2009

Protokół nr 23/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15.12.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 23/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15.12.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/23/09
Godz. rozpoczęcia: 9.00
Godzina zakończenia: 10.20
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż - nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Katarzyna Nowak – pracownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Wyrywkowa kontrola rozliczeń organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań konkursowych za rok 2008 (spotkanie kontrolne).
 2. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak rozpoczęła obrady. Radny Andrzej Balcerek zauważył, że Sekretarz Maciej Dettlaff nie dostarczył jeszcze uzupełnionego zestawienia projektów, o dofinansowanie których ubiegało się miasto.
Pani Katarzyna Nowak przekazała członkom Komisji kilka sprawozdań organizacji pozarządowych. Członkowie Komisji dokonali kontroli losowo wybranego sprawozdania organizacji pozarządowej - Klubu Piłkarskiego LAS Puszczykowo (ul. Kościelna 7).
KP LAS Puszczykowo złożył ofertę na zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, ubiegając się o dotację w wysokości 18 tys. zł.
KP LAS Puszczykowo otrzymał następujące dotacje:
 • 18 tys. zł z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 • 13 tys. zł ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 5 tys. stanowił wkład własny Klubu.
Umowa została podpisana w czerwcu 2008 roku.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zauważyła, że inne dane zostały zawarte we wniosku, a inne w sprawozdaniu. Pani Katarzyna Nowak powiedziała, że powyższa organizacja nie rozliczyła się we właściwy sposób, niemniej jednak prezes Klubu obiecuje, że sprawozdanie zostanie poprawione i uzupełnione.
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że Klub otrzymał po 18 tys. zł na każde półrocze 2008 roku (półrocza rozlicza się osobno, nie sumuje się kwot). Dotacja miała zostać wydatkowana na: wynagrodzenia dla trenerów, księgowość, artykuły biurowe, itp.
Uwagi Komisji:
 • ok. 60-80 osób korzystało z zajęć przygotowanych przez KP LAS Puszczykowo,
 • sprawozdanie budzi wątpliwości, jest niezgodne z kalkulacją zawartą w ofercie,
 • źle przygotowane i opisane faktury,
 • brak umów z trenerami (rachunki wystawiane na drukach KP),
 • z dostarczonych dokumentów nie wynika czy zostały odprowadzone składki do ZUS,
 • brak informacji o rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.
Wnioski i zalecenia Komisji:
 • przedstawić kalendarz spotkań, wyjazdów i rozgrywek z zapisem dokąd i jaka grupa wyjeżdżała,
 • przekazać wszystkie uwagi i zalecenia Komisji Rewizyjnej prezesowi KP LAS Puszczykowo oraz komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych,
 • rozważyć udzielenie dotacji KP LAS Puszczykowo na 2010 rok, dopiero po dostarczeniu przez tę organizację uzupełnionego i poprawionego sprawozdania za 2008 rok.
O godz. 10.20 Wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak zakończyła spotkanie Komisji.

