2008

Protokół nr 39/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.12.2008 r.

Protokół nr 39/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 30.12.2008 r.
BR - 0063-3/39/08
Godz. rozpoczęcia: 9.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Katarzyna Nowak – referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Podczas posiedzenia w obecności pani Katarzyny Nowak odczytano protokół pokontrolny dotyczący kontroli organizacji pozarządowych. Protokół został podpisany przez członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie, 4 głosami za.
Zakończono również kontrolę termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2. Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie, 4 głosami za.
Zakończono również kontrolę dokumentacji organizacji pozarządowych za rok 2006.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w tej sprawie, Komisja jednogłośnie, 4 glosami za opowiedziała się za zakończeniem kontroli.
Członkowie Komisji zajęli się także opracowaniem planu pracy Komisji na rok 2009.
Plan pracy został przyjęty 4 głosami za i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 9 stycznia na godz. 8.00.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 38/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.12.2008 r.

Protokół nr 38/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19.12.2008 r.
BR - 0063-3/38/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia:
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Katarzyna Nowak – referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Zakończono kontrolę dokumentacji organizacji pozarządowych rozpoczętą 28 listopada.
Wstępne omówiono plan pracy Komisji na rok 2009.
Przystąpiono do bieżącej kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Sformułowane pytania:
 1. co było przyczyną zlecenia dodatkowych prac przy przebudowie ul. Źródlanej na kwotę 63906,04 zł,
 2. dlaczego zostało zlecone wykonanie studium architektonicznego elewacji budynku (GEOBUD) na kwotę 4880,00 zł, na jakiej podstawie zostało dokonane zlecenie – faktura nr 28 z 24.11.2008 Archi-studio, umowy z firmą Archi-studio
 3. faktura 33/2008 z 2.12.2008 r. (Wudarczak i syn) na 38859,73 zł czy jest pozwolenie na budowę, jeśli tak to z jaką datą, ponieważ podczas sesji w dniu 17 grudnia pani Barbara Mulczyńska-Dywan stwierdziła, że jest pełna dokumentacja.
Bieżących wyjaśnień odnośnie faktury dot. „elektrośmieci” Eko-Rondo udzielił pan Remigiusz Motycki.
Wyjaśnień odnośnie wystawy rzeźb prezentowanych w Pałacu Ślubów udzieliła też pani Agnieszka Zielińska.
Kolejne posiedzenie komisji wyznaczono na 30 grudnia 2008 r. na godz. 8.00.

Protokół nr 37/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9.12.2008 r.

Protokół nr 37/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 9.12.2008 r.
BR - 0063-3/37/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia:
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Komisja rozpoczęła czynności kontrolne dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła wymaganą dokumentacje oraz udzieliła bieżących wyjaśnień.
Pan Stanisław Balbierz zasygnalizował wystąpienie rozbieżności w numeracji przetargowej dotyczącej Rynku.
Następne posiedzenie Komisji wyznaczono na 19 grudnia, na godz. 8.00

Protokół nr 36/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2.12.2008 r.

Protokół nr 36/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 2.12.2008 r.
BR - 0063-3/36/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia:
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie.
Członkowie Komisji zajęli się bieżącą kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radny Andrzej Balcerek wniósł o przygotowanie przez panią Agnieszkę Zielińską zestawienia kosztów związanych z drukiem „Echa Puszczykowa” w październiku 2008 roku.
Ustalono także z panią Barbarą Mulczyńską-Dywan możliwe w grudniu terminy do przeprowadzenia kontroli.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 9.12.2008 r. na godz. 8.00.

Protokół nr 35/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.11.2008 r.

Protokół nr 35/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28.11.2008 r.
BR - 0063-3/35/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Katarzyna Nowak – referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Remigiusz Motycki – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Komisja zajęła się też kontynuacja kontroli organizacji pozarządowych, bieżących wyjaśnień udzielała pani Katarzyna Nowak.
Ponownie dyskutowano na temat możliwości przedstawienia przez organizacje zaświadczenie z Urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłatami.
Zalecono, aby na formularzu, który wypełniają organizacje znalazło się zdanie, iż oświadczają one, że nie zalegają z opłatami.
Ponadto sformułowano zawiadomienie o zakresie kontroli i przekazano zawiadomienie pani Barbarze Mulczyńskiej-Dywan kierownikowi referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Podczas kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu, bieżących wyjaśnień udzielił pan Remigiusz Motycki.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 34/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.11.2008 r.

Protokół nr 34/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25.11.2008 r.
BR - 0063-3/34/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Katarzyna Nowak – referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie.
Komisja zajęła się kontrolą dokumentacji organizacji pozarządowych Fundacji Królowej Polski Św. Jadwigi oraz Stowarzyszenia Puszczykowo – Chateaugiron – zgodnie z planem kontroli.
Dokumenty przedstawiła i omówiła pani Katarzyna Nowak.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił procedurę rozliczania organizacji z rozliczania dotacji, dodał, iż nie stwierdzono większych uchybień,
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż po zapoznaniu się z dokumentacją i wyjaśnieniami poddał pod wątpliwość, czy organizacje wyciągają wnioski z uwag, jakie kierowane są przez Urząd odnośnie sposobu rozliczania i opisu dokumentacji.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w przypadku wystąpienia problemów, organizacja jest wzywana do uzupełnienia dokumentacji.
Radny Andrzej Balcerek poruszył problem rozliczania faktur, które były wystawione jeszcze przed podpisaniem umowy pomiędzy organizacją a Urzędem.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że sytuacja ta dotyczy zadań, które realizowane są na początku roku np. Mistrzostwa Miasta Puszczykowa w Narciarstwo Alpejskim i Snowboardzie organizowany przez PTS w tym przypadku przeciągnęło się podpisanie umowy a pojawiła się kwestia zapłaty zaliczki za ośrodek, dotyczyło to wkładu własnego.
Komisja wniosła o dopisanie w regulaminie, że organizacje odnoszą się też do regulaminu, jako do przepisu prawa.
Kolejne posiedzenie komisji wyznaczono na 28 listopada na godz. 8.00. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół nr 33/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.11.2008 r.

Protokół nr 33/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18.11.2008 r.
BR - 0063-3/33/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Katarzyna Nowak – referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Agnieszka Zielińska – referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, przekazał pani Agnieszce Zielińskiej zawiadomienie o wszczęciu wybiórczej kontroli organizacji pozarządowych (kserokopia powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu), kontrola rozpocznie się 25 listopada i zostanie zakończona w ciągu 20 dni roboczych.
Następnie przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zaproponował, aby wszyscy członkowie Komisji zostali kontrolującymi – wszyscy członkowie Komisji wyrazili swoją aprobatę, uwzględniono także funkcje przewodniczącego i zastępcy.
Pani Agnieszka Zielińska nie wniosła uwag do powiadomienia, podpisała też zawiadomienie o wszczęciu kontroli.
Radna Urszula Rudzińska poprosiła i przygotowanie wykazu organizacji i kwot, jakie wynikały z ofert oraz przydzielonych środków na zadania.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem, jak w przypadku prowadzenia kontroli wygląda jawność posiedzeń.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że kontrola ma dotyczyć rozliczania publicznych pieniędzy, organizacji pozarządowych więc wszystko jest jawne.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poinformował, że do kontroli wybrano dwie organizacje Fundację Królowej Polski Św. Jadwigi oraz Stowarzyszenie Puszczykowo-Chcateaugiron. Następnie Komisja podjęła rozpoczęła przeglądanie przygotowanej dokumentom, zaznaczono, że czynności protokólarne zostaną podjęte w przyszłym tygodniu.
Następnie przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zapytał o ilość środków zabezpieczonych w budżecie na 2007 rok na organizacje pozarządowe, czy były wyższe niż w 2006 roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z roku na rok przeznaczane są wyższe środki, podał przykład gdzie w roku 2008 przeznaczono na ten cel 200 tys. zł, a w roku 2009 planuje się zwiększyć tą kwotę do 320 tys. zł.
Sekretarz dodał, że miasto chce część zadań kulturalnych zlecić organizacjom co m.in. ma wpływ na zwiększenie środków.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że tym sposobem organizacje pozarządowe będą wykonywać zadania własne gminy.
Radna Urszula Rudzińska zauważyła, że wzrost wynika z przerzucenia zadań na stronę organizacjo pozarządowych. Sekretarz dodał, że miasto chce też dać organizacjom możliwość rozwoju.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii audytora wewnętrznego.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z e względu na nieobecność w tym dniu pana Radosława Przygońskiego zestawienie zostanie przedstawione na kolejnym posiedzeniu.
Następnie radni dyskutowali na tematy związane z kontrola organizacji, bieżących odpowiedzi udzielała pani Katarzyna Nowak i pan Maciej Dettlaff.
Na temat współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi wypowiedziała się tez obecna podczas posiedzenia pani Zofia Skibińska.
Komisja poruszyła kwestie regulaminu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, m.in. rozważano, jakie dokumenty organizacje powinny przedstawiać w chwili składania oferty – kwestia oświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego.
Następne posiedzenie wyznaczono na wtorek 25 listopada na godz. 8.00.

Protokół nr 32/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.11.2008 r.

Protokół nr 32/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 13.11.2008 r.
BR - 0063-3/32/08
Godz. rozpoczęcia: 8.10
Godzina zakończenia: 9.50
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Protokolant: Hanna Dudzik
Komisja zajęła się kontynuacją kontroli dokumentacji finansowo - księgowej Urzędu.
Komisja podjęła również kwestię odpowiedzi radcy prawnego Romana Wróbla na zadane pytania podczas posiedzenia komisji z dnia 5.11.br.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł o ponowną odpowiedź na piśmie radcy prawnego Romana Wróbla.
Komisja 3 głosami za i 2 wstrzymującymi wniosła o ponowne wydanie opinii prawnej przez prawników Urzędu Miasta.
Komisja ponownie wniosła o udzielenie pisemnych wyjaśnień odnośnie wyjazdu burmistrz do Rimini, czego ma dotyczyć wyjazd, jakie ma to przynieść efekty dla miasta, jaki jest całkowity koszt wyjazdu, jak długo ma trwać, czy Rada podjęła decyzję o reprezentowaniu miasta przez burmistrza na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach zagranicznych, jeśli tak to w jakich sprawach oraz z jakiego paragrafu w budżecie są opłacane tego typu wyjazdy, czy będzie zwrot kosztów za przelot. Komisja przypomina, że po raz trzeci zwraca się w tej sprawie do skarbnika Piotra Szmytkowskiego o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Skarbnik Piotr Szmytkowski zobowiązał się, że na 18.11.2008 przedłoży komisji stosowne wyjaśnienia w tej sprawie.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 18.11.br., na godz. 8.00. Posiedzenie komisji zakończono.
1

Protokół nr 31/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5.11.2008 r.

