z dokumentacją organizacji pozarządowych i sformułowali następujące opinie:
 
 1. Organizacja Fundacja im. Arkadego Fiedlera uzupełniła wszystkie wnioski wskazane przez audytora wewnętrznego. Zgodnie z oświadczeniem pani Katarzyny Nowak, faktura na kwotę 374,50 zł została opisana przez prezesa Fundacji zgodnie z oryginałem i została zapłacona gotówką.
 2. Towarzystwo Animacji Sportu i Rekreacji - Kolarstwo Górskie, Komisja Rewizyjna oczekuje na uzupełnienie opisu na kopiach i potwierdzenia zapłaty polisy ubezpieczeniowej.
 3. Tenis stołowy, dokumenty zostały uzupełnione zgodnie z zaleceniem audytora wewnętrznego - opisy faktur zgodnie z oryginałem.
 
 
   Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 27.11.2007 r. na godz. 8.00.
   Temat: Kontynuacja kontroli dokumentacji organizacji pozarządowych.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 08.11.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 08.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godzina zakończenia: 09.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:          
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Katarzyna Nowak - koordynator ds. organizacji pozarządowych
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Przebieg posiedzenia Komisji:
 
Członkowie Komisji, w związku z brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji od pani Grażyny Nowickiej, (pani G. Nowicka złożyła wypowiedzenie) złożyli wniosek o wyjaśnienia ze strony mecenasa Piotra Stawickiego:
 
Czy na ul. Mickiewicza inwestycja była wykonana zgodnie z projektem i przetargiem?
Czy nie było naruszeń prawa podczas wykonania inwestycji?
Czy faktura została wystawiona zgodnie z przetargiem i z projektem?
 
Komisja prosi o odpowiedź do 21.11.2007 r.
 
Komisja zapoznała się też z dokumentacją organizacji pozarządowych, a także z opinią audytora wewnętrznego pana Radosław Przygońskiego.
 
Wniosek: Uzupełnić zalecenia pokontrolne do 23.11.2007 r., wtedy Komisja ponownie zapozna się z dokumentacją.
 
Zalecenie: aby organizacje pozarządowe, które nie rozliczają się w terminie, nie były brane pod uwagę przy kolejnych konkursach.
 
 Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 23.11.2007 r. na godz. 8.00.
 Temat: Kontynuacja kontroli dokumentacji organizacji pozarządowych.
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 26.10.2007 r.
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Szmytkowski - Skarbnik
Janina Kozeńska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Członkowie Komisji po wcześniejszym zapoznaniu się z odpowiedzią przygotowaną na pismo pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego, uznali, że jest ona niewystarczająca.
Wnioski Komisji:
 1. Prośba o pisemne ustosunkowanie się pani Grażyny Nowickiej do pytań pana Pietraszaka-Dmowskiego i odpowiedzi na nie udzielonych przez panią Barbarę Mulczyńską.
 2. Czy są jakiekolwiek dokumenty potwierdzające przeprowadzenie konsultacji z ieszkańcami, jeśli tak to prośba o ich przedstawienie?
Ponadto Komisja zwraca uwagę, że pracownicy odpowiedzialni za inwestycje, powinni dochować wszelkich starań, aby nie dochodziło do sytuacji zagubienia dokumentów inwestycyjnych, budowy (dziennik).
Wniosek Komisji: aby odpowiedzialni za to pracownicy Urzędu ustalili, czy państwo Mazurscy ogradzając posesję nie umieścili płotu na terenie Miasta – zwężenie na ul. Mickiewicza.
Następnie członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedziami udzielonymi przez pracowników Urzędu na pytania zawarte w protokole z poprzedniego posiedzenia komisji.
W związku z wątpliwościami odnośnie odpowiedzi udzielonej przez panią Janinę Kozeńską Inspektora ds. Ochrony Środowiska, poproszono aby złożyła ona stosowne wyjaśnienia. Podczas dyskusji wyjaśniono, że niefortunnie użyto sformułowania „odsetki” w stosunku do określonej rozporządzeniem „procentowej zwyżki”, co wzbudziło wątpliwość Komisji. Przyjęto wyjaśnienia, że zgodnie z zapowiedzią pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej na sesji 19. września, Miasto zmierza do opracowania systemu wodnego i zyskania pozwolenia wodno-prawnego obejmującego analizę całego terenu co poskutkuje w przyszłości zwolnieniem z obowiązku płacenia zawyżonej opłaty za użytkowanie środowiska.
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 8.11.2007 r. na godz. 8.00.
Temat: Kontynuacja kontroli dokumentacji organizacji pozarządowych.
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11.10.2007 r.
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Komisja zajęła się kontrolą dokumentów księgowych rozpoczynając od lipca 2007 r. Po zapoznaniu się z materiałami sformułowano wniosek o przygotowanie wyjaśnień do następujących faktur:
 1. Stanisław Balbierz - 1/06/2006, nr umowy 707/65/07 z dn. 07.05.2007, inwentaryzacja. Prośba o wyjaśnienia odnośnie wypłaty dot. ul. Poznańskiej.
 2. Andrzej Balcerek – 13/56/2007 (nr wewnętrzny), za wykonanie inwentaryzacji budynku socjalnego – szatnia piłkarzy przy ul. Kościelnej. Prośba o odpowiedź od pana Andrzeja Jakubowicza wraz protokołem z inwentaryzacji.
 3. Zbigniew Czyż – Poznański Związek spółek Wodnych, umowa nr 704/63/2007, faktura nr 080/2007 – ocena stanu technicznego sieci kanalizacji. Odpowiedź na pytanie, czy firma Aquanet jako właściciel nie powinien dokonywać oceny we własnym zakresie, co było przyczyną.
 4. Iwona Janicka - umowa zlecenia 8/07/V z dnia 01.02.2007, 42/52/07 – brak umowy przy rachunku. Prośba o uzupełnienie i wyjaśnienie.
 5. Róża Grześkowiak – Angie faktura FVS/H/074/08/07, 08.08.2007 usługa hotelowa i wynajem kortów na kwotę 3.260,00 zł i reszta faktur powiązanych z pobytem Holendrów, umowy. Pytanie ilu było uczestników, wyliczenie wszystkich kosztów związanych z wizytą i okoliczności ponoszenia kosztów.
 6. Zbigniew Czyż – faktura nr 2/VII/2007 (zaksięgowana 16.07.2007) – Concordia Kancelaria Radcy Prawnego Robert Ruskowiak – pytanie co to za usługa i dlaczego robiła to zewnętrzna kancelaria a nie radcy urzędu.
 7. Andrzej Balcerek – odsetki karne ochrona środowiska, wpłata na konto Urzędu Marszałkowskiego. Lata 2006/2007 24.08.2007. Pytanie do pani Niny Kozeńskiej czy to opłata, czy karne odsetki za nieterminowe płatności, kwota 16.776,08 zł 27.08.2007.
 8. faktura z 02.07.2007 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. Nowy Tomyśl (zaksięgowana 27.07.2007) Modernizacja ul. Poznańskiej. Pytanie co wchodzi w odbiór przy fakturze nr FVS 0313/701/2007 na kwotę 1.090.649,95 zł (załącznik do wniosku z dn. 10.08.2007). Oraz Tebodin – prośba o wyjaśnienie kosztów związanych z nadzorem – zmiana osoby. Prośba o informację, jak była przyczyna zatrudnienia firmy Tebodin, czy były też inne oferty.
 9. Andrzej Balcerek – przebudowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Libelta. Pytanie dlaczego takie koszty (zaksięgowano 24.08.2007).
 10. Zbigniew Czyż – cztery koncerty organowe (zaksięgowano 30.08.2007). Pytanie czy jest to związane z organizacją, czy tylko udostępnienie kościoła.
 11. Iwona Janicka – czy rozważano otwarty konkurs ofert w sprawie organizacji koncertów organowych. Prośba, aby zgłosić Katarzynie Nowak, aby przy okazji otwierania konkursów, informować o nich również parafie.
 12. Iwona Janicka:
 1. Faktury za materiały biurowe z różnych firm. Pytanie czy rozważano zawarcie umowy z jednym dostawcą.
 2. Raporty kasowe – brak podpisu, że są zaksięgowane oraz czy jest przewidziane połączenie tego z systemem księgowym.
Skarbnik odpowiedział, że są takie palny, ale przy tworzeniu systemu, musi zostać zachowana kompatybilność z innymi jednostkami – stąd wstrzymanie do czasu wdrożenia skutecznego, zintegrowanego systemu.
 1. Konta bankowe, ile jest subkont i czy jest możliwe utworzenie kolejnych.
Skarbnik odpowiedział, że np. w przypadku konta, które jest podane w Internecie, jeden wyciąg jest rozpatrywany przez większą ilość osób, które księgują poszczególne wpłaty. Ponadto Skarbnik zaznaczył, że utworzenie wielu subkont wiązałoby się ze zbytnim rozdrobnieniem.
 1. Na dokumentach księgowych dokonuje się poprawek przez zamazywanie korektorem lub zamazywanie błędu, poprawianie kwoty itp. Prośba o pouczenie osób, które tego dokonują, że jest to nieprawidłowe i poinstruowanie, że w przypadku popełnienia błędu należy dokonać skreślenia i parafować poprawkę.
 1. Róża Grześkowiak – faktury nr 089/2007 i 092/2007 (zaksięgowano 25.09.2007) spółki wodne – podobnie jak w przypadku Aquanetu, pytanie czy musiał to finansować urząd .
 2. Andrzej Balcerek – 4/24/34R/2007 za energię elektryczną (zaksięgowano 23.08.2007) ENEA, ul. Wysoka, poz. 3 – pytanie czego to dotyczy, brak numeracji przy nazwie ulicy.
 3. Iwona Janicka – faktura za montaż wpustu na studnię na ul. Mickiewicza 72/07/2007 (zaksięgowana 02.08.2007) kwota 854,00 zł. Pytanie czy Aquanet jest obciązany, czy to tylko montaż.
 4. Stanisław Balbierz – faktura 1750/2007 (zaksięgowana 09.07.2007) umowa z firmą Eko-Rondo nr 704/3/07 na kwotę 2.458,59 zł i nr 704/78/07 na kwotę 1.453,60 zł. Pytanie kto kontroluje ile m3 zostało wypompowane.
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 26.10.2007 r. na godz. 8.00.
  