Protokół nr 22/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 03.12.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 22/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 03.12.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/22/09
Godz. rozpoczęcia: 10.00
Godzina zakończenia: 11.10
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Ewa Rybacka – pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (spotkanie kontrolne).
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji. Członkowie Komisji otrzymali wszystkie dokumenty (koncepcje, umowy, faktury) związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca PKP w Puszczykowie.
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Komisja nie otrzymała uzupełnienia do zestawienia zgłoszonych projektów Urzędu i jednostek podległych, które miał przygotować Sekretarz Maciej Dettlaff.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poinformował, że wątpliwości budzi kwestia, czy na zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP powinien zostać przeprowadzony przetarg (ponieważ wartość wszystkich wykonanych prac przewyższyła kwotę 14 tys. euro)?
Radna Róża Grześkowiak zauważyła, że np. renowacją pomnika nie może zajmować się firma dokonująca nasadzeń zieleni, ale jednocześnie zapytała czy można było połączyć nasadzenia zieleni z budową parkingu?
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż odczytał odpowiedź Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej dotyczącą wyjazdu na konferencję do Rimini w 2008 roku. Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zauważył, że:
 • zwrócono koszt biletu lotniczego, ale nie została zwrócona dieta,
 • nie ma delegacji dla pani Burmistrz, wystawionej przez Przewodniczącego Rady Miasta,
 • Wiceburmistrzowi Tomaszowi Zwolińskiemu podczas delegacji do Gruzji nie została wypłacona dieta, natomiast pani Burmistrz podczas pobytu w Rimini dieta została wypłacona.
Radna Urszula Rudzińska zaproponowała sformułowanie zapytania do osoby odpowiedzialnej za rozliczanie diet: Czy zasadne było (i na jakiej podstawie prawnej) wypłacenie diety Burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej podczas pobytu na Konferencji Zrównoważonej Turystyki w Rimini w 2008 roku?
Członkowie Komisji poprosili również o wystosowanie następujących pytań:
 1. Czy Miasto Puszczykowo jest zrzeszone w Związku Miast Polskich?
 2. Czy Związek Miast Polskich jest powiązany z organizacją ICLEI – Local Goverments for Sustainability z Freiburga, która organizowała Konferencję Zrównoważonej Turystyki w Rimini?
Radna Róża Grześkowiak zapytała jak długo trwa procedura przetargowa (od dnia ogłoszenia przetargu do dnia, w którym można zacząć realizować dane prace)? Pani Ewa Rybacka odpowiedziała, że cała procedura trwa ok. 5 tygodni (jeśli nie wzniesiono żadnych protestów). Odpowiadając na pytania radnych, pani Ewa Rybacka poinformowała, że:
 • tzw. protokół konieczności sporządza się w przypadku, gdy zachodzi konieczność przyspieszenia prac,
 • w przypadku zamówień o wartości do 14 tys. euro stosuje się wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, natomiast przy zamówieniach powyżej 14 tys. euro trzeba stosować Prawo Zamówień Publicznych.
Kolejny termin spotkania został wyznaczony na 15 grudnia br. o godz. 9.00.
O godz. 11.10 Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 21/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30.11.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 21/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 30.11.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/21/09
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godzina zakończenia: 11.15
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Ewa Rybacka – pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Aleksandra Wolińska – pracownik Referatu GK i Ochrony Środowiska
Agnieszka Zielińska – p.o. dyrektora Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
Katarzyna Nowak – pracownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
Ewa Komorowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Tematy:
 1. Analiza działalności Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków pomocowych krajowych i unijnych.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji.
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Komisja nie otrzymała uzupełnienia do zestawienia zgłoszonych projektów Urzędu i jednostek podległych, które miał przygotować Sekretarz Maciej Dettlaff. W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zdecydował o konieczności przesunięcia omawiania powyższego tematu na termin późniejszy.
Następnie Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przedstawił pismo z pytaniami skierowanymi do Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Członkowie Komisji otrzymali pisma od pracowników Urzędu z odpowiedziami na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu Komisji (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Szmytkowski przekazał Komisji następujące kserokopie:
 • polisę ubezpieczeniową na fotoradar,
 • rachunek pani Magdaleny Olejniczak-Salewicz,
 • pismo delegujące Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego na wyjazd do Gruzji,
oraz pisma odpowiadające na pytania dotyczące:
 • niewypłacania diety jednemu z radnych,
 • zależności między art. 24h ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym a niewypłacaniem diety Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż powiedział, że Komisja nie otrzymała odpowiedzi odnośnie pytania o zależność między art. 24h ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym a niewypłacaniem diety Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że na sesji w dniu 25.11. br. została udzielona odpowiedź przez mecenas Elżbietę Celichowską oraz że diety zostały przelane, co oznacza, że Urząd przyznał, że wadliwie została zinterpretowana podstawa prawna.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poinformował, że w dniu dzisiejszym Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej na pytania zadane w piśmie z dnia 26.11.2009 r.
Radny Stanisław Balbierz zaznaczył, że należy dać dłuższy czas na udzielenie odpowiedzi, skoro pismo zostało przekazane pani Burmistrz 26 listopada br. Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż wyjaśnił, że poprosił o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 listopada, ze względu na przewidziane wówczas spotkanie Komisji.
Następnie pani Aleksandra Wolińska z Referatu GK i Ochrony Środowiska udzieliła wyjaśnień dotyczących nasadzeń zieleni przy dworcu PKP w Puszczykowie.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zapytał, czy skoro wartość prac (budowa parkingu, wycinka drzew, nasadzenia, renowacja pomnika, wizualizacja) wykonywanych przy dworcu PKP wyniosła prawie 200 tys. zł, to czy nie należało potraktować tego jako jednej inwestycji i w związku z tym przeprowadzić postępowanie przetargowe? Czy takie działanie nie było obejściem ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
Odpowiedzi udzieliła pani Ewa Rybacka z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych informując, że roboty ziemne są całkiem inną kategorią prac niż np. nasadzenia, a te z kolei są inną kategorią prac niż renowacja pomnika, dlatego jej zdaniem nie było konieczności przeprowadzania przetargu obejmującego całość prac. Pani Ewa Rybacka dodała również, że na pewno w tym przypadku nie może być mowy o podziale zamówienia.
Członkowie Komisji jednogłośnie poprosili o przygotowanie na kolejne posiedzenie wszystkich dokumentów związanych z pracami wykonywanymi przy dworcu PKP w Puszczykowie.
Następnie Komisja przekazała pani Agnieszce Zielińskiej p.o. dyrektora Biura Promocji i Komunikacji Społecznej pismo zawiadamiające o zamiarze przeprowadzenia wyrywkowej kontroli rozliczeń organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań konkursowych za rok 2008 (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poprosił panią Katarzynę Nowak z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej o przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją zadań konkursowych z 2008 roku.