Protokół nr 31/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 5.11.2008 r.
BR - 0063-3/31/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Skarbnik Piotr Szmytkowski udzielił wyjaśnień odnośnie zapytań z poprzedniego protokołu.
Komisja wniosła o wyjaśnienia odnośnie porozumienia dotyczącego odszkodowania za niewybudowaną stację paliw – czy burmistrz miał prawo do zawarcia takiego porozumienia bez zgody Rady Miasta. Ponadto, czy burmistrz miał prawo bez zgody Rady Miasta do zawarcia porozumienia, z którego będzie wynikała konieczność płacenia odsetek.
Komisja wniosła również o wyjaśnienie, czy tego typu porozumienie nie powinno być podpisane przez radców prawnych, a także z jaką datą Rada podjęta uchwałę zmieniającą budżet w zakresie powyższego porozumienia. Komisja wniosła o wyjaśnienia na piśmie i podanie podstaw prawnych.
Komisja wniosła o udzielenie wyjaśnień odnośnie wyjazdu burmistrz do Rimini, czego ma dotyczyć wyjazd, jakie ma to przynieść efekty dla miasta, jaki jest całkowity koszt wyjazdu, jak długo ma trwać, kto podpisuje delegację burmistrzowi, czy Rada podjęła decyzję o reprezentowaniu miasta przez burmistrza na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach zagranicznych, jeśli tak to w jakich sprawach oraz z jakiego paragrafu w budżecie są opłacane tego typu wyjazdy.
Radca prawny Roman Wróbel zobowiązał się przygotować na 12 listopada pisemne wyjaśnienie odnośnie zapytania dotyczącego porozumienia w sprawie stacji paliw.
Poruszona została też kwestia darowizny w związku z warsztatami współorganizowanymi przez Urząd Miasta.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił uwagę, że użyte zostało nieodpowiednie słowo powinno być „odpłatność” a nie „darowizna”.
Ustalono, że skarbnik Piotr Szmytkowski pisemnie odniesie się do sprawy darowizn.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na czwartek, 13 listopada br. na godz. 8.00.
 

Protokół nr 30/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.10.2008 r.

Protokół nr 30/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 30.10.2008 r.
BR - 0063-3/30/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Protokolant: Hanna Dudzik
Komisja zajęła się kontynuacją kontroli dokumentacji finansowo - księgowej Urzędu za wrzesień i październik 2008 rok.
Komisja zwróciła się z prośba do pana Piotra Szmytkowskiego o wyjaśnienia dotyczące odsetek zaksięgowanych pod pozycją 534 z trzeciego segregatora z września 2008 roku.
Rachunek do umowy zlecenia dotyczący umowy z dnia 5 września 2008 r. z panem Jarosławem Nowakiem na kwotę 1.500 zł brutto, komisja poprosiła o wyjaśnienia, dlaczego została przyjęta taka forma rachunku bez danych typu podatek oraz koszty.
Poproszono również o wyjaśnienia z jakiego paragrafu finansowane są środki, na opłaty za dokształcanie pracowników Urzędu Miasta.
Rachunek nr 13 z 14 października 2008 r. kwota 13.500 prośba o wyjaśnienie rozbieżności w wykonaniu zlecenia, dlaczego wykonano inne ulice niż w zleceniu.
Wyjaśnienie rozbieżności w umowie zawartej na kwotę 6.000 i płatności na kwotę 6.500 na wykonanie projektu sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miasta prośba o wyjaśnienie zastała skierowana do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan.
Prośba do pana Piotra Szmytkowskiego o wyjaśnienie odsetek od not obciążeniowych z dnia 1 października 2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Faktura na odzyskiwanie danych od firmy ''Ram Serwice'' z 1 października 2008 r. prośba o wyjaśnienie od sekretarza miasta Macieja Dettlaffa.
Wyjaśnienie od pana Piotra Szmytkowskiego odpłatności przekazanej w formie darowizny za warsztaty z dnia 10 października 2008 r.
Wniosek o wyjaśnienie dotyczące faktury nr 22/9/2008 wystawionej przez firmę „Contur'' - studio projektowo realizacyjne arch. Maciej Niciński dotyczącej dokumentacji projektowo kosztorysowej pt. teren rekreacji zespół boisk sportowych Orlik 2010 i modułowego systemu zaplecza boisk sportowych orlik 2012 Puszczykowo, ul Jarosławska, należność 31.402,80 wyjaśnienie zasadności w stosunku do poniesionych kosztów oraz faktura nr 23/9/2008 brutto ok 16.000 zł.
Wyjaśnienia odnośnie potwierdzenia wpłaty odsetek z 9 września 2008 na rzecz spółki ''Atut'' w kwocie 534.91 zł.
Komisja zwróciła się z zapytaniem czego dotyczyła faktura z 29.08.2008 wystawiona przez firmę ''Yan Lab Polska'' na tablice informacyjne montowane na Zakolu Warty na kwotę 1.952.00 zł.
Prośba do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan o wyjaśnienia do faktury 14/10/2008 od firmy ''ELM'' Projekt Studio z Puszczykowa na kwotę 8.296 zł.
Czego dotyczyła zapłata wykonania projektu przyłącza do sieci elektroenergetycznej ogródka piwnego w Puszczykowie na ul. Poznańskiej.
Wyjaśnienia odnośnie faktury od firmy ''Jurtax'' dotyczącej koszenia trawników na boisku na Starej Niwce na kwotę 858.00 zł.
Wniosek do pana Piotra Szmytkowskiego o wyjaśnienie polecenia wpłaty z 13 października 2008 na kwotę 1.715.70 zł na rezerwację biletu lotniczego do Rimini prośba o wyjaśnienie czego ma dotyczyć wyjazd.
Wniosek o wyjaśnienie rachunku do umowy zlecenia nr OR 1162/214/2008 z dnia 7.07.2008 łącznie z umową zlecenie.
Posiedzenie komisji zakończono. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na środę 5 listopada br. na godz. 8.00.

Protokół nr 29/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.10.2008 r.

Protokół nr 29/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23.10.2008 r.
BR – 0063-3/29/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Marek Błajecki – Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szafarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Remigiusz Motycki – pracownik Urzędu Miasta
Protokolant: Hanna Dudzik
Przybyły na posiedzenie komisji Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki wyjaśnił przyczynę swojej obecności, jak stwierdził docierają do niego informację o opóźnieniach w kontroli dokumentacji finansowo – księgowej Urzędu Miasta za rok 2008.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki powiedział, że jest to trzecie posiedzenie podczas którego poruszona ma zostać sprawa budżetu, jego zdaniem Komisja Rewizyjna powinna zająć się kontrolą prawidłowości oraz rzetelności dokumentacji finansowo - księgowej Urzędu, czyli wykonywać tego co należy do jej kompetencji a nie powinna zajmować się kontrolą wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż stwierdził iż kontrola wykonania budżetu leży jak najbardziej w gestii komisji rewizyjnej.
Wobec braku dalszych uwag komisja przeszła do kontynuacji omówienia wykonania budżetu za trzy kwartały 2008 roku przedstawionego przez skarbnika miasta Piotra Szmytkowskiego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski udzielił odpowiedzi i wyjaśnień oraz omówił przesunięcia w budżecie.
Radny Stanisław Balbierz poprosił o wyjaśnienia odnośnie przetargu z 22.08. br. na wykonanie ul. Mazurskiej. Jak stwierdził było dwóch oferentów, wygrała firma z droższą propozycją, w związku z tym prosi o udostępnienie protokołu z prac komisji przetargowej, o wyjaśnienia w tej sprawie poproszono panią Barbarę Mulczyńską-Dywan.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odnośnie uwag radnego Stanisława Balbierza wyjaśniła, że przetarg został ogłoszony zgodnie z obowiązującymi procedurami. Do Urzędu wpłynęły dwie oferty z których jedna opiewała na około 500.000 zł, druga na 300.000 zł, wybrana została firma z niższą ceną. Po wysłaniu zawiadomienia o wynikach przetargu, otrzymali protest dotyczący rażąco niskiej kwoty podanej przez firmę, w związku z tym poproszono o wyjaśnienia, które do Urzędu nie wpłynęły do dnia 9 września br. dlatego powtórzone zostały czynności wyboru ofert. Jak wyjaśniła rozpisanie nowego przetargu nie było możliwe.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest obowiązek odrzucenia oferty, która zwiera rażąco niską kwotę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Komisja zajęła się kontrolą dokumentacji finansowo - księgowej Urzędu za lipiec oraz sierpień 2008 rok.
Skarbnik Piotr Szmytkowski udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych dotyczących kwestii kontrolowanej dokumentacji.
Radny Andrzej Balcerek poprosił o odnotowanie, iż faktura 30/08 wystawiona przez firmę ''Flora'' została opisana w sposób nie spełniający wymogów formalnych.
Komisja wniosła o rzetelne i dokładne opisywanie faktur przez Pana Remigiusza Motyckiego gdyż nie zawierają one wystarczających informacji.
Prośba do pani Agnieszki Zielińskiej o wyjaśnienie w jakim miesiącu potwierdza się druk gazety Echo Puszczykowa w fakturze 953/2008 z 22 sierpnia 2008 r.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na czwartek, 30 października na godz. 8.00. Posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 28/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.10.2008 r.

Protokół nr 28/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14.10.2008 r.
BR - 0063-3/28/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia:
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Komisja zapoznała się z (roboczą wersją) materiałów dotyczących wykonania budżetu za trzy kwartały 2008 roku, przedstawionym przez skarbnika Piotra Szmytkowskiego (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Szmytkowski udzielał wyjaśnień do poszczególnych działów ujętych w zestawieniu.
Radna Urszula Rudzińska poruszyła temat gospodarki mieszkaniowej, rozmawiano też na temat możliwości wykonania dróg, poruszono także sprawę remontów i inwestycji miejskich. Dyskutowano również możliwość przeniesienia nadwyżki w inwestycjach drogowych na inne cele.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, jakie inwestycje oraz remonty są przewidziane do realizacji w bieżącym roku oraz co planowane jest na rok 2009.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł, aby pani Barbara Mulczyńska-Dywan przygotowała szacunkowe wartości najważniejszych remontów na najbliższe lata.
W nawiązaniu do dyskusji nad wykonaniem budżetu, przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poinformował o swojej propozycji uchwały w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zwrócił się do skarbnika Piotra Szmytkowski o przygototowanie spisu wszystkich ewentualnych możliwości związanych ze zmniejszeniem w działach kultura i sport – jakie to kwoty; podobnie propozycje zwiększeń.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił uwagę, że na 22 października przygotowany będzie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zapytał, czy powielać te dane, ponadto skarbnik dodał, że uchwała ta będzie opiniowana przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poinformował, że jako Komisja Rewizyjna, członkowie komisji również mogą odnieść się do projektu uchwały budżetowej.
Radna Urszula Rudzińska poruszyła kwestię kompetencji Komisji Rewizyjnej do zajmowania się projektem uchwały, zapytała także jakie czynności Komisja musi jeszcze podjąć zgodnie z planem pracy.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż wyjaśnił, że Komisja musi dokonać wybiórczej kontroli organizacji pozarządowych, ponadto z planu pracy wynika bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej urzędu oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że wobec propozycji przewodniczącego Komisji, przygotuje szczegółowy opis do projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zwrócił sie z pytaniem do wszystkich członków komisji czy komisja powinna zająć sie analizą wykonania budżetu za pierwsze trzy kwartały. Komisja jednogłośnie ustaliła, że zajmie się zmianami w budżecie.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na czwartek, 23 października na godz. 8.00.