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 04.10.2007 r.
Kontynuacja kontroli dokumentów księgowych
 
Godz. rozpoczęcia: 08.10
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
1. Komisja zajęła się podsumowaniem kosztów organizacji Dni Puszczykowa.
Sugestia Komisji, aby w przyszłości zaprosić organizacje pozarządowe i oświatę do przygotowywania imprezy.
Radna Iwona Janicka zaproponowała, aby o ile to możliwe, jak najwcześniej ustalać kolejny termin Dni Puszczykowa, aby organizacje pozarządowe mogły też go ująć w swoim kalendarzu imprez i postarać się o sponsorów.
Wniosek formalny:
w ramach racjonalizacji kosztów wcześniej ustalać termin imprezy Dni Puszczykowa, aby organizacje pozarządowe, które chcą współpracować przy organizacji, mogły się do tego przygotować oraz aby mogły już założyć ewentualne związane z tym koszty.
Następnie Komisja zasugerowała, aby rozważyć zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za animację imprez kulturalnych i sportowych, przy czym powinna to być taka osoba, która posiadałaby umiejętność pozyskiwania środków, a także znać zagadnienia kulturalne i być dobrym negocjatorem. Ponadto przy zatrudnianiu takiej osoby, powinno się położyć szczególny nacisk na jej doświadczenie i kwalifikacje, aby ta osoba swoją pracą zrekompensowała koszt swojego zatrudnienia. Połączenie funkcji animatora kultury i osoby odpowiedzialnej za promocję miasta.
2. Następnie Komisja poruszyła problem otynkowania Szkoły Podstawowej Nr 1 i termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2. Ponadto Radna Iwona Janicka zauważyła, że przed Radą trudne zadanie racjonalizacji kosztów utrzymania szkół, w związku z którym konieczne będzie podjęcie decyzji czy podjąć rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, czy np. zdecydować się na podział na jedno gimnazjum i jedną szkołę podstawową.
3. Następnie Skarbnik poinformował Komisję, że sprawozdanie za I półrocze zostało przejęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał, czy są jakieś braki w budżecie na przyszły rok. Skarbnik wyjaśnił, że w budżecie jest zaznaczone, ze konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w wys. 2.600.000 zł i w zależności od terminu płatności za wykonanie ulic, trzeba będzie wykorzystać środki z tego roku lub zabezpieczyć je na przyszły rok.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem budżetu za I półrocze 2007 r. Budżet został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami za.
4. Komisja zajęła się też tematem nadzorowania prac związanych z utrzymaniem czystości i zieleni. Zdaniem Komisji w chwili obecnej niewystarczająco weryfikowana jest jakość wykonania usług – przy następnym przetargu trzeba doprecyzować kryteria. Komisja sugeruje, aby oprócz potwierdzenia wykonania, sprawdzać jego jakość, a przy konstruowaniu przetargów określać kryteria wykonania.
Skarbnik zobowiązał się po zakończeniu sprawozdawczości, przygotować zestawienie wydatków przeznaczonych na obsługę, utrzymanie miasta.
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 11.10.2007 r. na godz. 8.00
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.09.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12.09.2007 r.
Kontynuacja kontroli dokumentów księgowych
 