Następnie Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poprosił Sekretarza Macieja Dettlaffa o uzupełnienie przygotowanego wcześniej zestawienia zgłoszonych projektów Urzędu i jednostek podległych.
Kolejny termin spotkania Komisji został wyznaczony na 3 grudnia br.
O godz. 11.15 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 20/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.11.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 20/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 20.11.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/20/09
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godzina zakończenia: 11.20
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Alina Pawlak – pracownik UM
Agnieszka Borska – pracownik UM
Anna Konieczna – pracownik UM
Ewa Komorowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Analiza działalności Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków pomocowych krajowych i unijnych.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji.
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przedłożył dwa pisma skierowane do Skarbnika Miasta Puszczykowa pana Piotra Szmytkowskiego z prośbą o wydanie kserokopii delegacji (oba pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Sekretarz Maciej Dettlaff przekazał Komisji zestawienie zgłoszonych projektów Urzędu i jednostek podległych (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). W związku z niepełnymi danymi w ww. zestawieniu, przedstawionym przez Sekretarza Macieja Dettlaffa, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zapowiedział, że analizą działalności Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków pomocowych krajowych i unijnych, Komisja zajmie się podczas kolejnego spotkania, po uzupełnieniu ww. zestawienia.
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Wrzesień II, III, IV, Październik I).
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą do Skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przedłożenie kserokopii umowy zlecenia z panią Magdaleną Olejniczak-Salewicz (pismo z powyższą prośbą stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Na bieżące pytania członków Komisji wyjaśnień udzielili: Piotr Szmytkowski, Barbara Mulczyńska-Dywan, Agnieszka Borska, Anna Konieczna.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż przypomniał, że w ubiegłym roku Komisja Rewizyjna zaleciła numerowanie dokumentacji finansowo-księgowej.
W sprawie delegacji Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego do Gruzji, wyjaśnień udzielił Skarbnik Piotr Szmytkowski informując, że w związku z tym wyjazdem miasto nie poniosło żadnych kosztów. Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż poprosił o dostarczenie na kolejne spotkanie Komisji delegacji Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego na wyjazd do Gruzji.
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski udzielił wyjaśnień w sprawie delegacji Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej do Rimini oraz przedłożył kserokopie dokumentów związanych z tym wyjazdem.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zapytał kto był organizatorem wyjazdu do Rimini, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że nie wie. Następnie Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zapytał od kogo Skarbnik otrzymał polecenie dokonania przelewu za bilet lotniczy, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że nie pamięta.
Obecna na spotkaniu Komisji pani Ewa Komorowska powiedziała, że jej zdaniem zajmowanie się tą sprawą jest stratą czasu Komisji oraz stratą pieniędzy podatników.
Członkowie Komisji zwrócili się z prośbą o udzielenie pisemnych odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Czy wykonana została wycena budynku byłego motelu ”Puszczyk” przed jego rozbiórką? Dostarczyć kserokopię wyceny, jeśli ww. została wykonana.
 2. Jaki był koszt rozbiórki budynku byłego motelu „Puszczyk”?
 3. Czy na przeprowadzenie rozbiórki oraz wywozu gruzu domków na terenie byłego MOSiR-u przeprowadzony został przetarg? Jakie były koszty rozbiórki oraz wywozu gruzu? Dostarczyć faktury.
 4. Jaki był całkowity koszt przygotowania terenu do imprezy „Muzyka na Zakolu” w dniu 30.08.2009 r.?
 5. Na jakiej podstawie przyznawane są środki na zakup paliwa przez komisariat Policji? (na podstawie faktur nr: 60113/0665/09 oraz 60097/0665/09).
 6. Czy opracowania koncepcji rozwiązania układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kraszewskiego i ul. Fiołkowej... nr faktury 14/2009 (sprzedawca MUR BET Firma Drogowo-Budowlana) na kwotę: 6.100.00 zł, nie powinien wykonać Szpital w Puszczykowie?
 7. Wyjaśnienie w sprawie zaliczki na kwotę 700 zł pobranej przez panią Magdalenę Olejniczak-Salewicz (wniosek nr 19/87/2009) – czy cała powyższa kwota została wydatkowana i na co przeznaczona?
 8. Na jaki czas (czy jednorazowo) dokonana została opłata za wynajem sali w Szkole Podstawowej nr 2 i na jaki cel przeznaczony był najem? (kwota 225 zł z 09.10.2009 r., wynajmujący: Marcin Kochanka).
 9. Jaka kwota jest przewidziana w 2009 roku na prace porządkowe w mieście wykonywane przez firmę Flora?
 10. Dlaczego została zakupiona trawa na boisko Orlik, skoro na całość budowy obowiązywał przetarg? (faktura nr 819/2009 z dn. 27.08.2009 r. oraz faktura nr 61/2009 z 27.08.2009 r. - na transport trawy).
 11. Podać całkowity koszt utrzymania boiska Orlik wraz ze stanem zatrudnienia na umowę zlecenie.
 12. Jaka firma wygrała przetarg na dokonanie nasadzeń przy dworcu PKP? Czy jakaś inna firma robiła dosadzenia?
Na kolejne spotkanie Komisji przygotować sporządzone przez Fundację „Partnerzy dla Samorządu” studium wykonalności inwestycji „Przebudowa przyziemia budowy starej szkoły...” (zgodnie z fakturą nr F/92/2009).
Kolejny termin spotkania Komisji został wyznaczony na 30 listopada br. o godz. 8.30.
O godz. 11.20 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 19/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13.10.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 19/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 13.10.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/19/09
Godz. rozpoczęcia: 8.20
Godzina zakończenia: 10.30
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Remigiusz Motycki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Waldemar Luther – pracownik Referatu Gospodarki Gruntami
Marek Błajecki – Przewodniczący Rady Miasta
Ewa Komorowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał radnych i gości. Następnie Przewodniczący Zbigniew Czyż odczytał treść opinii prawnej w sprawie e-maili od jednego z mieszkańców (opinia prawna stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Lipiec IV, Sierpień I, II, III, Wrzesień I).
Skarbnik Piotr Szmytkowski wypowiedział się na temat delegacji służbowych (na samochód) pani Burmistrz.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Remigiusz Motycki odpowiedział na pytanie radnego Andrzeja Balcerka dotyczące monitoringu w budynku starej szkoły.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan udzieliła wyjaśnień odnośnie protokołu odbioru robót budowlano-remontowych oraz faktury nr 8/2009 z dn. 04.08.2009 r. - „Komplex” Zakład Ogólnobudowlany.
Na pytanie Przewodniczącego Zbigniewa Czyża o to, czy można dzielić daną inwestycję (lub remont) tak, aby część podlegała procedurze przetargowej, a część nie, pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak.
Komisja zapytała o aktualne przeznaczenie budynku na ul. Przecznica (na kolejne spotkanie Komisji przygotować pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeznaczenia wykorzystania obiektów na ul. Przecznica).
Radna Urszula Rudzińska zasygnalizowała problem wody spływającej z rynien na Rynku. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że „deszczówka” z Rynku zostanie podłączona do ul. Poznańskiej.
Pracownik Referatu Gospodarki Gruntami Waldemar Luther udzielił wyjaśnień w sprawie drogi do/przy Spalarni na starym Puszczykowie.
Na kolejnym spotkaniu Komisja Rewizyjna zajmie się analizą działalności Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków pomocowych krajowych i unijnych.
O godz. 10.30 Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie. Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 27.10. 2009 r., godz. 8.15.
 