Protokół nr 27/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.10.2008 r.

Protokół nr 27/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 7.10.2008 r.
BR - 0063-3/27/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Komisja zajęła się bieżącą kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu rozpoczynając od miesiąca lipca. Bieżących wyjaśnień udzielał skarbnik Piotr Szmytkowski.
Komisja wniosła o wyjaśnienie przez panią Ewę Rybacką, dlaczego w dokumentacji brakuje dwóch kolejnych numerów przetargów, 16 i 17.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że rejestr prowadzony jest dla postępowań odbywających się w trybie zamówień publicznych, również z wolnej ręki; dodała, że tak jest w tym przypadku i postępowania związane z organizacją Dni Puszczykowa i Muzyki na Zakolu zajmują te dwie pozycje rejestru, jednak nie jest to forma przetargu a zamówienie publiczne.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż wniósł o przygotowanie przez panią Alicję Marciniak na następne posiedzenie wszystkich ofert, dotyczących przygotowania ewidencji dróg na terenie miasta Puszczykowa.
Następnie poproszono panią Agnieszkę Zielińską o wyjaśnienia odnośnie warsztatów bębniarskich. Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że projekt warsztatów nie uzyskał dofinansowania i jego koszt został pokryty ze środków urzędu, dodała, że zajęcia obejmowały m.in. pracę nad emisją głosu, a na zakończenie odbyły się koncerty podczas Dnia Dziecka i Dni Puszczykowa.
Radna Róża Grześkowiak zapytała o sztalugi, które zakupiono na potrzeby Urzędu.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że zakupione sztalugi znajdują się w Pałacu Ślubów, są też wypożyczane np. szkołom.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy w sprawozdaniach dostarczanych radnym przed sesją są zawierane dane o postępowaniach, które prowadzi referat pani Agnieszki Zielińskiej oraz czy zawierają one informacje ile środków wykorzystano.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że do tej pory przygotowywała sprawozdania opisowe, ale może załączać informacje o wykorzystaniu środków.
Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że na podstawie faktur może dokładnie przedstawić wykorzystanie środków we wszystkich działach.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że będzie bardziej przejrzyste, jeśli przygotowywane przez nią zestawienia będą obejmowały poszczególne imprezy, wtedy poda jakie były wydatki na poszczególne przedsięwzięcia.
Pani Agnieszka Zielińska uprzedziła też, że pojawi się problem częściowego pobierana pieniędzy za warsztaty i wskazane byłoby, aby wpłaty te zasilały pulę przeznaczaną na kulturę.
Radny Andrzej Balcerek zapytał o organizację koncertów organowych.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że miasto jest ich współorganizatorem i ponosi koszt 1000 zł za każdy z 10 organizowanych koncertów.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na wtorek, 14 października na godz. 8.00.
Komisja zapozna się z wykonaniem budżetu za trzy kwartały, przyjęto wyjaśnienia skarbnika Piotra Szmytkowskiego, że do tego czasu nie będzie jeszcze dysponował pełnymi danymi.

Protokół nr 26/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.09.2008 r.

Protokół nr 26/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23.09.2008 r.
BR - 0063-3/26/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 11.15
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie poświęcone kontynuacji prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
Wyjaśnień udzielał skarbnik Piotr Szmytkowski.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł o przygotowanie przez kierowników poszczególnych działów analizy wykonalności budżetu do końca 2008 roku z uwzględnieniem dochodów i wydatków.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wskazał, że około 20 października dostępne będzie wykonanie za trzy kwartały.
Przewodniczący Zbigniew Czyż poinformował, że takiego sprawozdania komisja oczekuje na około 10 października. Wstępnie ustalono, że tematem tym komisja zajmie się 14 października, godz. 8.00.
Termin kolejnego posiedzenia na wtorek, 7 października na godz. 8.00.

Protokół nr 25/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.09.2008 r.

Protokół nr 25/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19.09.2008 r.
BR - 0063-3/25/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Barbara Mulczyńską-Dywan – kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Maciej Schneider - radny
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął dyskusję na temat rozpatrywanej podczas wrześniowej sesji skargi na bezczynność burmistrza. Członkowie komisji uznali, że wszystkie uchwały powinny być przed wywołaniem na sesji, najpierw zaopiniowane i przyjęte przez właściwe merytorycznie komisje. Zwrócono uwagę, że żadna komisja nie zajęła się kontrolą skargi na bezczynność burmistrza przed podjęciem uchwały stwierdzającej jej bezzasadność.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł także o sprawdzenie, czy zaistniały okoliczności pociągające konieczność wstrzymania wynagrodzenia wiceburmistrz Iwonie Janickiej – w związku z rzekomym niezłożeniem w terminie oświadczenia majątkowego.
Komisja zajęła się sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił poszczególne punkty sprawozdania, odpowiadał też na szczegółowe pytania członków komisji.
Podczas dyskusji dotyczącej wykonania budżetu związanego z budową dróg, poproszono o wyjaśnienia panią Barbarę Mulczyńską-Dywan, która poinformowała, że w pierwszym kwartale roku nie buduje się dróg, stąd wykonanie w tym okresie zawsze jest niskie. Ponadto poruszono m.in. temat wykonywania poszczególnych ulic oraz zainstalowania oświetlenia.
Termin kolejnego posiedzenia na wtorek, 23 września godz. 8.00.

Protokół nr 24/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.07.2008 r.

Protokół nr 24/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25.07.2008 r.
BR - 0063-3/24/08
Godz. rozpoczęcia: 15.30
Godzina zakończenia: 18.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Protokolant: Hanna Dudzik
Z powodu 10-minutowego spóźnienia, posiedzenie komisji rozpoczęła zastępca przewodniczącego komisji Róża Grześkowiak. Komisji zajęła się bieżącą kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż odczytał pismo od radnego Stanisława Balbierza z dn. 25 lipca br. odnośnie jego odrębnego zdania wobec protokołu pokontrolnego.

Protokół nr 23/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22.07.2008 r.

Protokół nr 23/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22.07.2008 r.
BR - 0063-3/23/08
Godz. rozpoczęcia: 16.30
Godzina zakończenia: 18.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Zofia Skibińska – red. nacz. „Kuriera Puszczykowskiego”
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie komisji.
W odpowiedzi na wniosek radnego Stanisława Balbierza z poprzedniego posiedzenia, przedstawiono protokół nr 1 z dnia 10.03.2008 r. w sprawie odbioru prac na ul. Poznańskiej z uzupełnionym podpisem burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż podjął temat zakończenia kontroli inwestycji na ul. Mickiewicza i przeprowadził głosowanie pytając czy wszyscy członkowie komisji wyrażają wolę zakończenia kontroli. Jednogłośnie 5 głosami za, członkowie komisji wyrazili wolę zakończenia kontroli.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał też, czy radny Stanisław Balbierz, skoro wnosił o szczegółowe opisanie sytuacji w protokole, czy przedłożył swój projekt protokołu pokontrolnego.
Radny Stanisław Balbierz odpowiedział, że nie, jednak w pismach przedstawił swoje uwagi.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przedstawił projekt protokołu pokontrolnego i zapytał czy członkowie komisji zgłaszają do niego jakieś uwagi.
Wobec wątpliwości radnego Stanisław Balbierza wyjaśniono, że szczegółowe opisanie poszczególnych etapów kontroli zostało zawarte w protokołach z poszczególnych posiedzeń komisji.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami za.
W dalszej części posiedzenia członkowie komisji podpisali cztery egzemplarze protokołu pokontrolnego.
Następnie zajęto się bieżącą kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 25 lipca na godz. 15.30. Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 22/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.07.2008 r.