Godz. rozpoczęcia: 08.20
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz miasta Maciej Dettlaff
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Ustalenia Komisji:
Komisja zajęła się badaniem budżetu za pierwsze półrocze. Skarbnik Piotr Szmytkowski podsumował zestawienie i omówił wykonanie dochodów i wydatków.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie na następnym posiedzeniu Komisji informacji o odpowiedzi na pismo pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
Komisja poprosiła Skarbnika o wyjaśnienie w sprawie dróg – dlaczego takie wykonanie.
Skarbnik Piotr Szmytkowski, na podstawie wyjaśnień przedstawionych na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 10 września br. przez panią Grażynę Nowicką, omówił w jaki sposób są rozliczane inwestycje. Według tego, środki na realizację dróg będą wykorzystane, ale płatności nastąpią po wykonaniu, na podstawie wystawionej faktury.
Radny Andrzej Balcerek poprosił Skarbnika, aby to, co nie zostało ujęte w objaśnieniach, zostało pisemnie przedstawione Komisji. Ponadto Radny poprosił o podsumowanie kosztów związanych z organizacją Dni Puszczykowa. Ustalono, że przed kolejnym posiedzeniem Komisji, Skarbnik przedstawi odrębne wyjaśnienia odnośnie poszczególnych działów.
Następny termin spotkania został wyznaczony na 21.09.2007 r. na godz. 8.00
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.07.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24.07.2007 r.
Kontynuacja kontroli dokumentów księgowych
Godz. rozpoczęcia:18.10
Godzina zakończenia:20.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Ustalenia Komisji:
Komisja zapoznała się z pisemną odpowiedzią radcy prawnego pana Macieja Dehmela odnośnie ul. Mickiewicza. Przewodniczący Komisji, pan Z. Czyż poprosił o przepisanie opinii w czytelny sposób i przedstawienie jej Komisji w jak najszybszym czasie.
W związku z przeglądaniem dokumentacji księgowej, pan Z. Czyż poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji wyjaśnień odnośnie:
 1. faktura nr 13/2007 z dn. 12.04.2007 r. z firmą „Astra” – malowanie pasów na ul. Poznańskiej, prośba o wyjaśnienie gdzie miało to miejsce, kiedy itp. – pytanie do pani Barbary Mulczyńskiej
Pan Z. Czyż poprosił pana P. Szmytkowskiego o przygotowanie wydruku zawierającego wykaz spraw związanych z firmą Astra (sprawy dot. utrzymania porządku – celem jest poznanie miesięcznych kosztów utrzymania i ewentualnie propozycja zmian w wydatkowaniu środków)
 1. faktura nr 73 z dn. 23.05.2007 r. za pobyt grupy uczniów z SP nr 1, tzw. „zielona szkoła” – czy w SP nr 2 też odbywają się takie wyjazdy (czy są jakieś ogólne zasady, czy funkcjonuje to podobnie w obu szkołach?) - pytanie do pani Katarzyny Świniarskiej
 2. faktura nr 32/05/2007 z dn. 16.05.2007 r. kosztorys przebudowy ul. Dąbrowskiego (czego dotyczy, czy coś nowego, czy w ramach umowy) - pytanie do pani Barbary Mulczyńskiej
 3. faktura nr S070032 z dn. 18.06.2007 r. oświetlenie zakola Warty – czy to przyłącze zostaje na przyszłość
 4. Pan Z. Czyż poprosił tez o uzupełnienie opinii radcy prawnego w sprawie umowy z PTS.
Następny termin spotkania nie został wyznaczony.
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.07.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19.07.2007 r.
Kontynuacja kontroli dokumentów księgowych
 
Godz. rozpoczęcia:08:10
Godzina zakończenia:10:10
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Pracownik ds. infrastruktury technicznej Barbara Mulczyńska
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Ustalenia Komisji:
Komisja zapoznała się z przygotowaną przez panią Ewę Rybacką, pisemną odpowiedzią na zapytania sformułowane na poprzednim posiedzeniu. Ponadto na wniosek pana Z. Czyża, dodatkowych wyjaśnień udzieliła pani B. Mulczyńska informując, że opracowanie sporządzone przez pana M. Fajfera konieczne było ze względu na wymogi ustawowe i zawierało m.in. szczegółowe informacje na temat zmiany cen materiałów, ich rodzaju i ilości. Pani B. Mulczyńska wyjaśniła też, że dokumenty te, były załącznikami do postępowania przetargowego. Faktura została wystawiona później.
Przewodniczący, pan Z. Czyż, poprosił o zaprotokołowanie, że komisja od 2 miesięcy bezskutecznie prosi o opinię radcy prawnego w sprawie ul. Mickiewicza.
Komisja zapoznała się z dokumentacja za miesiąc kwiecień i częściowo za maj. Kontynuacja prac nad dokumentacją księgową będzie miała miejsce na kolejnych posiedzeniach Komisji.
Następne spotkanie wyznaczono na 24.07.2007 r. na godz. 18.00. Na tym posiedzenie zakończono.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.07.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12.07.2007 r.
Kontynuacja kontroli dokumentów księgowych
 
Godz. rozpoczęcia:08:10
Godzina zakończenia:10:10
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Inspektor ds. budżetu Alina Pawlak
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Ustalenia Komisji:
Pan Z. Czyż poprosił o wyjaśnienia odnośnie sposobu numeracji faktur. W odpowiedzi pani A. Pawlak opisała na konkretnych przykładach tę procedurę.
Pan Z. Czyż poprosił o zaprotokołowanie, że wyrok z dnia 06.12.2006 r. na rzecz pana Caba, był rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną podczas udzielania absolutorium burmistrzowi.
Ponadto komisja zgłasza do wyjaśnienia:
 1. umowa nr 704/18/2007 z dnia 20.02.2007 r. z panem Maciejem Fajferem, faktura za opracowanie – prośba o wyjaśnienie w jakim celu opracowanie było wykonane
 2. umowa nr 1/1/2007 z dnia 16.02.2007 r. z PTS – prośba o wyjaśnienie, kiedy ogłoszony był konkurs na oferty związane z pożytkiem publicznym i jaka była procedura.
Komisja zapoznała się z dokumentacja za miesiące luty i marzec 2007 roku. Kontynuacja prac nad dokumentacją księgową będzie miała miejsce na kolejnych posiedzeniach Komisji.
Następne spotkanie wyznaczono na 19.07 2007 r. na godz. 8.00. Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03.07.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 03.07.2007 r.
Realizacja inwestycji na ul. A. Mickiewicza – kontynuacja
Sprawozdanie z półrocza – kontrola dokumentów księgowych
 