 

Protokół nr 18/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 06.10.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 18/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 06.10.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/18/09
Godz. rozpoczęcia: 8.20
Godzina zakończenia: 10.55
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak - nieobecna
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka – Burmistrz Miasta
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Alina Stempniak – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami
Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Aleksandra Wolińska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska
Alicja Marciniak – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął obrady Komisji i poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnej Róży Grześkowiak.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami dotyczącymi zagospodarowania terenu MOSiR-u oraz terenu wokół dworca PKP w Puszczykowie.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że koncepcja zagospodarowania terenu wokół dworca PKP powstała w związku z koniecznością rewitalizacji tego miejsca. Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy powyższa koncepcja została ujęta w obecnie obowiązującym WPI oraz PRL, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała negatywnie.
Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy obsadzenie terenu wokół dworca PKP oraz jego zagospodarowanie było możliwe bez przygotowanie omawianej koncepcji, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco.
Przewodniczący Zbigniew Czyż stwierdził, że miasto nie jest właścicielem żadnego fragmentu terenu, którego dotyczy projekt. Pani Alina Stempniak powiedziała, że miasto jest właścicielem pasa drogowego i obszaru wokół pomnika.
Następnie Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy wolą urzędu jest, aby realizacja omawianego projektu znalazła się w budżecie. Skarbnik Piotr Szmytkowski oraz pani Alina Stempniak odpowiedzieli negatywnie.
Komisja zapoznała się z koncepcją zagospodarowania terenu MOSiR-u. Pani Alina Stempniak poinformowała, że dla części tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Uczestnicząca w tej części spotkania Komisji, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że koncepcje przygotowuje się w celu wybrania kierunku dalszego myślenia oraz że projekt zagospodarowania terenu MOSiR-u był komentowany i omawiany podczas spotkań Rady ds. Sportu. Po ostatnim posiedzeniu Rady ds. Sportu ustalono, że na razie nie powstanie budynek administracyjny, a zamiast niego postawiony zostanie budynek kontenerowy, który będzie pełnił funkcję Centrum Animacji Sportu. Dopiero po konsultacjach ze sportowcami zdecyduje się jaki i w którym miejscu terenu wybudowany zostanie budynek administracyjny.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że sprawami kierunków rozwoju zajmuje się Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, której radny Zbigniew Czyż jest członkiem. Natomiast Przewodniczący Zbigniew Czyż sprawdza czy pieniądze, które zostały wydane, zostały wydane w sposób celowy, więc celowość tego podkreślili sami radni, wywołując potrzebę robienia koncepcji.
Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał kiedy radni wywołali taką potrzebę, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka opowiedziała, że od początku kadencji. Następnie Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy była na to jakaś decyzja czy uchwała? Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że do takich rzeczy uchwały nie są potrzebne, bo jest to bieżące zarządzanie.
Przewodniczący Zbigniew Czyż powiedział, że jest to bieżące zarządzanie Burmistrza, natomiast Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że na komisjach formułuje się wnioski. Wówczas Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy były takie wnioski, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że były. Następnie Przewodniczący Zbigniew Czyż poprosił, by Komisja mogłaby się z nimi zapoznać podczas kolejnego posiedzenia.
Na pytanie Przewodniczącego Zbigniewa Czyża o zamiar realizacji omawianej koncepcji, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że zamierza wybudować aleję, jednak jej koszty nie są jeszcze znane.
Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy w poprzedniej kadencji były przygotowywane koncepcje zagospodarowania terenu MOSiR-u, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco.
Następnie Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał czy postawienie budynku kontenerowego wymaga przygotowania koncepcji oraz pozwoleń, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała negatywnie.
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Czerwiec IV oraz Lipiec I, II, III).
Na bieżące pytania członków Komisji dotyczące dokumentów finansowo-księgowych odpowiadał Skarbnik Piotr Szmytkowski, pani Barbara Mulczyńska-Dywan, pani Alicja Marciniak oraz pani Aleksandra Wolińska.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o przygotowanie zestawienia całkowitych kosztów wydawania Echa Puszczykowa.
O godz. 10.55 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 17/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29.09.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 17/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 29.09.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/17/09
Godz. rozpoczęcia: 8.10
Godz. zakończenia: 10.45
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak - nieobecna
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Remigiusz Motycki - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Temat:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął spotkanie Komisji, powitał radnych i gości.
Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego odnośnie korespondencji e-mailowej między nim a jednym z mieszkańców (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Komisja poprosiła o opinię prawną czy treść e-maili, które mieszkaniec kierował do Urzędu nie obraża mieszkańców Puszczykowa oraz czy należy podjąć jakieś kroki prawne wobec autora e-maili.
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Maj III, IV, Czerwiec I, II, III).
Radny Andrzej Balcerek zapytał czy teren zakola Warty jest koszony według jakiegoś harmonogramu czy tylko przed odbywającymi się w tym miejscu imprezami (wykonawca i koszty usługi)?
Komisja poprosiła, aby do faktury z 01.06.2009 r. dołączyć wykaz obsadzenia kwietników.
Członkowie Komisji analizowali faktury dotyczące sprzątania i zamiatania ulic, prosząc o wyjaśnienia, według jakich zasad przeprowadza się mechaniczne sprzątanie ulic. W tej sprawie wyjaśnień udzielił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Remigiusz Motycki.
Na kolejne spotkanie Komisji przygotować następujące materiały:
 • koncepcję zagospodarowania terenów wokół dworca PKP,
 • koncepcję zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Na prośbę radnego Andrzeja Balcerka, wyjaśnić na czym polegała promocja miasta podczas imprezy „koncert rocznicowy” (dot. faktury nr 01/W/P/05/09 ABC Studio na kwotę 1830 zł).
O godz. 10.30 spotkanie opuściła radna Urszula Rudzińska.
Przewodniczący Zbigniew Czyż zapytał o 4 faktury z firmy Flora (za opróżnianie koszy ulicznych) na kwotę prawie 20 tys. zł. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w ramach usługi firma Flora wykonuje (oprócz opróżniania koszy ulicznych): sprzątanie pasów przydrożnych, poprawianie ustawienia znaków drogowych i słupków, pielenie i odchwaszczanie chodników.
O godz. 10.45 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji. Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 6 października br. o godz. 8.15.
 
 

Protokół nr 16/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11.09.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 16/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 11.09.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/16/09
Godz. rozpoczęcia: 8.05
Godzina zakończenia: 11.00
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Temat:
 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
 2. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak powitała radnych i rozpoczęła obrady Komisji.
Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
Komisja zapoznała się z Informacją Burmistrza Miasta Puszczykowa o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił Informację z wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu) i odpowiedział na bieżące pytania członków Komisji, omawiając kolejno Dochody i Wydatki budżetu.
Na pytania członków Komisji w sprawie realizowanych i niezrealizowanych inwestycji, dodatkowych wyjaśnień udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Sprawy bieżące.
Na prośbę Komisji, Biuro Rady Miasta ma zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miasta Marka Błajeckiego z pytaniami:
 • jakich informacji udzielił jednemu z mieszkańców, który drogą e-mailową zażądał podania adresów pocztowych radnych?
 • czy podjął jakieś kroki prawne w związku z obraźliwymi e-mailami mieszkańca?
O godz. 11.00 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 15/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9.09.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 15/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 9.09.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/15/09
Godz. rozpoczęcia: 8.05
Godzina zakończenia: 11.00
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
 
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Zakończenie kontroli dotyczącej inwestycji miejskiej – budowy ul. Cienistej.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak powitała radnych i rozpoczęła obrady Komisji.
Członkowie Komisji przyjęli i podpisali protokół pokontrolny z przebiegu i wyników kontroli inwestycji miejskiej z 2008 roku – budowy ul. Cienistej (protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Kwiecień I, II, III, IV oraz Maj I, II).
Na pytania członków Komisji dotyczące dokumentów finansowo-księgowych odpowiadał Skarbnik Piotr Szmytkowski.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o dokładniejsze opisywanie faktur i rachunków.
Po zakończeniu przeglądu dokumentacji Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zamknęła posiedzenie.
 