Protokół nr 22/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 17.07.2008 r.
BR - 0063-3/22/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Remigiusz Motycki – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
Zofia Skibińska – red. nacz. „Kuriera Puszczykowskiego”
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał, czy radni mają jakieś nowe wnioski do kontroli ul. Mickiewicza.
Wobec braku jakichkolwiek głosów, przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł o zaprotokołowanie, że radni nie wnoszą nowych wniosków w kwestii kontroli ul. Mickiewicza.
Następnie pan Remigiusz Motycki udzielił wyjaśnień odnośnie zapytań zawartych w protokole nr 21/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lipca br. Wyjaśnienia przyjęto.
W dalszej kolejności przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł do skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przekazanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że gdy sprawozdanie będzie gotowe zostanie przekazane komisji.
Ponadto przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł o przedstawienie zestawienia kosztów związanych z organizacją Dni Puszczykowa (umowy, czy przekroczono plany budżetowe, wpływ na budżet, jakie środki zaplanowano a ile wykonano, jak wyglądało to w latach poprzednich, ponadto udział miasta i sponsorów w organizacji imprezy).
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł również o przygotowanie zestawienia tegorocznych dochodów budżetowych w stosunku do lat ubiegłych, a także zestawienia delegacji zagranicznych i krajowych z lat poprzednich.
Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami pani Agnieszki Zielińskiej odnośnie wyboru firmy zajmującej się drukiem „Echa Puszczykowa”, dodatkowo wniesiono o przedstawienie zebranych ofert z uwzględnieniem co te firmy proponowały w danej kwocie; o podobne zestawienie wniesiono w stosunku do wybory firmy zajmującej się opracowaniem graficznym i składem informatora miejskiego.
Komisja wniosła także o przedstawienie wykazu wydatków i kosztów związanych ze szkoleniami pracowników dotyczącymi pozyskiwania środków unijnych.
Skarbnik Piotr Szmytkowski udzielił wyjaśnień odnośnie punktu 4 protokołu nr 14 z 27 maja br. poinformował, że p. Paweł Socha spłacił zobowiązanie związane z refundacją kształcenia.
Zgodzono się także, że punkt 11 ww. protokołu jest zbyt ogólny, aby udzielić na niego właściwej odpowiedzi.
Odnośnie bieżącej kontroli dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu, radny Stanisław Balbierz zwrócił się o wyjaśnienia do protokołu nr 1 z dnia 10.03.2008 r. w sprawie odbioru prac na ul. Poznańskiej – brak podpisu akceptującego.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w protokole brakuje podpisu burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, zobowiązała się także dopilnować, aby po powrocie pani burmistrz z delegacji podpis został uzupełniony.
Radny Stanisław Balbierz wniósł, aby na następnym posiedzeniu komisji okazać podpis burmistrz pod ww. protokołem.
Podczas posiedzenia, członkowie komisji zapoznali się i podpisali protokoły z kilku ostatnich posiedzeń, przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł o zaprotokołowanie, że radny Stanisław Balbierz odmówił podpisania protokołów nr 15/08 z dn. 11.06.08, nr 16/08 z dn. 13.06.08; nr 17/08 z dn. 13.06.08 oraz nr 18/08 z dn. 24.06.08, a także informacji Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma radnego Stanisława Balbierza z dn. 20.05.08 r.
Następnie wniesiono o wyjaśnienia czy budynek Urzędu jest wpisany do rejestru zabytków i czy na przebudowę holu było wymagane pozwolenie na budowę, ponieważ w sprawdzanej dokumentacji jest załączona tylko faktura bez opisu.
Radny Stanisław Balbierz poprosił o dodatkowe wyjaśnienia ze strony pani Pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan odnośnie odpowiedzi, jakiej udzieliła na pytania z protokołu nr 14 z 27 maja br. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że dokumentacja o której pisze w odpowiedzi na pkt 8 protokołu nie ma nic wspólnego z dokumentacją n 2006 r. , następnie w uzupełnieniu wyjaśniła, że dokument o który pyta radny Stanisław Balbierz, to tylko oferta jaką załączono do faktury wobec czego nie były z tego tytułu ponoszone żadne koszty.
Komisja zwróciła tez uwagę, aby zachować większą staranność we właściwym nazewnictwie umów (zlecenia, o dzieło – patrz umowa zawarta przez burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką z dn. 20.03.2008 nr IZ 2111/100/2008).
Komisja wniosła również o wyjaśnienie, jaki był cel prezentacji miasta na targach Forum Gospodarczego w Poznaniu.
Następne posiedzenie komisji wyznaczono na 22 lipca br. na godz. 16.30. Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 21/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.07.2008 r.

Protokół nr 21/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 10.07.2008 r.
BR - 0063-3/21/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 11.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Komisja zajęła się bieżącą kontrolą dokumentacji księgowej, w przypadku wątpliwości pracownicy Urzędu udzielili wyjaśnień.
Ponadto wniesiono o przygotowanie wyjaśnień odnośnie:
 • faktura nr 10/2008 z 7.03.2008 na kwotę 11.590,00 zł – czemu służyły prace na ul. Klasztornej, oraz faktura nr 27/2008 na kwotę 5.734,00 zł dotycząca działki na ul. Klasztornej (p. Motycki),
 • na jakiej podstawie dokonano wyboru firmy zajmującej się drukiem „Echa Puszczykowa”,
 • zakres czynności pani Luizy Niedźwiedzkiej.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 20/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.07.2008 r.

Protokół nr 20/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 04.07.2008 r.
BR - 0063-3/20/08
Godz. rozpoczęcia: 16.00
Godzina zakończenia: 17.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie, zapoznał członków komisji z pismem, jakie skierował w odpowiedzi do radnego Stanisława Balbierza, poinformował też o piśmie, jakie wpłynęło z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie kontroli inwestycji na ul. Mickiewicza. W sprawie pisma od wojewody, przewodniczący Zbigniew Czyż dodał, że konsultował się z radcą prawnym Romanem Wróblem i uzyskał informację, że Komisja Rewizyjna nie musi się do niego ustosunkować, wystarczy jeśli zrobi to przewodniczący Rady Miasta, ponadto podkreślił, że nieprawdą jest, że pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski nie otrzymał żadnej odpowiedzi, ponieważ za taką należy uznać wyjaśnienia składane przez Komisję Rewizyjną na styczniowej sesji.
Ponadto przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poinformował, że w dniu dzisiejszym komisja również nie zakończy prac nad kontrolą inwestycji na ul. Mickiewicza, ponieważ radny Stanisław Balbierz przesłał kolejne pismo.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż starał się ustalić co jest niejasne dla radnego Stanisława Balbierza.
Radny Stanisław Balbierz podkreślił, że ma w sprawie swoje stanowisko i nie zgadza się z tym, że radca prawny napisał taką a nie inną opinię odnośnie aneksu do umowy.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał jakie argumenty przemawiają za tym, że radny Stanisław Balbierz nie zgadza się z opinią radcy prawnego.
Radny Stanisław Balbierz odpowiedział, że dostarczy dokument o zamówieniach publicznych.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż odczytał opinię radcy prawnego, z której wynika, że załącznik może stanowić aneks do umowy.
Radny Stanisław Balbierz odpowiedział, że nie zgadza się z tą opinią.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że zamówienie udzielono z trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, dodał też, że dyskusja donikąd nie prowadzi, zwrócił się też do radnego Stanisława Balbierza, aby przedstawił konkretne uwagi aby móc skierować sprawę do prokuratury albo zakończyć.
Ponadto radny Andrzej Balcerek wniósł, aby na kolejnej sesji Rady Miasta poinformować, że Komisja Rewizyjna powinna zajmować się bieżącą kontrolą dokumentacji księgowej Urzędu a jej prace są blokowane wpływającymi pismami.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przedstawił wstępny projekt protokołu poinformował, że zostanie on jeszcze uzupełniony dodał też, że jego zdaniem protokół powinien być pozytywny ponieważ nie ma podstaw do stwierdzenia, że wykonanie było niezgodne z prawem.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zwrócił się do radnego Stanisława Balbierza z pytaniem, jaki przewiduje zakres kontroli, której się domaga.
Radny Stanisław Balbierz udzielił odpowiedzi, a przewodniczący komisji poprosił o zaprotokołowanie, że wolą radnego Stanisława Balbierza jest zakończenie kontroli, nie wnosi on o kontynuację a o zakończenie kontroli.
Następnie ustalono, że po przedstawieniu przez przewodniczącego komisji projektu protokołu pokontrolnego, będzie można wnosić do niego uwagi, które poddane będą pod głosowanie komisji.
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 10 lipca br. na godz. 8.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma Radnego Stanisława Balbierza z dnia 20.05.2008 roku

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Puszczykowa
Puszczykowo 25.06.2008
Rada Miasta Puszczykowa
Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma Radnego Stanisława Balbierza z dnia 20.05.2008 roku
W związku z tym iż na Sesji Rady Miejskiej Puszczykowa w dniu 28.05.2008 roku Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki przekazał Przewodniczacemu Komisji Rewizyjnej Zbigniewowi Czyżowi pismo Radnego Stanisława Balbierza w którym to piśmie Radny Stanisław Balbierz stwierdza między innymi, że:
1. Miasto Puszczykowo zapłaciło za niewykonaną robotę
2.Jej rzekome wykonanie poświadczyło dwóch pracowników urzędu miasta, czym narazili miasto na wyłudzenie pieniędzy.
3. Przez kolejne miesiące awaria zagrażała bezpieczeństwu.
Komisja postanowiła wyjaśnić czy stwierdzenia stawiane w piśmie z dnia 20.05.2008 przez Radnego Stanisława Balbierz mają podstawy w faktach.
Komisja w tym celu przeprowadziła wizje lokalną w miejscu w którym miały miejsce prace związane z wymianą kratki od włazu kanalizacji deszczowej i uzupełnienie kostką brukową ubytku nawierzchni (prace opisane przez Radnego Stanisława Balbierza.)
oraz wysłuchała wyjaśnień udzielanych przez:
: Kierownika Referatu Barbarę Mulczyńską – Dywan, Inspektor Nadzoru Dorote Kaczmarek, Pracownik Zakładu Robót Drogowych Marek Dachtera Grzegorza Kornobis.
Komisja uzyskała następujące wyjaśnienia. W listopadzie 2007 roku po telefonie Barbary Mulczyńskiej Dywan Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera podjął się naprawy zniszczonej kratki od włazu kanalizacji deszczowej szczegółowy zakres wykonanych prac wg załączników oraz odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej przy krzyżu ul. Ratajskiego. Powyższe pracy zostały odebrane w dniu 18.12.2007 roku przez Panią Barbarę Mulczyńska – Dywan i Dorotę Kaczmarek reprezentujące Zleceniodawcę oraz Pana Pawła Łozińskiego reprezentującego wykonawcę.
O tym iż prace powyższe były faktycznie wykonane świadczą między innymi następujące sprawy:
 1. Zaprotokołowane w dniach 19.06.2008 i 24.06.2008 r. wypowiedzi Radnego Stanisława Balbierza w których radny stwierdza, że opisywane roboty były wykonane jednak jego zdaniem w sposób nieprawidłowy i nieterminowy.
 2. Zaprotokółowana wypowiedź z dnia 24.06.2008 r. Pana Remigiusza Motyckiego iż można być pewnym, że powyższe prace na ul. C. Ratajskiego były faktycznie wykonane.
 3. Informacja Komendanta Straży Miejskiej stanowiąca załącznik mówiąca o tym, iż z ustaleń komendanta w okresie od 03.11.2007 roku do maja roku bieżącego, funkcjonariusze straży miejskiej w Puszczykowie nie podejmowali żadnych działań związanych z zabezpieczeniem studzienki kanalizacji burzowej zlokalizowanej na ul. Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie.
Komisja powzięła wiedzę, że naprawiana kratka od włazu kanalizacji deszczowej na co została wystawiona Faktura VAT nr. 167/12/2007 z 19.12.2007 roku została wymieniona w maju bieżącego roku natomiast z efektem prace związanych z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej przy krzyżu ul. Ratajskiego komisja zapoznała sie naocznie.
Komisja zwróciła się z pytaniem o cenę za wykonane pracę wg. Pana Remigiusza Motyckiego szacunkowy koszt budowy 1m2 nawierzchni z kostki brukowej oscyluje pomiędzy 150 a 305 zł. Brutto za 1metr kwadratowy.
Komisja pytała też, czy globalnie, łącząc te dwie naprawy, miasto wypłaciło za dużo.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że jego zdaniem cena naprawy kratki była dość wysoka, co do drugiej części pytania odpowiedział, że nie ma podstaw do wypowiedzi.
Wg. Pani Dorota Kaczmarek cena 980,00 zł netto za wykonanie naprawy kratki i nawierzchni nie jest zawyżona.
W wyniku czynności wyjaśniających, które komisja przeprowadziła w dniach 11.06.2008, 13.06.2008, 19.06.2008, 24.06.2008, 25.06.2008 komisja nie dopatrzyła sie faktu zapłacenia przez miasto za nie wykonane pracę co stwierdza w swoim piśmie Radny Stanisław Balbierz.
Data i miejsce podpisania 25.06.2008 Puszczykowo.
Protokolant Katarzyna Szóstak
Podpisy Kontrolujących
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż
Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Róża Grześkowiak
Członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Balcerek
Członek Komisji Rewizyjnej Stanisław Balbierz
Członek Komisji Rewizyjnej Urszula Rudzińska

Protokół nr 18/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.06.2008 r.