Godz. rozpoczęcia:08:00
Godzina zakończenia:10:15
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Ustalenia Komisji:
Pan Zbigniew Czyż zgłosił prośbę do pana sekretarza o przedstawienie na następnym posiedzeniu Komisji opinii radcy prawnego z odpowiedzią na pytanie, czy wobec stanu dokumentacji przetargowej i umowy był wymagany także aneks.
W dalszej części posiedzenia, skarbnik pan P. Szmytkowski, powiadomił członków komisji, że sprawozdanie zostanie przedstawione w ustawowym terminie. Ponadto omówił dokumentację księgową zawartą w segregatorach. Komisja zapoznała się z dokumentacja za miesiąc styczeń i częściowo za miesiąc luty 2007 roku. Kontynuacja prac nad dokumentacją księgową będzie miała miejsce na kolejnych posiedzeniach Komisji.
Następne spotkanie wyznaczono na 12.07 2007 r. na godz. 8.00.
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.06.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 26.06.2007 r.
Realizacja inwestycji na ul. A. Mickiewicza – kontynuacja
(Obrady kontynuowano na wizji lokalnej
w dniu 29.06.2007 r.)
Godz. rozpoczęcia:08:00
Godzina zakończenia:10:00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji:
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Pracownik Urzędu Grażyna Nowicka
Pracownik Urzędu Waldemar Luter – na wizji lokalnej, pomiar
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Ustalenia Komisji:
Na wniosek przewodniczącego Komisji, pani G. Nowicka przedstawiła, kwestię ważności zezwolenia na prowadzenie robót na ul. A. Mickiewicza. Wyjaśniła, że pozwolenie wydano 29.05.2003 r. i w ciągu 2 lat od tej daty musiały być rozpoczęte prace by pozwolenie nie straciło ważności. Podała też informację, że oryginalny dziennik budowy zaginął i w związku z tym sporządzono jego duplikat. Wyjaśniła też, że pierwszy wpis z dziennika budowy jest z dnia 14.04.2005 r. i dotyczy pomiarów geodezyjnych, kolejny z dnia 15.04.2005 r. dotyczy robót ziemnych pod przygotowanie terenów zielonych.
Pan Z. Czyż zapytał, czy wobec tego, przygotowanie się do inwestycji można traktować jako rozpoczęcie tej inwestycji i czy jest to zgodne z prawem.
Pani G. Nowicka odpowiedziała, że z prowadzonego dziennika budowy wynika, że prace rozpoczęto w 2005 r. i w myśl tego, inwestycja jest zgodna z przepisami.
Ponadto ustalono, że prace były prowadzone prawidłowo i przy nadzorze uprawnionej osoby. Uzgodniono również, że wybudowany chodnik ma 240m2, a nie jak przewidywał projekt 300m2 ponieważ zakończono go w miejscu, gdzie dochodzi on do istniejącej już asfaltowej części ulicy. Ponadto nie jest możliwe poprowadzenie chodnika od początku do końca ulicy ze względu na ograniczenie terenu przez ogrodzenia prywatnych posesji, które wchodzą na teren pasa drogowego.
Na pytanie pana Z. Czyża o kwestię przetargu, pani G. Nowicka wyjaśniła, że na realizację inwestycji był ogłoszony przetarg nieograniczony. W odpowiedzi wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i to wystarczyło by uznać przetarg za przeprowadzony prawidłowo.
Następnie pan Z. Czyż poprosił o przeprowadzeni wizji lokalnej na ul. A. Mickiewicza wraz z pracownikiem urzędu, który dokona pomiaru długości chodnika i powierzchni wjazdów na posesje. Termin wizji lokalnej ustalono na 29 czerwca na godz. 8.00.
W piątek 29.06.2007 r. o godz. 8.00 na ul. A. Mickiewicza w obecności członków Komisji Rewizyjnej, sekretarza miasta pana M. Dettlaffa i protokolanta pani K. Szóstak, pan W. Luter dokonał pomiaru długości chodnika i powierzchni wjazdów na posesje. Z dokonanego pomiaru wynika, że wielkości te są zbliżone do tych z rozliczenia końcowego przedstawionego przez inwestora.
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.06.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21.06.2007 r.
Godz. rozpoczęcia:08:05
Godzina zakończenia:10:00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Pracownik Urzędu Barbara Mulczyńska
Pracownik Urzędu Alina Stempniak
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Temat: Realizacja inwestycji na ul. A. Mickiewicza i sprzedaż gruntu na ul. C. Ratajskiego
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji
Ustalenia Komisji:
Odczytano dwa pisma Pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego. Pierwsze pismo dotyczy przeprowadzenia inwestycji na ulicy A. Mickiewicza, tj. położenia nawierzchni i chodnika i ważności pozwolenia na budowę. W drugim piśmie nadawca prosi o sprawdzenie, czy naruszono prawo przy sprzedaży przez Miasto gruntu na ulicy C. Ratajskiego.
1. W sprawie ul. A. Mickiewicza
Przewodniczący Komisji, Pan Z. Czyż, poprosił Panią B. Mulczyńską o wyjaśnienie kwestii ważności pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.
Pani B. Mulczyńska wyjaśniła, że miasto położyło chodnik zgodnie z dokumentacją, która, jednak straciła ważność. Pan Z. Czyż zauważył, że wobec tego, Miasto nie miało pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji. Pani B. Mulczyńska odpowiedziała, że pozwolenie było wydane wcześniej i obowiązywało w latach 2003-2005, chodnik położono w 2006 r. i w związku z tym nie można twierdzić, że nie było pozwolenia na przeprowadzenie tej inwestycji. Ponad to, na ul. Mickiewicza ma być kładziona nawierzchnia, wymaga to zrobienia nowego projektu, który da pełen obraz inwestycji z uwzględnieniem istniejącego już chodnika.
Pani B. Mulczyńska zasugerowała też, że aby Komisja miała pełen obraz poczynionej inwestycji, powinna zapoznać się z terenem, którego dotyczy, a także zapytać o zdanie mieszkańców, którzy są zadowoleni ze zmian.
W następstwie powyższych wyjaśnień, Pan Z. Czyż postanowił wystąpić do radcy prawnego o przygotowanie opinii, jakiego rodzaju konsekwencje finansowe i prawne, miasto będzie musiało ponieść w przypadku legalizacji tej inwestycji i czy miastu grożą jakieś kary z tego tytułu.
1
Następnie ustalono, że inwestycja była zrealizowana do 31 sierpnia 2006 r. czyli decyzję o jej realizacji podjął burmistrz J. Napierała.
Pan A. Balcerek zadał pytanie, czy przed rozpoczęciem budowy chodnika był projekt uchwały, czy miało to wpływ na budżet, a także czy był sprawowany nadzór budowlany i czy dokonano odbioru. Pani B. Mulczyńska odpowiedziała, że pod tym względem wszystko było prowadzone prawidłowo.
Następnie odpowiadając na pytanie Pana Z. Czyż, dotyczące kosztów inwestycji, Pani B. Mulczyńska odpowiedziała, że była to kwota 43.000 zł.
Ustalono również, że wraz z budową chodnika nie wykonano kanalizacji deszczowej ze względu na to, że nawierzchnia będzie kładziona w przyszłości i w obecnym stanie powodowałoby to zwiększenie kosztów inwestycji oraz, że na wykonanie inwestycji był rozpisany przetarg nieograniczony, który wygrała firma TOR-BRUK, a nadzór budowlany prowadził Pan J. Fajfer.
Na pytanie Pana S. Balbierza dlaczego wykonano 240m2 a nie jak było rozpisane w przetargu 300m2, Pani B. Mulczyńska odpowiedziała, że została zrobiona większa ilość wjazdów na posesje.
Następnie Pan M. Dettlaff poinformował, że inwestycja na ul. A. Mickiewicza będzie kontynuowana i w związku z tym będzie nowy projekt. Jeśli potwierdza się informacje o nieprawidłowościach, Urząd zgłosi to do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych, że dopuszczono się w tym przypadku samowoli budowlanej.
Następnie Pan Z. Czyż poprosił o zachowanie nagrania z posiedzenia Komisji. Ustalono także, że w związku z niewielkim kosztem inwestycji, nie musiała być w tej sprawie podejmowana odrębna uchwała.
Pan Z. Czyż wniósł o wydanie opinii radcy prawnego w sprawie – czy rada może dokonać na wniosek burmistrza zmian w budżecie w kwestii inwestycji na którą nie ma zezwolenia.
2. W sprawie ul. C. Ratajskiego
Poproszono Panią A. Stempniak o wyjaśnienie z jakim przeznaczeniem sprzedano grunt na ul. C. Ratajskiego. Pani A. Stempniak wyjaśniła, że grunt ten nie mógł występować jako samodzielna działka, ani jako miejsce z przeznaczeniem na parking, ze względu na lokalizację i w związku z tym sprzedano go zgodnie z obowiązującym studium, jako tzw. maskę. Pani A. Stempniak omówiła też kwestię samej sprzedaży działki – pisemny wniosek wpłynął w 2001 r., ówczesny zarząd wyraził zgodę na sprzedaż, zlecono wykonanie podziału gruntu, następnie rada przyjęła wniosek, dokonano wyceny gruntu jako tzw. maski (bo grunt ten sam nie mógł funkcjonować) i sprzedano nieruchomość.
Pan Z. Czyż zapytał, w jakim trybie dokonano sprzedaży gruntu. Pani A. Stempniak odpowiedziała, że bezprzetargowo gdyż w drodze rokowań podjęto w tej sprawie uchwałę i po uzyskaniu wyceny gruntu sprzedano go za kwotę 8.500 zł.
Następnie Pan Z. Czyż poprosił Panią A. Stempniak o udzielenie odpowiedzi na zadane powyżej pytania w formie pisemnej.
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono na 26 czerwca 2007 r. na godz. 8:00      
Na tym, posiedzenie Komisji zakończono.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.06.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12.06.2007 r.
Godz. rozpoczęcia: 08.25
Godzina zakończenia:10.05
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Temat: Zaopiniowanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
Ustalenia Komisji:
 1. Komisja po zapoznaniu się z projektem Regulaminu ustaliła, że projekt może zostać przyjęty po naniesieniu sugerowanych zmian.
Na prośbę Pana A. Balcerka, Komisja wniosła o dopisanie w § 2 pkt 2 Regulaminu, że Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1, także na ręce Burmistrza a nie tylko Przewodniczącego Rady.
Komisja uznała też, że w § 8 pkt 7 należy przedłużyć z 10 do 20 dni termin zakończenia kontroli problemowej oraz sprawdzającej - od daty podjęcia uchwały przez Radę.
Ponadto wspólnie ustalono, że w § 14 należy dopisać, że wydawana decyzja ma mieć formę uchwały, a w § 15 pkt 6, że kontrolujący jest zobowiązany w terminie co najmniej 7 dni a nie do 7 dni, przed planowaną kontrolą, powiadomić pisemnie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie kontroli, terminu jej rozpoczęcia i zakończenia.
Na wniosek Pana A. Balcerka ustalono też, że w § 15 pkt 8 dopisane zostanie, że zgłoszenie dotyczy Przewodniczącego komisji, a także w § 26, że oprócz członków komisji, także wszystkie osoby uczestniczące w kontroli obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z pełnioną funkcją,
 1. Następnie przeprowadzono głosowanie - przy przyjęciu powyższych uwag przez Radę Miasta, Komisja Rewizyjna jednogłośnie postanowiła zaopiniować Regulamin pozytywnie.
Na tym, posiedzenie Komisji zakończono.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.04.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25.04.2007 r.
Godz. rozpoczęcia:15.05
Godzina zakończenia:16.30
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak - nieobecna
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczył Radca Prawny.
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat: przyjęcie protokołu Komisji z dnia 13.04.2007.
Ustalenia Komisji:
1/ Komisja zapoznała się z uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Puszczykowa (nr 59) oraz w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium ( nr 57)
2/ Komisja zaakceptowała protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.04.
Członkowie Komisji dyskutowali na temat możliwości zgłoszenia do prokuratury podejrzenia o popełnieniu przestępstwa w zakresie złamania dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza poprzedniej kadencji.
Komisja postanowiła poinformować o tym Radę m. Puszczykowa, która powinna podjąć decyzję w sprawie dalszej procedury postępowania.
Na tym, posiedzenie Komisji zakończono.
 