Protokół nr 14/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22.07.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 3

Protokół nr 14/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 22.07.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 3
BR - 0063-3/14/09
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 11.00
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
 
Goście: Barbara Mulczyńska-Dywan
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji miejskiej z 2008 r. dotyczącej budowy ul. Cienistej.
 2. Przegląd dokumentacji dotyczącej inwestycji na Rynku.
 3. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 4. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak rozpoczęła obrady Komisji, powitała radnych oraz kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, panią Barbarę Mulczyńską-Dywan.
Następnie członkowie Komisji kontynuowali kontrolę dokumentacji inwestycji miejskiej z 2008 roku dotyczącą budowy ul. Cienistej. Ponadto Komisja dokonała przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji na Rynku oraz dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Po ustaleniu terminu kolejnego spotkania, wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zakończyła posiedzenie o godz. 11.00.
 
 

Protokół nr 13/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14.07.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 3

Protokół nr 13/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 14.07.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 3
BR - 0063-3/13/09
Godz. rozpoczęcia: 16.05
Godzina zakończenia: 17.40
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
 
Goście: Barbara Mulczyńska-Dywan
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji miejskiej z 2008 r. dotycząca budowy ul. Cienistej.
 2. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak rozpoczęła obrady Komisji, powitała radnych oraz kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, panią Barbarę Mulczyńską-Dywan.
Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją dotyczącą budowy ulicy Cienistej. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiadając na pytania Komisji, przedstawiła szczegóły kontrolowanej inwestycji:
 • pozwolenie na budowę ulicy Cienistej zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r.,
 • przygotowanie dokumentacji zostało zlecone latem/jesienią 2007 roku (przygotowanie dokumentacji trwa okołu roku),
 • 3 października 2007 roku została podpisana umowa z projektantem ulicy,
 • przetarg na budowę ulicy Cienistej został ogłoszony 15 października 2008 r.,
 • informacja o przetargu została umieszczona na stronie BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • do przetargu stanęły 3 firmy,
 • w skład komisji przetargowej weszli: Barbara Mulczyńska-Dywan (przewodnicząca), Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff, Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski oraz Ewa Rybacka (sekretarz),
 • przetarg na budowę ulicy Cienistej wygrała firma Zakład Robót Drogowych - Marek Dachtera (ul. Posadzego 5b, Puszczykowo), przedstawiając najkorzystniejszą ofertę – 521.062,24 zł,
 • umowa z wybranym wykonawcą została podpisana 17 listopada 2008 r. (nie było żadnych aneksów do umowy),
 • w związku z brakiem konieczności budowy fragmentu kanalizacji deszczowej, na wniosek mieszkańców wykonane zostały progi zwalniające (nie ujęte wcześniej w projekcie), ponadto zbudowano fragment chodnika łączącego ul. Cienistą z ul. Podleśną,
 • protokół odbioru prac został podpisany 23 grudnia 2008 r.
 • faktura za budowę ulicy Cienistej została zapłacona w dniu 29 grudnia 2008 r., a jej wartość wyniosła – 497.982,78 zł.
Zmiany pomiędzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym są następujące:
 1. Odwodnienie ulicy:
- pierwotna kwota – 107.213,64 zł,
- kwota faktyczna – 67.146,12 zł.
 1. Budowa zjazdów z ulicy do posesji:
- kosztorys ofertowy – 24.536,48 ,
- kosztorys powykonawczy – 37.757,23 .
 1. Budowa progów zwalniających wyniosła – 4.786,84 (nie były uwzględnione w projekcie).
W związku z przeprowadzoną kontrolą budowy ulicy Cienistej, Komisja poprosiła burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Na jakich zasadach funkcjonuje Mała Filharmonia mieszcząca się przy ul. Cienistej w Puszczykowie?
 2. Czy w 2008 roku Mała Filharmonia była dotowana przez Urząd Miejski w Puszczykowie?
 3. Czy w 2009 roku Mała Filharmonia była lub będzie dotowana przez Urząd Miejski w Puszczykowie?
Po ustaleniu tematów kolejnego spotkania, wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zakończyła posiedzenie o godz. 17.40.

Protokół nr 12/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15.06.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 3

Protokół nr 12/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15.06.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 3
BR - 0063-3/12/09
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godzina zakończenia: 10.40
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
 
Goście: Barbara Mulczyńska-Dywan
Ewa Rybacka
Dawid Konieczny
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Przyjęcie protokołu po kontroli Biblioteki Miejskiej.
 2. Wyrywkowa kontrola dokumentacji inwestycji miejskich za 2008 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak rozpoczęła obrady Komisji, powitała radnych i gości.
Członkowie Komisji przyjęli protokół pokontrolny z kontroli Biblioteki Miejskiej.
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczących inwestycji miejskich:
 1. budowa ulicy Lipowej,
 2. budowa ulicy Źródlanej,
 3. budowa ulicy Wspólnej,
 4. odwodnienie rejonu ulicy Mazurskiej,
 5. budowa ulicy Dąbrowskiego,
 6. budowa ulicy Cienistej,
 7. budowa kanalizacji deszczowej na Rynku,
 8. budowa drogi na Rynku.
W wyniku dokonanego przeglądu Komisja zdecydowała, że podczas kolejnego spotkania skontroluje dokumentację inwestycji miejskiej z 2008 roku dotyczącą budowy ulicy Cienistej oraz dokona przeglądu dokumentacji związanej z inwestycjami otwartymi dotyczącymi budowy kanalizacji deszczowej oraz drogi na Rynku.
Członkowie Komisji podpisali Powiadomienie o zakresie kontroli (stanowiące załącznik do niniejszego protokołu), które również podpisała i otrzymała pani Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Po ustaleniu terminów kolejnych spotkań, wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zakończyła posiedzenie.

Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2.06.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 11/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 2.06.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
BR - 0063-3/11/09
Godz. rozpoczęcia: 16.05
Godzina zakończenia: 17.10
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska (od godz. 16.45)
 
Goście:
Barbara Mulczyńska-Dywan
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Zakończenie kontroli dokumentacji Biblioteki Miejskiej.
 2. Zapoznanie z inwestycjami miejskimi za rok 2008.
 3. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak rozpoczęła obrady Komisji, powitała radnych i gościa oraz poinformowała o chwilowej nieobecności radnej Urszuli Rudzińskiej.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła wszystkie zakończone w 2008 roku inwestycje miejskie (wykaz ww. inwestycji stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiadając na pytania Komisji poinformowała o pracach, które będą jeszcze przeprowadzane na płycie Rynku:
 • kanalizacja deszczowa do rozprowadzenia (z włazami),
 • budowa oświetlenia (słupy, doprowadzenie prądu do urządzeń),
 • przyłącze wody,
 • projekt zieleni (ostatni element).
Członkowie Komisji poprosili panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o przygotowanie na kolejne spotkanie dokumentacji dotyczącej następujących inwestycji, zakończonych w 2008 roku:
 1. budowa ulicy Lipowej,
 2. budowa ulicy Źródlanej,
 3. budowa ulicy Wspólnej,
 4. odwodnienie rejonu ulicy Mazurskiej,
 5. budowa ulicy Dąbrowskiego,
 6. budowa ulicy Cienistej,
oraz inwestycji otwartych:
 1. budowa kanalizacji deszczowej na Rynku,
 2. budowa drogi na Rynku.
Po ustaleniu terminu i tematu kolejnego spotkania, wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zakończyła posiedzenie.
 

Protokół nr 10/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 maja 2009 roku, w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Protokół nr 10/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 25 maja 2009 roku,
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
BR – 0063-3/10/09
Godz. rozpoczęcia: 8.20
Godz. zakończenia: 10.25
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście: Danuta Mankiewicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie
Protokolant: Agnieszka Bartkowiak
 
Temat: Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Biblioteki Miejskiej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak przywitała zebranych i rozpoczęła posiedzenie.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz przedłożyła Wykonanie budżetu Biblioteki Miejskiej za rok 2008 (dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu) i poinformowała, że działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ponadto Biblioteka pozyskuje środki ze sprzedaży, wydawanych przez siebie, publikacji (książek „Puszczykowo miasto-ogród” oraz „Kronika szkoły”).
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz odpowiadając na pytania radnych powiedziała, że:
 • Biblioteka organizuje różnego rodzaju imprezy i spotkania kulturalne (np. spotkania autorskie, imprezy dla dzieci),
 • Biblioteka zorganizowała również kurs komputerowy dla seniorów,
 • w ramach działalności Biblioteki funkcjonuje Koło Historyczne, którego członkowie pracują społecznie (ewentualne wydatki to: paliwo na dojazdy, korzystanie z archiwów).
Ponadto dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz wyjaśniła Komisji, że:
 • obecnie zatrudnionych jest 6 pracowników (w tym 1 stażysta),
 • prace porządkowe na terenie placówki (np. mycie okien, itp.) są zlecane,
 • Biblioteka opłaca monitoring (wspólnie z MOPS, który mieści się w tym samym budynku),
 • każdego roku dokumenty księgowe Biblioteki są sprawdzane przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego.
W 2008 roku z dotacji Urzędu Miejskiego zakupiono książki na kwotę 25,554 zł, natomiast ubytkowano 1122 książki na łączną sumę 1259,76 zł.
Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją finansowo-księgową Biblioteki za okres od stycznia do grudnia 2008 roku. Po zakończeniu przeglądu dokumentacji Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak zamknęła posiedzenie. Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na wtorek, 2 czerwca br. o godz. 16.00.

Protokół nr 09/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7.05.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 09/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 7.05.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
 
BR - 0063-3/09/09
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia:
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
 
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo - księgowej Urzędu.
 2. Sprawy bieżące.
Zastępca Przewodniczącego Róża Grześkowiak rozpoczęła posiedzenie Komisji i zapowiedziała przeprowadzenie kontroli Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie na 25 maja na godz. 8.15 kontrola obejmie dokumentacje finansowo – księgową za rok 2008.
Członkowie komisji przeszli do przeglądania dokumentacji księgowo – finansowej za 2009 rok.
Komisja zwróciła się z prośba do pani Barbary Mulczyńskiej – Dywan o przygotowanie na 25 maja br. wykazu wszystkich inwestycji miejskich za rok 2008.
Zastępca Przewodniczącego Róża Grześkowiak wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia komisji na 25.05.2009 r. Posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 08/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które odbyło się w dniu 8.04.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 08/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjne,
które odbyło się w dniu 8.04.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
BR - 0063-3/08/09
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 18.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Tematy:
 1. Kontynuacja analizy wykonania budżetu za rok 2008.
 2. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak przywitała zebranych i rozpoczęła posiedzenie.
Komisja zajęła się przygotowaniem opinii oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa za rok 2008.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak przeczytała treść opinii i poddała ją dyskusji. Członkowie Komisji byli zgodnie, co do zawartych w opinii uwag.
Opinia została wydrukowana w czterech egzemplarzach i podpisana przez wszystkich członków Komisji.
Wobec powyższego, sformułowano wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa za rok 2008. Wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak przeprowadziła głosowanie, za wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 4 członków komisji, nikt nie był przeciw, oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wniosek został wydrukowany w czterech egzemplarzach i podpisany przez wiceprzewodniczącą Komisji Różę Grześkowiak.
Zarówno opinia i wniosek stanowią załączniki do niniejszego protokołu (pozostałe trzy egzemplarze, w dniu 9.04.2009 r. zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta).
 