Protokół nr 18/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24.06.2008 r.
BR - 0063-3/18/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 9.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli: Maciej Dehmel – radca prawny
Remigiusz Motycki – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
Zofia Skibińska – redaktor naczelny „Kuriera Puszczykowskiego”
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie i poprosił pana Remigiusza Motyckiego o wyjaśnienia odnośnie notatki służbowej, którą przedstawił komisji, zapytał też jaka jest zasada odbierania prac interwencyjnych, czy wymagany jest odbiór, czy potrzebny jest przetarg.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że firma, której zgłoszono konieczność naprawy, chciała dokonać wymiany za darmo, jednak po interwencji pana Stanisława Balbierza wystawili rachunek za wykonanie usługi. Pan Remigiusz Motycki dodał, że drobne prace zleca się bez przetargu a odbiera się w obecności przedstawiciela miasta, większe prace (np. naprawa chodników, jezdni) odbierane są w obecności inspektora nadzoru. Dodał, że wiąże się to z większymi kosztami ponieważ inspektor nadzoru pobiera stawkę w wysokości 1,2% - 1,6% od kosztorysu, a w przypadku małych robót do których nie sporządza się kosztorysu stawka wynosi jednorazowo około 300 zł, dlatego gdy zlecane są małe roboty i nie wiąże się to z utratą bezpieczeństwa, ze względów ekonomicznych nie zatrudnia się inspektora.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał czy są przepisy, które to regulują.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że jest uchwała Rady Miasta z 2003 roku, która to reguluje, ponadto zaznaczył, że ta forma prawna jest wystarczająca, nie ma wymogów formalnoprawnych, które wymagałyby odbioru takich prac z inspektorem.
Pan Andrzej Balcerek zauważył, że jest to słuszne, ponieważ przy małych kosztach naprawy nie są dodatkowo podwyższane koszty związane z zatrudnianiem inspektora.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił pana Remigiusz Motyckiego o ustosunkowanie się do kosztów naprawy wpustu kanalizacji deszczowej i naprawy nawierzchni na ul. C. Ratajskiego, zapytał czy jego zdaniem kwota jest adekwatna do wykonania.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że prace zlecone przez niego miały inny charakter, tu kosztem była sama kratka i dopasowanie do wymiaru, wcześniej zakres był większy, dodał też, że nie ma porównania, ponieważ nie zlecał takich prac.
Pan Stanisław Balbierz powiedział, że kratka nie powinna być regenerowana tylko wymieniona, dodał, że jego zdaniem było to niegospodarnie i niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wyjaśnił, że przedmiotem dociekań komisji nie jest czy prace były wykonane właściwie, tylko czy były wykonane w ogóle, ponieważ w swoim wniosku pan Stanisław Balbierza zarzuca m.in. właśnie niewykonanie prac.
Pan Remigiusz Motycki zaproponował, że przedstawi komisji uchwałę, o której wcześniej wspominał, a także sprawdzi jakie są stawki za położenie 1m2 kostki brukowej.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przedstawił całą sprawę radcy prawnemu Maciejowi Dehmelowi i poprosił o wyjaśnienie, w jakiej formie komisja powinna ustosunkować się do wniosku pana Stanisław Balbierza.
Radca prawny Maciej Dehmel zaproponował, aby członkowie komisji na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawili stosowne wyjaśnienia odnośnie podjętych czynności sprawdzających, informując jednocześnie, że komisja zajęła się tym problemem z inicjatywy radnego Stanisława Balbierza. Ponadto radca prawny Maciej Dehmel zaproponował, aby zaprezentować stanowisko komisji wraz z uwidocznieniem ewentualnego podziału głosów a w związku z tym, że komisja nie miała oficjalnie zleconej kontroli tej sprawy, oddać pod głosowanie Rady czy zakończyć sprawę, czy podjąć kontrolę i wtedy przyjąć uchwałę o podjęciu kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Następnie wobec wątpliwości pana Stanisława Balbierza, radca prawny Maciej Dehmel wyjaśnił, że podjęcie przez komisję działań sprawdzających nie wyklucza możliwości zawiadomienia prokuratury jeśli radny uważa, że dokonano przestępstwa.
Pan Stanisław Balbierz powiedział, że dla niego ważne jest ustalenia daty zlecenia, wykonania i odbioru prac.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem radnego, komisja zajmuje się problemem wyłudzenia pieniędzy.
Pan Stanisław Balbierz odpowiedział, że komisja powinna rozstrzygnąć w sprawie kto jest odpowiedzialny za niegospodarność.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wyjaśnił, że nie to przedmiotem obrad.
Pan Stanisław Balbierz poprosił o ujęcie w protokole komisji dokładnych informacji o dokumentach, jakie zebrano w sprawie.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poinformował, że każdy z członków komisji ma możliwość sporządzenia własnego protokołu i poddana go pod glosowanie. Ponadto odnośnie pisma dyskutowanego z mecenasem Maciejem Dehmelem, przewodniczący komisji Zbigniew Czyż podsumował, że gdyby komisja widziała potrzebę szerszej kontroli, musi zgłosić się do Rady o podjęcie uchwały w tej sprawie.
Następnie pan Remigiusz Motycki przedstawił wyjaśnienia odnośnie szacunkowych kosztów budowy 1m2 nawierzchni z kostki brukowej, wyjaśnił, że cena oscyluje pomiędzy 120 a 250 zł.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż odczytał wykaz czynności związanych z naprawa nawierzchni przedstawiony przez Zakład Robót Drogowych i zapytał czy tego typu prace, mieszczą się już w cenie, o której mówił pan Remigiusz Motycki, zapytał też, czy cena zawarta w protokole za wykonanie tych prac nie jest za wysoka.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że naprawa 1 m2 obejmuje te czynności, ponadto wskazana kwota za wykonanie prac nie nie jest za wysoka.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił pana Remigiusza Motyckiego o głos w sprawie naprawy kratki, zapytał też, czy globalnie, łącząc te dwie naprawy, miasto wypłaciło za dużo.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że jego zdaniem cena naprawy kratki była dość wysoka, co o drugiej części pytania odpowiedział, że nie ma podstaw do wypowiedzi. Ponadto pan Remigiusz Motycki omówił wspomnianą wcześniej uchwałę, wyjaśnił, że tylko w jednym miejscu odnosi się ona do odpowiedzialności tj. informuje, że to pracownik jest odpowiedzialny za odbiór, najważniejsze jest tu prawo budowlane, które odnośnie konieczności zatrudnienia inspektora budowy nakłada taki obowiązek, gdy wymaga tego skomplikowaność prac.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił o informację, kto ma wpływ na kwotę, za którą dokonuje się prac.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że inwestor, inspektor budowlany sprawdza robotę, ale nie odnosi się do ceny, sprawdza wykonanie prac zgodnie ze sztuką
Ponadto pan Remigiusz Motycki dodał, że obowiązuje zarządzenie burmistrza odnośnie zamówień do 14 tys. euro, które określa sposób postępowania w przypadku poszczególnych progów cenowych, w przypadku najniższych kwot można negocjować tylko z jednym wykonawcą.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał, czy zgodnie z wiedzą pana Remigiusza Motyckiego, uważa on, że można być pewnym, że naprawa kratki na ul. C. Ratajskiego i pozostałe prace były wykonane.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że tak.
Pan Stanisław Balbierz poprosił o sprawdzenie, czy zdemontowaną kratkę można jeszcze gdzieś zobaczyć.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał pana Stanisława Balbierza, czy jego zdaniem prace na ul. C. Ratajskiego zostały wykonane.
Pan Stanisław Balbierz odpowiedział, że tak, ale kratka nie maiła być spawana a wymieniona, ma też wątpliwości co do ceny i fachowości wykonania, stwierdza jednak, że naprawa była wykonana.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przedstawił jeszcze notatkę straży miejskiej, z której wynika, że w okresie od 3.11.2007 do maja 2008 nie było interwencji na ul. C. Ratajskiego.
O godz. 9.35 przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przerwał posiedzenie i poinformował, że stanowisko będzie głosowane nazajutrz, podczas kontynuacji spotkania.
Pan Stanisław Balbierz wniósł, aby wszystkie dane z zebranych dokumentów zostały wyszczególnione w protokole.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił o zaprotokołowanie, że każdy ma możliwość przedstawienia swojej wersji protokołu.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 17/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.06.2008 r.