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną w dniu 03.04.2007

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych
przez Komisję Rewizyjną
w dniu 03.04.07
Godz. rozpoczęcia:18.15
Godzina zakończenia:20.20
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat kontroli: c.d. sprawdzania realizacji budżetu za 2006 r.
Ustalenia Komisji:
 1. W związku z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ( karne odsetki od niespłaconego długu na rzecz Mosiny) Komisja zobowiązała Skarbnika do przedstawienia wszystkich dokumentów wykazujących płacone przez Miasto w 2006 r. zobowiązania: odsetki, odsetki karne, opłaty sądowe i zastępstwa procesowe oraz wyrok sądowy w sprawie płatności na rzecz Mosiny.
 2. Kontynuowano kontrolę realizacji inwestycji „ścieżka rowerowa”.
Wyjaśnienia składała pani B. Mulczyńska. Nie uznała zarzutów wyszczególnionych przez eksperta – panią Katarzynę Nawrocką w piśmie z dnia 27 marca. Odniesie się do nich na piśmie.
Komisja stwierdziła, że nie spełniono warunku pkt 4 pouczenia Wojewody Wielkopolskiego z decyzji w/w z dnia 20.01.2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od dworca kolejowego w Puszczykowie do Łęczycy, zgodnie z którym użytkowanie obiektu przed ukończeniem wszystkich robót może nastąpić po wystąpieniu o pozwolenie na jego użytkowanie. Urząd m.Puszczykowa o pozwolenie nie wystąpił.
Komisja przeanalizowała kwestie projektu, wykonawstwa i nadzoru.
Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienie pani Mulczyńskiej, odwołującej się do ustawy o drogach publicznych, że rozbudowa drogi, w pasie drogi istniejącej, mimo, ze wymaga pozwolenia na budowę jest remontem tej drogi.
W świetle art.4 pkt 1 i 18 ustawy o drogach publicznych wynika, że ścieżka rowerowa może być realizowana ze środków remontowych ; taka sytuacja miała miejsce w Puszczykowie, budowana ścieżka znajduje się w istniejącym pasie drogi.