Protokół nr 07/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które odbyło się w dniu 3.04.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 07/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które
odbyło się w dniu 3.04.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
BR - 0063-3/07/09
Godz. rozpoczęcia: 8.10
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Zosia Skibińska – przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Tematy:

Kontynuacja analizy wykonania budżetu za rok 2008

Sprawy bieżące.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak przywitała zebranych i rozpoczęła posiedzenie.
 
 
Komisja zajęła się kontynuacją kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 oraz
 
 
przygotowaniem wniosku absolutoryjnego.
 
 
Podczas posiedzenia wyjaśnień udzielał skarbnik Piotr Szmytkowski.
 

Protokół nr 06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 25.03.2009 r

Protokół nr 06 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w dniu 25.03.2009 r
RM – 0063-3/06/09
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia: 12.00
Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż - nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Róża Grześkowiak
Urszula Rudzińska - nieobecna
Andrzej Balcerek
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik Miasta Puszczykowa
Zofia Skibińska – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
Protokolant: Hanna Dudzik
Tematy:
 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2008.
 2. Sprawy bieżące
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak poprosiła o wyjaśnienia odnośnie nieścisłości w wykonaniu budżetu za 2008 rok związanych z kwotami dotyczącymi umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia płatności na raty.
Wyjaśnień w tej kwestii udzielił skarbnik Piotr Szmytkowski, który podkreślił, że zgodnie ze swoimi kompetencjami pani burmistrz udzieliła w roku 2008 umorzeń w postaci rozłożeń na raty na kwotę 67.298.31 zł. W ciągu roku podatnicy mają bowiem prawo składać wnioski o zastosowanie ulg, w momencie, kiedy taki fakt zaistnieje. Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że w 2008 roku 16 podatników złożyło takie wnioski, pani burmistrz zastosowała ulgę w wysokości 67 tys zł, w przeciągu roku podatnicy dokonywali spłat, kwota 18 tys zł, jest więc kwotą pozostałą do spłacenia.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak przeszła do omówienia sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu w 2008 roku. Zgodnie z materiałami otrzymanymi uchwalony budżet na rok 2008 po stronie dochodów wynosił 23.100.000 zł, po zmianach kwota ta wzrosła do 24.689.713 zł, natomiast wykonanie to 26.289.251 zł. Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak poprosiła o wyjaśnienie z czego wynikają rozbieżności w kwocie pomiędzy budżetem zaplanowanym a wykonanym.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił,że wniknęło to przede wszystkim z dotacji, które miasto otrzymało między innymi na remont ul. Poznańskiej, czy budowę przystani kajakowej o których nie do końca było wiadomo, kiedy zostaną przyznane.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak zaznaczyła, że budżet powinien być tak tworzony aby zawierał jak najmniej rozbieżności. Poprosiła również skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przygotowanie zestawienia uchwał i zarządzeń, którymi dokonano zmian w budżecie miasta.
Wobec braku dalszych uwag oraz po udzieleniu wyjaśnień przez skarbnika Piotra Szmytkowskiego Komisja przeszła do omówienia wydatków w budżecie miasta w 2008 r. które wykonane zostały w kwocie 28.217.836 zł.
Członkowie komisji zajęli się omówieniem poszczególnych działów, rozdziałów oraz paragrafów po stronie wydatków w wykonaniu budżetu za rok 2008, do których wyjaśnień udzielał skarbnik Piotr Szmytkowski.
Radny Andrzej Balcerek podjął kwestie podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych pracowników Urzędu Miasta w tym burmistrza miasta. Poprosił skarbnika Piotra Szmytkowskiego o szczegółowe zestawienie wszystkich delegacji z uwzględnieniem diet zarówno dla wyjazdów krajowych jak i zagranicznych.
Wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak podjęła również kwestie rezerwy burmistrza miasta.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, iż rezerwa burmistrza miasta cały czas ulega zmianie, gdyż w przypadku, kiedy coś w budżecie nie zostało zaplanowane, to właśnie z niej się korzysta. Jak dodał z kwoty tej między innymi opłacone zostanie szkolenie dla pracowników straży miejskiej.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak w kwestii organizacji Dni Puszczykowa wniosła aby wszystkie wydatki z nimi związane znalazły się w jednym dziale aby było wiadomo na co dane kwoty zostały wydane. Zwróciła się również z zapytaniem dlaczego koncert, który odbył się podczas Dni Puszczykowa został wydatkowany z działu Biblioteka Miejska.
Wyjaśnień udzieliła pani Agnieszka Zielińska, która poinformowała, że za występ gwiazdy głównej podczas Dni Puszczykowa zapłacono z działu Biblioteki Miejskiej, gdyż to ona podpisała umowę z agencją reprezentującą zespół. Jak dodała dzięki temu, iż umowa podpisana została przez instytucję kultury zapłacono mniejszy ZAiKS.
Komisja podjęła również kwestię ilości koncepcji przygotowywanych przez miasto na zagospodarowanie MOSiRu. Wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak podkreśliła, że należałoby skupić się na działaniu, a nie tworzeniu kolejnych koncepcji, w przypadku kiedy termin ich realizacji i tak się odsuwa.
Członkowie komisji zaznaczyli, iż wniosek w tej sprawie zostanie sformułowany.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak omówiła także kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie. Podjęła temat kredytu zaciągniętego w 2008 roku, który jak wyjaśnił skarbnik Piotr Szmytkowski został wzięty w celu zbilansowania budżetu.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak zaznaczyła, iż będzie wnioskować aby w przypadku zaciągania kredytu przez miasto zaznaczone było na jaki konkretny cel ma on zostać przeznaczony. Jak dodała chciałaby uniknąć sytuacji, w której wolne środki, które pozostały w budżecie miasta trafią do ogólnej puli, gdyż jej zdaniem powinny one zostać przeznaczone na konkretną inwestycje.
Wiceprzewodnicząca komisji Róża Grześkowiak o godz.12.00 zakończyła posiedzenie. Termin kolejnej komisji wyznaczono na 3 kwietnia, na godz. 8.00
 