Protokół nr 17/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19.06.2008 r.
Kontynuacja posiedzenia z 13.06.2008 r.
BR - 0063-3/15/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia:.10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – pracownik UM, kierownik Referatu Inwestycji
Katarzyna Nowak – pracownik UM, referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Zofia Skibińska – redaktor naczelny „Kuriera Puszczykowskiego”
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poinformował, że w nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego posiedzenia komisji, gdzie pan Stanisław Balbierz zgłaszając odmienne zdanie w sprawie kontroli ulicy Mickiewicza zobowiązał się do przedstawienia własnej wersji protokołu pokontrolnego, otrzymał opinię pana Stanisława Balbierza. Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił o zaprotokołowanie, że pan Stanisław Balbierz stwierdza, że nie przygotuje projektu protokołu pokontrolnego tylko przedstawia uwagi na piśmie z dnia 7 czerwca br., które wpłynęło do Urzędu 8 czerwca br.
Komisja zapoznała się z informacją z Zakładu Robót Drogowych Marek Dachtera odnośnie czynności związanych z naprawą nawierzchni na ulicy Cyryla Ratajskiego, poproszono o uzupełnienie informacji dotyczącej naprawy wpustu do kanalizacji deszczowej na tej ulicy.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że protokół odbioru jest dokumentem pomocniczym a najważniejsza jest faktura, która jest podstawą do wypłaty. Potwierdził to pan Piotr Szmytkowski, który dodał, że faktury, które otrzymuje są opisane przez upoważnione osoby.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że faktury są opisywane przez pracowników upoważnionych do merytorycznego odbioru danych prac, ponadto wyjaśniła, że sama podpisuje protokół dopiero po podpisie inspektora nadzoru i w ślad za tym na fakturze.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił skarbnika Piotra Szmytkowskiego o zlecenie odszukania faktur wraz z ich opisem i przedstawienie komisji.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał, czy przy pracach tego typu konieczne jest zamówienie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w takich przypadkach spisuje się później protokół konieczności, ponieważ są to prace interwencyjne i ustawa przewiduje taką formę.
Podczas dalszej dyskusji ustalono, że interwencyjną naprawę studzienki na ul. C. Ratajskiego poleciła pani Anna Gonet, która była w tym czasie zastępcą burmistrza. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że firma „Dachtera” nie jest najtańsza, ale cena nie odbiega od ceny podobnych prac interwencyjnych.
Pan Stanisław Balbierz zapytał, czy pani Barbara Mulczyńska-Dywan pamięta, kiedy zgłosiła wykonanie naprawy.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie pamięta.
Następnie członkowie komisji zapoznali się z fakturami, które dostarczył pan Piotr Szmytkowski.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł o przekazanie panu Remigiuszowi Motyckiemu pytania, czy prace wykonane na podstawie faktury z 8.05.2008 nr 25/05/2008 odebrane zostały na podstawie odbioru przez inspektora nadzoru i jeśli tak, to kto był tym inspektorem.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zwrócił się z pytaniem do pana Stanisława Balbierza, czy kwestionuje on, że praca była wykonana.
Pan Stanisław Balbierz odpowiedział, że nie kwestionuje wykonania prac.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił o zaprotokołowanie, że pan Stanisław Balbierz nie kwestionuje wykonania prac o których pisał w swoim wniosku.
Głos oddano pani Zofii Skibińskiej, która powiedziała, że przysłuchując się rozmowom podczas wizji lokalnej, wydaje się, że faktura była jednak źle wypisana, ponadto zgodnie z wykazem, który przedstawiono, żadna firma nie podejmie się wykonania takiej ilości prac za taką kwotę, dodała, że narzuca się wniosek, że pracownicy urzędu powinni staranniej to opracowywać.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wyjaśnił, że kontrowersje budzi nie kwota a zapis na fakturze, jednak według dostarczonego opisu – być może wszystkie te czynności weszły w określony metraż.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż podsumował, że komisja oczekuje na wyjaśnienia ze strony pana Remigiusza Motyckiego, jednak nie budzi wątpliwości fakt, że prace na które była wystawiona faktura zostały wykonane. Ponadto z racji podejrzenia o wyłudzenie, czy nadużycie komisja zajęła się wnioskiem pana Stanisława Balbierza i członkowie komisji nie kwestionują wykonania.
Pan Stanisław Balbierz zaznaczył, że nadal jest innego zdania.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił o zaprotokołowanie, że większość członków komisji jest zdania, że prace zostały wykonane.
Następnie członkowie komisji zajęli się podsumowaniem kontroli dotyczącej organizacji pozarządowych.
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 24 czerwca br. na godz. 8.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 16/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.06.2008 r.

Protokół nr 16/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 13.06.2008 r.
Wizja lokalna na ul. C. Ratajskiego
BR - 0063-3/16/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
W wizji lokalnej uczestniczyli: Barbara Mulczyńska-Dywan – pracownik UM, kierownik Referatu Inwestycji
Grzegorz Kornobis – „Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera”
Jarosław Bema – „Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera”
Dorota Kaczmarek – inspektor nadzoru
Zofia Skibińska
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
W dniu 13 czerwca br o godz. 8.00 wyżej wymienione osoby zebrały się na ulicy C. Ratajskiego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i rekonstrukcji wydarzeń związanych z wymianą kratki od włazu kanalizacji deszczowej i uzupełnienia kostką brukową ubytku nawierzchni.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i prowadzący wizję lokalną Zbigniew Czyż poprosił o opisanie sytuacji.
Pan Grzegorz Kornobis wyjaśnił, że w listopadzie ubiegłego roku, po telefonie pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera podjął się naprawy zniszczonej kratki od włazu kanalizacji deszczowej, dodał, że do czasu wykonania prac miejsce zostało zabezpieczone przez postawienie pachołka drogowego. Jednocześnie pan Grzegorz Kornobis wyjaśnił, że dokonano regeneracji zniszczonej kratki i po zespawaniu i wzmocnieniu zamontowano ją we włazie studzienki.
Pan Stanisław Balbierz zarzucił złe wykonanie naprawy, zakwestionował konieczność regeneracji starej kratki, wskazywał na możliwość zakupu nowej w Mosinie bądź w Luboniu, jego zdaniem byłoby to tańsze – kratka gdyby nie pasowała, mogła zostać docięta do rozmiaru włazu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że naprawa miała charakter interwencyjny, ponadto pani Anna Gonet będąca w tym czasie zastępcą burmistrza, była za jak najszybszym załatwieniem sprawy bez względu na koszty. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że firma, która naprawiała kratkę zrobiła to w listopadzie, jednak fakturę za wykonanie prac firma wystawiła w grudniu. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że obecnie właz jest przykryty inną kratką, ponieważ w maju br. kratka, którą wcześniej zregenerowano powtórnie uległa zniszczeniu.
Pani Dorota Kaczmarek dodała, że przed wystawieniem faktury dokonano odbioru prac i podpisano protokół odbioru, wyjaśniła też, że prace były wykonane w listopadzie a odbiór prac, sporządzenie protokołu i wystawienie faktury miało miejsce w grudniu (potwierdziła to pani Barbara Mulczyńska-Dywan oraz pan Grzegorz Kornobis). Pani Dorota Kaczmarek zwróciła też uwagę, że kratka, która obecnie jest zamontowana również nie jest właściwa, ponieważ jest płaska a do tego rodzaju włazu kratka powinna być wklęsła, dodała też, że kratek tego typu już się nie produkuje.
Pan Stanisław Balbierz zarzucił, że wykonana robota tj. zespawanie i wzmocnienie starej kratki było bezzasadne, ponieważ kosztowało więcej niż zakup kratki, ponadto po pół roku było trzeba powtórnie dokonywać naprawy.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zaproponowała, aby firma, która dokonywała naprawy kratki sporządziła zestawienie wykonanych prac i rozpisała podjęte czynności na godziny w celu udokumentowania kwoty, za jaką dokonano interwencji. Pan Grzegorz Kornobis zobowiązał się do przedstawienia zestawienia zawierającego prace, które wykonano przy remoncie kratki od włazu do kanalizacji deszczowej oraz naprawie nawierzchni z kostki brukowej.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zapytał, czy w okresie pomiędzy listopadem a kwietniem straż miejska podejmowała jakieś interwencji związane z uszkodzeniem kratki.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że rozmawiała ze strażnikiem miejskim i otrzymała odpowiedź, że w tym okresie nie było w tym miejscu interwencji. Nie zgodził się z tym pan Stanisław Balbierz, który stwierdził, że straż miejska wielokrotnie musiała zabezpieczać to miejsce.
Wobec powyższego, przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł, aby na kolejnym posiedzeniu komisji, straż miejska złożyła wyjaśnienia w tej sprawie.
Następnie ustalono, że w kwietniu br. kratka została ponownie uszkodzona, wymianą zajął się Referat Gospodarki Komunalnej, za który odpowiadał już pan Remigiusz Motycki. Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż wniósł, aby pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, czy po dokonaniu wymiany w bieżącym roku również został sporządzony protokół odbioru i jeśli tak, przedstawił go na kolejnym posiedzeniu komisji.
Następnie przeniesiono się na miejsce, gdzie dokonano naprawy nawierzchni. Pan Stanisław Balbierz zarzucił wystawienie faktury za wykonanie większej naprawy niż faktycznie miało to miejsce (na fakturze widnieje 80,00 zł za wykonanie 2m2, naprawiona powierzchnia to około 1m2). Pani Dorota Kaczmarek wyjaśniła, że na fakturze jest policzone 80,00 zł za naprawę nawierzchni z kostki brukowej, gdzie cena materiału potrzebnego do naprawy 1m2 to około 200,00 zł, więc po przeliczeniu powierzchni i ceny materiału, kwota 80,00 zł jest wręcz za niska. Pani Dorota Kaczmarek podkreśliła, że jej zdaniem, cena 980,00 zł netto za wykonanie naprawy kratki i nawierzchni nie jest zawyżona.
Na pytanie prowadzącego wizję lokalną Zbigniewa Czyża o ewentualny błąd na fakturze, pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że prawdopodobnie na fakturze jest błąd w podanej powierzchni naprawy, jednak co do wykonania naprawy kwota jest właściwa.
Prowadzący wizję lokalną Zbigniew Czyż zakończył spotkanie, poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej przenoszą się do budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w celu podsumowania prac.
Pan Stanisław Balbierz zaproponował, aby członkowie komisji przenieśli się na ul. Poznańską i skontrolowali pasy zieleni o których pisał we wniosku skierowanym na komisję.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że w czasie sesji poinformowała, że odnośnie tej sprawy wypowie się pisemnie.
Prowadzący wizję lokalną Zbigniew Czyż poinformował, że dzisiejsze spotkanie miało dotyczyć tylko sprawdzenia wykonania prac na ulicy C. Ratajskiego w celu zadecydowania, czy konieczne jest wszczęcie kontroli i postanowił nie kontynuować wątku pasów zieleni na ul. Poznańskiej. Pan Zbigniew Czyż dodał też, że komisja może ustosunkować się do tej sprawy po otrzymaniu pisemnych wyjaśnień ze strony pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan.
Na tym wizja lokalna na ul. C. Ratajskiego została zakończona.
Po zakończonej wizji lokalnej członkowie komisji przenieśli się do budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, gdzie kontynuowano posiedzenie. O godz. 10.00 postanowiono, że 19 czerwca odbędzie się kontynuacja posiedzenia i zakończono spotkanie.
 

Protokół nr 15/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.06.2008 r.