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną w dniu 02.04.2007

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych
przez Komisję Rewizyjną
w dniu 02.04.07
Godz. rozpoczęcia: 8.15
Godzina zakończenia:10.45
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat kontroli: Ciąg dalszy kontroli dokumentów i wykonania budżetu za 2006 r
Ustalenia Komisji:
 1. Podczas kontroli umowy o pracę zawartej z p.Wojciechem Graboszem. Po szczegółowej analizie zakresu dotychczasowych obowiązków Komisja stwierdziła brak podstaw do zwiększania etatu i 100 % wzrostu wynagrodzenia. Decyzją poprzedniego burmistrza, niczym nie uwarunkowaną została zawarta umowa o pracę z w/w na 13 miesięcy, niekorzystna dla miasta, nie pozwalająca na rozwiązanie. Zachodzi podejrzenie działania na szkodę miasta.
 2. Przedmiotem kontroli Komisji była budowa ścieżki rowerowej – we współpracy z Starostwem Powiatowym. Na koniec roku, mimo użytkowania, inwestycja nie rozliczona księgowo i nie wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Powiadomił o tym uczestniczący w posiedzeniu Skarbnik Miasta. Komisja analizowała prawidłowość księgowania wydatków na remont dróg, a nie na budowę. W związku z licznymi wątpliwościami postanowiono szczegółowo przeanalizować podczas kolejnego posiedzenia kontrolnego następujące dokumenty:
- Wszystkie pisma dotyczące przyznania środków finansowych z Starostwa
- Korespondencja ze Starostwem dotycząca przekazywania środków i ich przeznaczenia
- Uchwały, decyzje burmistrza o przeznaczeniu środków
- Pisma lub porozumienia mówiące o zmianie przeznaczenia środków.
Komisja oczekuje pisemnej opinii- ekspertyzy w sprawie prawidłowości wykonania ścieżki.
 1. Komisja oczekuje odpowiedzi czy Rada podjęła decyzję o emisji obligacji gminnych, w związku z którą zlecono wykonanie ekspertyzy przez firmę Invest Consulting. Komisja postanowiła skontrolować umowę z w/w firmą i fakturę.
 

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną w dniu 28.03.2007

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych
przez Komisję Rewizyjną
w dniu 28.03.07
Godz. rozpoczęcia:8.00
Godzina zakończenia:10.00
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczył Radca Prawny, który udzielał wyjaśnień dotyczących wątpliwości prawnych i proceduralnych
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat kontroli: Wykonanie budżetu za 2006 r.
Ustalenia Komisji:
1.Przyjęto wyjaśnienia radcy dot. zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej.
2.Kontrola wydatków związanych z budową ścieżki rowerowej:
Wyjaśnienia składała p.Barbara Mulczyńska. Wynikało z nich że odstąpiono od pierwotnego projektu, w trakcie realizacji projekt był zmieniany, inwestycja nie jest ukończona, nasyp wymaga uzupełnienia ziemią i utwardzenia, w przeciwnym wypadku grozi obsuwaniem.
Decyzję o budowie nawierzchni bez ukończenia prac ziemnych podjęło starostwo poznańskie. Wszystkie umowy wynikające z realizacji inwestycji podpisywał burmistrz Napierała.
Środki finansowe przekazywało starostwo – dotacja celowa., decyzje podejmował burmistrz.
Po wykonaniu robot ziemnych podjęto dalszy etap robót bez stwierdzenia prawidłowości ich wykonania. Protokoły zagęszczeń a następnie utwardzenie wykonała firma brukarska.
Zdaniem pani Mulczyńskiej trzeba niezwłocznie uzupełnić ziemię i obsadzić skarpę.
Nie było odbioru technicznego inwestycji.
Komisja kwestionuje prawidłowość oddania do użytku publicznego inwestycji nie zakończonej.
3. Kontrola wykonania wydatków – stwierdzono brak pełnej realizacji zaplanowanej kwoty.
Komisja uznała, że przed przedstawieniem opinii Radzie powinny być złożone wyjaśnienia w sprawie przychodów i rozchodów innych niż zaplanowane na 2006 r.
Projekt uchwały w sprawie absolutorium powinien zawierać zapis, ze Komisja wysłuchala wyjaśnień.
Ustalono, że podczas następnego posiedzenia kontrolnego wyjaśnienia będzie składał Skarbnik i Burmistrz. Przedmiotem kontroli będą uchwała zmieniające uchwałę budżetowa i zarządzenia burmistrza.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 22.03.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w dniu 22.03.2007
Godz. rozpoczęcia: 8.15
Godz. zakończenia: 10.15
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
W zastępstwie skarbnika w kontroli brał udział sekretarz miasta pan Maciej Dettlaff
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat :Wykonanie budżetu za 2006 r.
Przedmiotem kontroli było:
Wpływy
 1. informacja burmistrza o wykonaniu budżetu. Wskazano błąd w podziale tabeli dochodów.
 2. Kontrola przeprowadzonych inwestycji.
 3. Stwierdzono niedoszacowanie wpływów z tytułu przekształceń działek oddanych w wieczyste użytkowanie – we własność. Stosowne wyjaśnienia złożył geodeta pan Luther. Główna przyczyna – zintensyfikowanie procesu przekształcania po wprowadzeniu w życie przedmiotowej ustawy (listopad 2006). Komisja stwierdziła, że zwieszone wpływy nie skutkowały nowelizacją budżetu. Pan Luter usprawiedliwił to brakiem czasu w okresie przedwyborczym.
Komisja analizowała sprzedaż terenów miejskich. Podstawa analizy – tabela.
Stwierdzono 240 tys. różnicy (wartość dodatnia) pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi wpływami. Komisja oczekuje wyjaśnienia radcy prawnego w kwestii braku uchwały rady zmieniającej budżet (czy powinna być podjęta).
 1. W trakcie kontroli stwierdzono niedoszacowanie wpływu wysokości podatku od spadku i darowizn, od czynności prawnych oraz stwierdzono wpływy różnych dochodów, które w ogóle nie były planowane.
Wydatki
Inwestycje
 1. Komisja stwierdziła niewykorzystanie funduszy zaplanowanych na modernizacje ul. Poznańskiej i brak uchwały rady zmieniającej plan wydatków. W związku z tym Komisja oczekuje wyjaśnień radcy prawnego i skarbnika co do prawidłowości procedury. Następne posiedzenie Komisji powinno odbywać się z udziałem radcy.
 2. Zgodnie z życzeniem, Komisja otrzymała sprawozdanie z wydatków inwestycyjnych działu 600, paragr. 6050 - rozliczenie kwoty 3 647 000 zl. Sekretarz wyjaśnił, że w wydatkach inwestycyjnych ujęte są także koszty dokumentacji. Wyjaśniono, że inwestycje nie zamknięte nie są uwzględnione w wykazie środków trwałych.
 3. Analizowano inwestycję „ścieżka rowerowa” (współpraca ze Starostwem Powiatowym)
Zdaniem Komisji inwestycja ta wymaga dokładnego przeanalizowania. Komisja postanowiła zapoznać się z jej dokumentacją. Od kier referatu p. Mulczyńskiej , na nastopne posiedzenie Komisja oczekuje:
- przedmiotowej uchwały Rady
- sprawozdania z jej realizacji
- wysokości udziału powiatu
- partycypacji procentowej miasta
- dokumentów przetargowych
- dokumentacji projektu
- dokumentów związanych z płatnościami
Ponadto Komisja oczekuje: zestawienia wykonawców wszystkich inwestycji, dokumentów przetargowych, wykazu prac wykonywanych bez przetargu.
Analiza wydatków – c.d.
- Pan Sekretarz wyjaśnił, że w planie wydatków ujęty był remont i wykonanie dróg, co nie było do końca zrealizowane.
- nie wydatkowano funduszy na zakup Zakola Warty
Należy uzyskać odpowiedź radcy prawnego czy budżet w zakresie zmniejszenia wydatków powinien być zmieniany drogą uchwały Rady.
- Dział 710 – działalność usługowa, wykonanie mniejsze o 138 tys.
Wyjaśnienie Sekretarza – planowano więcej niż zrealizowano planów. W tej sprawie wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji powinna przedstawić pani Alina Stempniak.
- Komisja stwierdziła mniejsze o 172 tys. wykonanie wydatków w dziale Administracja. Jedną z przyczyn – mniejsze od planowanych koszty związane z wydawaniem Echa Puszczykowa.
- Obsługa długu publicznego – mniejsze koszty w związku z umorzeniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska, skutkujące zmniejszeniem wysokości odsetek.
- Oświata - nie otynkowano szkoły – brak wykonawcy, pomimo ogłoszonych 3 przetargów. Kwota przesunięta na 2007 r. Komisja stwierdziła także, wymagające stosownego wyjaśnienia - mniejsze wydatki na przedszkola.
- Przyczyn nie wykorzystania kwoty na utrzymanie zieleni miejskiej i na oświetlenie ulic, Komisja oczekuje od pani Mulczyńskiej.
- Komisja stwierdziła także brak pełnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na sport – co zostało wyjaśnione m.in. brakiem wydatków związanych z projektem hali sportowej.
Na tym zakończono kontrolę wydatków.
Komisja oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątpliwości zgłoszonych w trakcie kontroli – na kolejnym posiedzeniu, które wyznaczono na dzień 28 marca, godz. 8.00.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 15.03.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w dniu 15.03.2007
Godz. rozpoczęcia: 8.15
Godz. zakończenia: 9.45
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat :Przygotowanie do absolutorium za 2006 r.
W związku w wpłynięciem na do Komisji 2 pism od mieszkańca Puszczykowa pana Mikołaja Pietraszak Dmowskiego, wnioskującego o sprawdzenie prawidłowości działań urzędników, Komisja upoważniła Przewodniczącego do wystosowania odpowiedzi do nadawcy iż pisma rozpatrzone będą w terminie późniejszym.
Przedmiotem kontroli:
 1. Upoważnienia dla burmistrza
 2. Uzyskane dochody
 3. wzrost dochodów w stosunku do planów
Na wstępie prowadzonej kontroli Skarbnik złożył wyjaśnienie, że w związku z faktem, że ubiegły rok budżetowy zakończył się nadwyżką , nie było potrzeby upoważniania burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych.
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika o przygotowanie analizy wydatków. Ustalono że analiza będzie przygotowana w formie pozwalającej na wyciąganie odpowiednich wniosków, uzupełniona częścią opisową.
Ponadto przewodniczący poprosił o przygotowanie:
 1. sprawozdania ze stanu konta na rachunku bankowym
 2. opinii RIO
W dalszym toku kontroli Skarbnik wyjaśnił, że z budżetu miasta nie płacono żadnych karnych odsetek, natomiast takowe płacone są na rzecz miasta – odsetki karne od podatków.
Kontrolowane były wstępnie decyzje o umorzeniach, których w 2006 r było 56 i skutkowały dla miasta znacznymi konsekwencjami finansowymi. Komisja postanowiła wyrywkowo skontrolować kilka przypadków udzielonych umorzeń i ulg.
Na pytanie pana Balcerka o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2006 r. Skarbnik stwierdził, że dyscypliny nie naruszono.
Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie w kwestii systemu umarzania długów firmom: czy jest analiza, kontrola biznes planów, monitoring firm.
W odpowiedzi Skarbnik poinformował, że prowadzona jest akcja „wychwytywania” osób, które cyklicznie składaj wnioski o umorzenia, ale dotyczy to raczej osób fizycznych , nie przedsiębiorstw.
Ustalono, ze przedmiotem następnej kontroli będzie:
- budżet z 2005 r., budżet z grudnia 2006 r.; wykonanie, procent, różnica, dochody i wydatki
- sprawozdanie z zamówień publicznych
- sprawozdania budżetowe - wszystkie
- zarządzenia budżetowe burmistrza.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono ustalając kolejne terminy na 21 i 22 marca .