Protokół nr 15/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11.06.2008 r.
BR - 0063-3/15/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli: Zofia Skibińska
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie. Wstępnie omówiono projekt protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli organizacji pozarządowych. Wniesiono, aby na następne posiedzenie komisji zaprosić panią Katarzynę Nowak.
Radny Stanisław Balbierz podjął temat kontroli inwestycji na ul. Mickiewicza.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż powiedział, że kontrolę należy zakończyć w formie protokołu pokontrolnego.
W związku z odmiennym zdaniem pana Stanisława Balbierza na temat przeprowadzonej kontroli i wniosków końcowych, przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił, aby pan Stanisław Balbierz przygotował własną wersję protokołu pokontrolnego i przedstawił ją komisji na następnym posiedzeniu.
Następnie w związku z pismem, jakie radny Stanisław Balbierz skierował do przewodniczącego Rady i które pan Marek Błajecki przekazał przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, pan Zbigniew Czyż rozpoczął dyskusję na temat zasadności kontroli wykonania robót na ulicy C. Ratajskiego w Puszczykowie.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poprosił pana Stanisława Balbierza o sformułowanie co ma być przedmiotem kontroli, wyjaśnił też, że ustalenia są konieczne w celu prawidłowego przeprowadzenia ewentualnej kontroli (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Statucie Miasta).
Pan Stanisław Balbierz wniósł o zaprotokołowanie, że kontroli mają podlegać dokumenty, należy tez przeprowadzić wizję lokalną na ul. C. Ratajskiego.
Przewodniczący Zbigniew Czyż postanowił przeprowadzić wizję lokalną na ul. C. Ratajskiego zanim sformułowany zostanie zakres ewentualnej kontroli; wniósł także, aby na wizję zaprosić panią Barbarę Mulczyńską-Dywan.
Wizja lokalna na ul. C. Ratajskiego została wyznaczona na 13 czerwca br. na godz. 8.00.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 14/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05.2008 r.

Protokół nr 14/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27.05.2008 r.
BR - 0063-3/14/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.10
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
W posiedzeniu uczestniczyli: Piotr Szmytkowski – Skarbnik miasta
Alina Pawlak – pracownik UM, ref. księgowości
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie. Pan Stanisław Balbierz poprosił o zaprotokołowanie, że należy zakończyć sprawę ulicy Mickiewicza, poinformował też, ze chciałby się zająć ulicą Poznańską.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż zwrócił uwagę, że w sprawie ulicy Poznańskiej, pan Balbierz musiałby zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miasta o zlecenie takiej kontroli.
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż rozpoczął dyskusję na temat sposobu numeracji faktur wpływających do Urzędu. Po wyjaśnieniach złożonych przez skarbnika Piotra Szmytkowskiego i panią Alinę Pawlak ustalono, że prowadzona numeracja wraz z wyciągami pozwala na ustalenie, czy komisja otrzymuje pełną dokumentację, czyli obecny sposób numeracji jest wystarczający.
Ponadto ustalono, że radni przed kolejna sesją Rady Miasta otrzymają pisemną informację o sposobie numeracji dokumentów.
Wnioski komisji:
 1. Czego dotyczy faktura z 31.12.2007 – Anwo nieruchomości, kwota 2.318 z, na jakiej podstawie zlecenie, jakie wyceny 373/12/2007. Dlaczego skreślone umowy na opisie. Na podstawie czego wystawiona faktura. Czego dotyczyła.
 2. Sprzedaż ozdób iluminacji świetlnej 00034/CB/2008 Eneas ze Szczecina, 19.000 zł – co to jest, gdzie przechowywane. Ponadto opłata za wynajem 7.296,32 zł – dlaczego wynajem a nie zakup.
 3. 1/14/2008 z 1.02.2008 – opłata za studia podyplomowe p. Pawła Sochy – kiedy zwrócone przez p. Sochę, czy już przekazano. Czy była umowa na dokształcanie.
 4. 18.02.2008 Mediasystem 2U – przedstawić dlaczego tak wysoka kwota (około 2.000 zł) – co to.
 5. 29/2007 z 28.12.2007 aktualizacja mapy zasadniczej. Dlaczego tak drogo skoro to aktualizacja (ponad 30.000zł) Zbigniew Piernikowski.
 6. Faktura nr 06/02/2008, M. Fajfer 05/02/2008, kwota 1.708.
 7. ul. Nowa 00043/2008.
 8. Oferta p. Fajfera 14.01.2008 – przebudowa ul. Mickiewicza 2.000 zł.
 9. Ratownictwo medyczne dotacja w wys. 5.999 zł – jaki sposób realizacji, nr umowy 8-2-07.
 10. Naprawa chodników. Faktura 01/2008 poz. 29 firma Przełom.
 11. Naprawa barier – dlaczego tak wykonane.
Komisja przejrzała dokumentacje księgową urzędu za styczeń oraz I - III za luty.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 13/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.04.2008 r.

Protokół nr 13/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18.04.2008 r.
BR - 0063-3/13/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli:
Radca prawny Roman Wróbel
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Przewodniczący komisji Zbigniew Czyż poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnej Urszuli Rudzińskiej.
Podczas posiedzenia członkowie komisji przyjęli protokoły z poprzednich posiedzeń.
Ponadto z radcą prawnym Romanem Wróblem podjęto problem zakończenia kontroli inwestycji na ul. Mickiewicza, rozważono m.in. kwestię obowiązywania w czasie przeprowadzania kontroli, starego i nowego Statutu Miasta Puszczykowa. Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że skoro nie przewidziano wyjątków od reguły, ani przepisów przejściowych, należy przyjąć, że kontrola powinna zostać przeprowadzona zgodnie z nowym Statutem.
Ustalono także, że aby zakończyć postępowanie kontrolne należy sporządzić protokół pokontrolny, którego przyjęcie powinno nastąpić w formie uchwały komisji a następnie przekazać protokół przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia Komisji. Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 12/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.04.2008 r.

Protokół nr 12/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 09.04.2008 r.
BR - 0063-3/12/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 11.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zofia Skibińska Redaktor Naczelna Kuriera Puszczykowskiego
Radca prawny Maciej Dehmel
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Komisja zapoznała się z protokołami z posiedzeń poświęconych kontroli wykonania budżetu miasta na 2007 rok i przygotowaniu wniosku absolutoryjnego. Poproszono też radcę prawnego Macieja Dechmela o formalne sprawdzenie przygotowanego wniosku absolutoryjnego. Radca prawny Maciej Dehmel oświadczył, że pod względem prawnym, wniosek jest przygotowany prawidłowo i nie ma żadnych błędów formalno – prawnych.
Następnie przewodniczący komisji Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta na rok 2007.
4 członków komisji głosowała za udzieleniem absolutorium, 1 wstrzymał się od głosu.
Następnie podpisany przez wszystkich członków komisji wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok został przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia Komisji. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 11/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 08.04.2008 r.

Protokół nr 11/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 08.04.2008 r.
BR - 0063-3/11/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 15.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
W posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Radca prawny Maciej Dehmel
Radca prawny roman Wróbel
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Komisja zajęła się przygotowaniem wniosku absolutoryjnego i sporządzeniem uchwały komisji.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 9 kwietnia br. na godz. 8.00.
 

Protokół nr 10/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.04.2008 r.

Protokół nr 10/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 07.04.2008 r.
BR - 0063-3/10/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
W posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Redaktor Naczelny „Kuriera Puszczykowskiego” Zofia Skibińska
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Kontynuacja kontroli dokumentacji miasta związanej z wydatkami, dochodami miasta a także umorzeniami i rozłożeniami na raty należności podatkowych..
Podczas posiedzenia obecny był skarbnik miasta Piotr Szmytkowski, który udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania związane z tematem posiedzenia.
Komisja zapoznała się też z stanowiskiem radcy prawnego Macieja Dehmela.
Podczas posiedzenia komisji obecna była pani Zofia Skibińska, którą na czas składania wyjaśnień przez panią burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką odnośnie umorzeń i ustalania informacji o stanie majątkowym i dochodowym poszczególnych podatników, poproszono o opuszczenie posiedzenia.
Panią burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką zapytano, czy składając wniosek o dotacje ze środków europejskich, konieczne było wykonanie konkretnych projektów, jakie zostały zrobione.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedział, że tak.
Zapytano też o umorzenie podatku od nieruchomości właścicielowi dworca w Puszczykowie. Uzyskano odpowiedź, że podstawą umorzenia był ważny interes publiczny i wpisanie dworca na listę zabytków, jednocześnie zaznaczyła, że jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt w Puszczykowie.
Komisja zadawała pytania dotyczące stanu majątkowego w tym należności, zobowiązań, uzyskiwanych dochodów, wysokości obrotów. Komisja wspólnie z burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzką omawiała sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe.
Komisja zapytała też, czy przy rozłożeniu na raty odsetki od zobowiązań są nadal naliczane. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że tak. Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski poprosił o sprawdzenie i udzielenie odpowiedzi przez pracownika merytorycznego panią Hanna Matuszewska, która poinformowała, że zgodne z Ordynacją Podatkową, odsetki nie są już wtedy naliczane.
Komisja jednogłośnie wskazuje, iż w interesie miasta przy wydawaniu tego typu decyzji przez burmistrza miasta, jest warunkowanie umorzeń i rozkładania na raty od bieżącej płatności zobowiązań podatkowych.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 8 kwietnia br. na godz. 8.00.
 

Protokół nr 09/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.04.2008 r.

Protokół nr 09/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 04.04.2008 r.
BR - 0063-3/09/08
Godz. rozpoczęcia: 7.30
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Radca prawny Maciej Dehmel
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Kontynuacja kontroli dokumentacji miasta związanej z wydatkami, dochodami miasta a także umorzeniami i rozłożeniami na raty należności podatkowych..
Podczas posiedzenia obecny był skarbnik miasta Piotr Szmytkowski, który udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania związane z tematem posiedzenia.
Komisja zwróciła się do radcy prawnego Macieja Dehmela o przygotowanie stanowiska w zakresie na ile organ podatkowy może żądać dokumentów świadczących o sytuacji majątkowej podatnika i zasad określania interesu publicznego oraz ważnego interesu podatnika.
Skarbnika Piotra Szmytkowskiego zapytano, czy w Urzędzie występują jednolite dla wszystkich podatników procedury dotyczące umarzania i rozkładania na raty zaległości podatkowych.
Skarbnik odpowiedział, że nie występują tego typu procedury, przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał obecnego na posiedzeniu komisji radcę prawnego Macieja Dehmela o to samo, radca potwierdził brak występowania takich procedur.
Skarbnik i radca prawny zostali zapytani, czy decyzje o umorzeniach i rozłożeniu na raty są warunkowane płaceniem bieżących podatków.
Skarbnik i radca prawny udzielili odpowiedzi, że tego typu warunkowania nie występują.
Komisja wniosła o udział radcy prawnego Macieja Dehmela w następnym posiedzeniu.
Sugestią komisji było też, aby w prowadzić w Urzędzie jednolity sposób traktowania podatników i w tym celu wydać zarządzenie burmistrza, który jest organem upoważnionym do podjęcia takiej decyzji.
Komisja zasugerowała też, aby dla burmistrza przy rozpoczęciu procedury związanej z umarzaniem i rozkładaniem na raty, zasadą było zbieranie informacji na temat zobowiązań i należności podatnika oraz jego stanu majątkowego.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 7 kwietnia br. na godz. 8.00.
 