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.02.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 28.02.2007
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia:11.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie komisji: Andrzej Balcerek
Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Protokolant: Róża Grześkowiak
W dniu dzisiejszym Komisja kontrolowała Organizacje Poznańskie Towarzystwo Amazonki z siedzibą Poznań ul. Piastowska 38 w zakresie realizacji zadania publicznego „ Wszechstronna Rehabilitacja Psychofizyczna Kobiet’’ w zakresie raka piersi w okresie od 01.03.06 – 31.12.06 w formie wspierania zadania publicznego przez Urząd Miasto Puszczykowo. Organizacja wnioskowała o 2000.00 zł.
Planowany koszt zadania według kalkulacji przewidywanych kosztów wynosił 12.000.00 zł. Zgodnie z sprawozdaniem końcowym wykonania zadania „ Wszechstronna Rehabilitacja Kobiet’’ po leczeniu raka piersi w okresie od 03.04.2006 – 24.12.2006. W części drugiej sprawozdanie z finansowe, organizacja przedstawiła informację o wydatkach przy realizacji zadania. Całkowity koszt wyniósł 12.000.00, koszty pokryte z Urzędu Miasta Puszczykowa 2.000.00 i środki własne 10.000.00.
Komisja sprawdziła kopie rachunków do umów zleceń, potwierdzone przez Wiceprezes Łucje Werblińską, za zgodność z oryginałem. Z analizy tych rachunków wynika zgodność ze złożonym przez organizacje sprawozdaniem finansowym. Na tym kontrole tej organizacji zakończono. Komisja stwierdziła, że organizacja „Amazonki’’ nie dołączyła zgodnie z wymogami umowy deklaracji PIT4 i deklaracji ZUS oraz dowodów wpłat na poczet podatku PIT4 i składek ZUS.
Kolejną organizacją kontrolowaną w dniu dzisiejszym jest Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego z siedzibą Poznań ul. Jackowskiego 18. Realizacja zadania publicznego, zorganizowania i przeprowadzanie treningów lekkiej atletyki dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Puszczykowa oraz wyżej wymienionej młodzieży na zawody lekkoatletyczne rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zorganizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z Puszczykowa w ramach aktywnego wypoczynku w okresie ferii i wakacji od 01.02.2006 do 31.12.2006. Organizacja wnioskowała dotację z Urzędu Miasta Puszczykowa w kwocie 6.000 zł. Zgodnie z kosztorysem ze względu na rodzaj kosztów. Całkowity koszt w powyższym zadaniu wynosił 35.260 zł., natomiast dotacja z Urzędu Miasta Puszczykowa wynosiła 6.000 tys. zł., koszty własne 29.260 zł. Komisja stwierdziła brak wszystkich faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Komisja ustaliła, że w sprawozdaniu organizacja załączyła 8 faktur, z czego 6 potwierdziła za zgodność z oryginałem, 2 były niepotwierdzone ( od PKP Przewozy Sp. z o.o nr faktury 06/1407 i 06/ 1408 z dnia 10.08.2006 ) według załączonych faktur kwota całkowita wynosiła 4.240.99 zł Żadna z powyższych faktur nie została opisana z jakich źródeł była finansowana (zgodnie z zapisem umowy z Urzędem Miasta Puszczykowa).
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 22.02.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w dniu 22.02.2007
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia: 10.15
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat: Kontrola rozliczeń organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań konkursowych za rok 2006.
W dniu 22 Komisja kontynuowała kontrolę oferty Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska dotyczącą realizacji zadania publicznego „Spotkanie Wigilijne 2006”.
Organizacja wnioskowała o kwotę 2000 zł.
Całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 6320 zł.
Kwota finansowana z dotacji publicznej wynosiła 2000 zł - wg kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
O godz. 8.40 – na posiedzenie Komisji przybył pan Jerzy Pelowski – przedstawiciel Fundacji.
Komisja porównywała kopie rachunków z oryginałami. Przyjęto oświadczenie przedstawiciela Fundacji w sprawie trudności opisywania faktur z uwagi na trudności techniczne - jakość papieru, przebija tekst z odwrotnej strony co powoduje, że faktura jest nieczytelna (załącznik do protokołu). Zobowiązał się do uzupełnienia opisów.
Komisja zobowiązuje panią Katarzynę Nowak do sprawdzenia opisów na fakturach dot zadań: „Obóz sportowo-rekreacyjny” i „Spotkanie wigilijne 2006” i „Malta Strong” zgodnie z zaleceniem Komisji.
Na tym zakończono ocenę oferty „Obóz sportowo-rekreacyjny”.
Powrócono do kontroli zadania „Spotkanie Wigilijne 2006”.
Wg kosztorysu ze względu na typ kosztów wydatków ustalono, że jest 8 pozycji, które stanowia: Koszt całkowity – 6348,20 zł w tym z wnioskowanej dotacji – 2000 zł i środki własne - 4348,20 zł,
Komisja stwierdziła, na podstawie porównania kosztorysu, ze względu na typ kosztów, z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania, że kwota dotacji nie uległa zmianie i wyniosła 2000 zł , zgodnie z zawartą umową.
Oferta 3 Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska – realizacja zadania: Zorganizowanie imprezy pod nazwą „Rajd Puszczyka – Malta Strong”.
Według kalkulacji kosztów zadania – całkowity koszt opiewał na kwotę 7720 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji 2000 zł. Wielkość środków własnych 5720 zł.
Komisja stwierdziła, na podstawie porównania kosztorysu, ze względu na typ kosztów, z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania, że kwota dotacji nie uległa zmianie i wyniosła 2000 zł , zgodnie z zawartą umową.
Kosztorys zrealizowanego zadania ze względu na typ kosztów opiewa na:
Całkowity koszt 14 312,07 zł, w tym z wnioskowanej dotacji 2000 zł, środków własnych – 12 312,07 zł.
Na tym zakończono kontrolę w dniu 22 lutego 2007 r. Następne spotkane wyznaczono na dzień 27 luty godz. 8.00