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03.04.2008 r.

Protokół nr 08/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 03.04.2008 r.
BR - 0063-3/08/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Kontynuacja kontroli dokumentacji miasta związanej z wydatkami, dochodami miasta a także umorzeniami i rozłożeniami na raty należności podatkowych..
Podczas posiedzenia obecny był skarbnik miasta Piotr Szmytkowski, który udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania związane z tematem posiedzenia.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 4 kwietnia br. na godz. 7.30.
 

Protokół nr 07/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02.04.2008 r.

Protokół nr 07/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 02.04.2008 r.
BR - 0063-3/07/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Kontynuacja kontroli dokumentacji miasta związanej z tematem posiedzenia.
Podczas posiedzenia obecny był skarbnik miasta Piotr Szmytkowski, który udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania związane z tematem posiedzenia, przedstawił także oświadczenia, jakie zostały przygotowane na wniosek komisji.
Komisja wniosła o przygotowanie na kolejne posiedzenie wykazu czy podatnik o którym była mowa na posiedzeniu, a któremu rozłożono należność na raty, płacił pozostałe należności.
Zdaniem przewodniczącego komisji Zbigniewa Czyża, warunki spłaty były niekorzystne dla miasta – brak zapisu o warunkowaniu umorzenia lub rozłożenia na raty od terminowej spłaty bieżących zobowiązań i ewentualnych rat.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 3 kwietnia br. na godz. 17.00.
 

Protokół nr 06/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01.04.2008 r.

Protokół nr 06/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 01.04.2008 r.
BR - 0063-3/06/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Komisja przystąpiła do procedury kontrolnej w zakresie wykonania wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Puszczykowa Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej z wykonania budżetu za rok 2007.
Komisja zawnioskowała, aby w przyszłości zachowywać większą spójność pomiędzy zleceniem, umową i fakturą.
Komisja wniosła tez, aby pani Barbara Mulczyńsk-Dywan i pani Kaczmarek opisały co zostało wykonane i odebrane 21.12.2007 r. na ul. Magazynowej. Zwrócono uwagę, aby w protokole odbioru i opisie faktur zawarty był szczegółowy opis co zostało wykonane (wyciąg 617).
Podczas posiedzenia obecny był skarbnik miasta Piotr Szmytkowski, który udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania związane z tematem posiedzenia.
Skarbnika poproszono o przygotowanie na następne posiedzenie komisji oświadczeń o umorzeniach dot. podatków od środków transportu i nieruchomości przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także komu umorzono i rozłożono podatek na raty oraz jakie odsetki płacono Urzędowi i jakie Urząd spłacał, a także dlaczego i czy Urząd zmuszony był płacić karne odsetki i z jakiego tytułu.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 2 kwietnia br. na godz. 17.00.

Protokół nr 05/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.03.2008 r.

Protokół nr 05/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27.03.2008 r.
BR - 0063-3/05/08
Godz. rozpoczęcia: 19.10
Godzina zakończenia: 20.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
W posiedzeniu uczestniczyli:
Skarbnik miasta Piotr Szmytkowski
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Posiedzenie prowadziła Zastępca przewodniczącego komisji Róża Grześkowiak.
Komisja zajmowała się kontrolą dokumentacji księgowej Urzędu, skarbnika miasta Piotra Szmytkowskiego poproszono o wyjaśnienia w sprawie:
 • 600.000,00 zł w projekcie budżetu na 2008 rok,
 • wody deszczowe, czy występowały karne odsetki w 2007 roku,
 • wycinka drzew na ul. Wysokiej (6 szt.).
Ponadto do wyjaśnienia:
 • Faktura Vat 5/12/2007 – umowa brak podpisów
 • Faktutra Vat 134/2007 niezgodna oferta z Viapel Sp. z o.o. / Dok. ks. 617 (6.12.2007)
Wnioski:
 • aby sporządzać dokładny opis oferty, ceny jednostkowe np. za m3
 • spójność oferty z treścią faktury
 • pilne sprawdzenie umów i faktur (daty, podpisy).
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia Komisji. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 04/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.02.2008 r.

Protokół nr 04/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18.02.2008 r.
BR - 0063-3/04/08
Godz. rozpoczęcia: 19.10
Godzina zakończenia: 20.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak – nieobecna
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz Maciej Dettlaff
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia Komisji:
Posiedzenie komisji miało na celu omówienie zagadnień związanych z inwestycja na ulicy Mickiewicza w Puszczykowie. W dyskusji brali udział członkowie komisji oraz goście. Ustalono, że temat zostanie wznowiony po przygotowaniu przez radcę prawnego Macieja Dehmela analizy.
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia Komisji. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 03/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.02.2008 r.

Protokół nr 03/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12.02.2008 r.
BR - 0063-3/03/08
Godz. rozpoczęcia: 19.00
Godzina zakończenia: 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz Maciej Dettlaff
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Temat:
 1. Kontynuacja kontroli dokumentacji księgowej Urzędu za 2007 r.
Przebieg posiedzenia Komisji:
Wniosek komisji: Kończąc sprawdzanie dokumentacji za 2007 rok doradza się konsultacje z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta związane z projektami, wydawaniem środków na projekty (oprócz realizacji dróg). Sugestia, aby Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta otrzymywała do wglądu, co ma być robione i za jaką kwotę – nie ma podstaw zlecanie wykonania koncepcji czegoś, co ma nikłe szanse na realizację w tej kadencji.
Ponadto członkowie komisji zapoznali się z wyjaśnieniami skarbnika Piotra Szmytkowskiego odnośnie stanu środków na rachunkach bankowych na koniec 2007 r.
Członkowie komisji zdecydowali też o wyznaczeniu radnej Róży Grześkowiak, jako kandydata na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na poniedziałek, 18 lutego na godz. 19.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 

Protokół nr 02/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.02.2008 r.

Protokół nr 02/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 5.02.2008 r.
BR - 0063-3/02/08
Godz. rozpoczęcia: 18.00
Godzina zakończenia: 23.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu nie uczestniczyli goście.
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Temat:
 1. Kwestia wniosku Komisji ws. zwrócenia się do Rady Miasta Puszczykowa o podjęcie przez Radę decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno – wyjaśniających związanych z inwestycją na ulicy Mickiewicza w Puszczykowie oraz sprzedażą gruntu położonego między dawniejszą restauracją Turystyczną przy ul. Ratajskiego a placykiem między ulicami Reymonta, Fiedlera i Ratajskiego.
 2. Kontynuacja kontroli dokumentacji księgowej Urzędu za miesiąc listopad 2007 r.
Przebieg posiedzenia Komisji:
Przewodniczący Zbigniew Czyż poinformował, że Komisja zwróciła się do Skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przygotowanie dokumentacji związanej z zaciągnięciem na przełomie roku kredytu (jakie wydatki na początku stycznia i czy faktycznie kredyt był konieczny).
Członkowie Komisji dyskutowali też nad sprawą inwestycji na ul. Mickiewicza. Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie zwrócenia się na sesji o możliwość podjęcia przez Radę Miasta decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno – wyjaśniających. W głosowaniu udział brało 4 członków Komisji, 3 głosowało za, 1 przeciw.
O godz. 20.00 posiedzenie opuściła protokolantka Katarzyna Szóstak. Pozostałą część protokołu sporządzono na podstawie notatek Komisji.
Następnie Komisja zajęła się kontrolą dokumentacji księgowej urzędu za miesiąc listopad 2007 r.
Sformułowano następujące zapytania:
 1. Sprzedaż mienia komunalnego – kwota 4.570,00 zł z dnia 21.11.2007 KP – PANI ZACHODNIA – jakiego mienia dotyczy.
 2. Rachunek 39/2007 z dnia 27.11.2007 kwota 13.836,00 zł wystawiony przez p. PIOTR WOJNOWSKI – dotyczy obsadzenia krzewów na rondzie.
 3. Zwrot wadium w dniu 26.11.2007 na kwotę 2.700,00 zł – występuje o zwrot pani Barbara Mulczyńska – dotyczy „Eko-Rondo”.
 4. Wniosek o zaliczkę – zakup biletów na kwotę 648,00 zł z dnia 29.11.2007 – Fundusz Ochrony Środowiska. Czego to dotyczy – p. Katarzyna Nowak.
 5. Wniosek o zaliczkę – zakup biletów na kwotę 250,00 zł z dnia 12.11.2007 – p. Katarzyna Nowak.
 6. Rachunek 30/2007 na kwotę 4.000,00 zł – wystawiona faktura p. Piotr Wojnowski – dotyczy obsadzenia krzewów i drzew na ul. Poznańskiej.
 7. Opracowanie ekspertyzy w sprawie możliwości przesadzania drzew i krzewów z ul. Poznańskiej na kwotę 3.050,00 zł.
 8. Dokumentacja projektowa – założenia programowo – przestrzenne zespołu obiektów sportowych w Puszczykowie ul. Jarosławska. Rachunek z dnia 21.11.2007 z dnia 23.11.2007 na kwotę 13.786,00 zł.
 9. Faktura 0031/07/FVS z dnia 13.11.2007 firma ALPAT Jarosław Wachowiak, kwota 4.831,20 zł – przygotowanie i rozsypanie ziemi ogrodniczej na rondzie poznańska 90 ton.
 10. Faktura VAT nr 128/2007 na kwotę 6.100,00 zł z dnia 13.11.2007 Interwencyjne utwardzanie tłuczniem ulic: Śląska, Boczna, Gołębia, Zalesie, Magazynowa, Zaułek.
 11. Rachunek oryginał z dnia 12.11.2007 wystawił Karol Szymaniak 62-040 Puszczykowo ul. Wiązowa 7A za wykonie projektu koncepcji przestrzennej Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 – wyjaśnić rachunek umowa zlecenie dlaczego nie ma podpisu przyjmującego, dlaczego nie zapłacono i naliczono ZUS-u.
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na wtorek, 12 lutego na godz. 18.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 

Protokół nr 01/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.01.2008 r.

Protokół nr 01/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14.01.2008 r.
BR - 0063-3/01/08
Godz. rozpoczęcia: 19.00
Godzina zakończenia: 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Iwona Janicka
Andrzej Balcerek
W posiedzeniu nie uczestniczyli goście.
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Temat:
 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 r.
 2. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2007 r.
Przebieg posiedzenia Komisji:
1.
Komisja zajęła się opracowaniem planu pracy na 2008 r.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. Plan został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami za.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.
Następnie Komisja zajęła się opracowaniem sprawozdania z prac za 2007 r.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2007 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, 5 głosami za.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2007 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Następne posiedzenie wyznaczono na 5.02.2008 r. na godz. 18:00