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 13.02.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w dniu 13.02.2007
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia:
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka - nieobecna
Andrzej Balcerek
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat: Kontrola rozliczeń organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań konkursowych za rok 2006.
Kontroli podlegać będą następujące organizacje:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Fundacja im. Arkadego Fiedlera
Stowarzyszenie Puszczykowo – Chateaugiron
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Wędkarski
Klub Sportowy Las Puszczykowo
Szkolne Zrzeszenie Sportowe
Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”
Towarzystwo Animatorów Sportu i Rekreacji
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Stwierdzono, że następujące organizacje złożyły komplet dokumentów ale zostały wezwane do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 15 lutego:
 • Polski Związek Wędkarzy
 • Szkolne Zrzeszenie Sportowe
 • Amazonki
 • K.P. Las
 • Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe
 • Kolarstwo Górskie
 • Tow. Animatorów Sportu – Tenis stołowy
Pani Iwona Janicka złożyła wniosek aby przed przystąpieniem do czynności kontrolnych wszyscy członkowie Komisji złożyli oświadczenie o nie związaniu, bądź związaniu z kontrolowanym podmiotem. W takim wypadku osoba ta musi być wyłączona z części kontroli dot. podmiotu, z którym jest związana.
Zastrzeżenia zgłosił pan Andrzej Balcerek – społeczny Wiceprezes K.S. Las.
Po sprawdzeniu, że wyłączenie takie zgodne jest ze statutem miasta Puszczykowa wszyscy złożyli pisemne oświadczenia.
Oświadczenia odczytał pan Zbigniew Czyż. Wyłączenia objęły: pana Andrzeja Balcerka – KP Las, panią Iwonę Janicką – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, pana Zbigniewa Czyża – Fundacja im. Arkadego Fidlera.
Pierwszą kontrolowaną organizacją jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich – Dom Pomocy Maltańskiej.
Kontrola dotyczyła zorganizowania wypoczynku letniego – wyjazdu na obóz w okresie od 2 – 16 września
Kontroli podlegały kopie dokumentów finansowych.
Fundacja wnioskowało o dofinansowanie w wysokości 3500 zł i otrzymała wnioskowaną sumę
Analiza zapisów umowy:
Przewodniczący odczytał wszystkie punkty umow.
Odnośnie do obowiązku założenia oddzielnego konta bankowego pani Katarzyna Nowak złożyła oświadczenie, że Urząd odstąpił od konieczności wyodrębnienia rachunku bankowego dla przekazanej kwoty.
Pani K. Nowak oświadcza, że nie było kontroli dokumentów f-k na miejscu, w organizacji, ponieważ organizacja była zobowiązana do dostarczenia dokumentów do Urzędu.
Komisja postanowiła porównać kwotę dotacji z przedstawioną dokumentacją finansową.
Sprawdzono kopie faktur z zapisem „za zgodność z oryginałem”. Budzą wątpliwość kopie 3 faktur wraz z opisem. W związku z powyższym Komisja zwróciła się o przekazanie na dzień 22 lutego oryginałów następujących faktur: VAT nr 334-2006 z 6.09.2006 dotyczące kontrahenta „Sklep wielobranżowy Bogusław Bagnucki”, rachunku 8/2006 z 15.09.2006 od kontrahenta Lesław Cybart i rachunku nr 17 z 12.09.2006 od kontrahenta Sklep wielobranżowy Anna Iżzak – Iżewska.
Komisja zwraca uwagę na konieczność załączania do rozliczania oryginałów faktur.
Postanowiono zaprosić na następne posiedzenie Komisji pana Jerzego Pelowskiego- kierownika Fundacji. Wystosowanie pisma w tej sprawie zleca się pani Katarzynie Nowak.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono i ustalono następny termin w dniu 22 lutego.