Protokół nr 05/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które odbyło się w dniu 16.03.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 05/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które
odbyło się w dniu 16.03.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
BR - 0063-3/05/09
Godz. rozpoczęcia: 8.15
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Agnieszka Borska – pracownik UM, Referat Finansowo Budżetowy
Waldemar Luther – Referat Geodezji
Tematy:
 1. Ocena ściągalności podatków za rok 2008.
 2. Sprawy bieżące.
Odnośnie oceny ściągalności podatków za rok 2008 wyjaśnień udzielił skarbnik Piotr Szmytkowski. Skarbnik przedstawił też zagadnienia związane z windykacją, wyjaśnił, że miasto nie może korzystać z usług windykatora, poinformował także o aktualnych zaległościach podatników i sposobie ściągania należności.
Ponadto skarbnik wyjaśnił, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą zwrócić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą również wnosić do burmistrza o rozłożenie należności na raty lub o jej umorzenie.
Następnie Komisja dyskutowała nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2008. Bieżących wyjaśnień udzielał skarbnik Piotr Szmytkowski oraz pani Agnieszka Borska.
Wyjaśnień odnośnie wyceny działki nr 701/16 na ulicy Poznańskiej udzielił pan Waldemar Luther, który poinformował, że na daną lokalizację przygotowano dwie wyceny uwzględniając możliwość różnego przeznaczenia gruntu.
Terminy kolejnych posiedzeń Komisji wyznaczono na 25.03. i na 3.04. na godz.8.00.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 

Protokół nr 04-2/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które odbyło się w dniu 17.02.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta kontynuacja

Protokół nr 04-2/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjne, które
odbyło się w dniu 17.02.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
kontynuacja posiedzenia z dnia 3.02.2009 r.
BR - 0063-3/04-2/09
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście: Marek Błajecki – przewodniczący Rady Miasta
Burmistrz MOT – burmistrz miasta
Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Remigiusz Motycki – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
Zosia Skibińska – przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o chorobie przewodniczącego Komisji Zbigniewa Czyża, dodał, że do czasu jego powrotu, funkcję przewodniczącego przejmuje radna Róża Grześkowiak będąca zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak poinformowała, że przeanalizowała plan pracy Komisji i przedstawiła swoją propozycję.
Komisja zajęła się analizą plan pracy; ustalono, że znając rozkład prac, pracownicy Urzędu powinni wcześniej przekazywać informacje na dane posiedzenie.
Po przeanalizowaniu całego planu pracy Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty.
Wynik głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Następnie głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poruszyła sprawę swojego wyjazdu na konferencje do Rimini i wniosku redaktora Roberta Domżała z Głosu Wielkopolskiego, który prosi o szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Burmistrz omówiła wyjazd, przedstawiła także sposób jego finansowania a także poprosiła o wydanie przez Komisję Rewizyjną oświadczenia, że burmistrz wyjeżdżając na konferencje nie łamie prawa.
Ponadto burmistrz poruszyła temat wezwania na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i omówiła sprawę wykonania koncepcji alternatywnego rozwiązania architektury zewnętrznej budynku GEOBUDU na Rynku.
Następnie ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 17.03.2009 r. o godz. 8.00. Podczas posiedzenia poruszony zostaną tematy:
 • ściągalności podatków za 2008 r. (jakie były planowane dochody za 2008 od osób prawnych i fizycznych, wysokość procentowa w stosunku do planu itd.),
 • udzielenie umorzeń, rozłożeń na raty w kwocie powyżej 500 zł i jakie przyczyny,
 • ocena ściągalności – czy były upomnienia, czy koszty związane z windykacją – informacyjnie.
Poproszono także o obecność pracownika merytorycznego i wcześniejsze przygotowanie materiałów, aby członkowie Komisji mogli się z nimi zapoznać przed posiedzeniem.
trafiło do komisji aby mogli się zapoznać.
Następnie członkowie Komisji zajęli się kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za miesiąc styczeń 2009 roku.
Radna Urszula Rudzińska po wysłuchaniu wyjaśnień pana Remigiusza Motyckiego odnośnie kosztów opróżniania koszy na śmieci poprosiła o zestawienie z podziałem na poszczególne strefy a także informacje na jakiej podstawie dokonuje się tych wyliczeń, ponadto wyszczególnienie co i ile kosztuje.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak poprosiła o wyjaśnienia do faktury nr 07/2009 z 14.01.2009 dotyczącej wyceny działki nr 701/16 na ulicy Poznańskiej - płatność 20.01.2009 w wysokości 1220,00 zł.
Ponadto poproszono o przedstawienie umowy z panem Wudarczakiem nr IZ 7040/58/2008.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 

Protokół nr 04-1/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3.02.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 04-1/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 3.02.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
BR - 0063-3/04-1/09
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 9.45
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż – nieobecny
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
Goście:Marek Błajecki – przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Agnieszka Zielińska – kierownik referatu Promocji i Komunikacji Społecznej
Zosia Skibińska – przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
 2. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej UM.
Ad 1.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak przedstawiła swoją propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej, liczba zaplanowanych posiedzeń wynosi jedno na miesiąc (propozycja planu stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Urszula Rudzińska poruszyła kwestię rozróżnienia kontroli od analizy, ustalono, że Komisja zajmować będzie się analizami, a jeśli wykażą one nieprawidłowości wszczynane będą kontrole.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak wyjaśniła, ze propozycję planu pracy opracowała po zapoznaniu się z planami pracy w innych gminach, dodała, że przedstawiony plan pozwala na gruntowne przygotowanie problemów.
Wiceprzewodnicząca dodała, że w żadnym z planów nie znalazła punktu poświęconego kontroli dokumentacji finansowo-księgowej, wskazała, że można to zawrzeć w sprawach bieżących lub różnych.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy komisja rewizyjna nie opiera się w swoich kontrolach na analizie dokumentów pokontrolnych, sformułowanych przez wyższe organy.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) dokonuje kontroli nie rzadziej niż co 4 lata, ostatnia kontrola odbyła się w ubiegłym roku, ponadto w Urzędzie jest osoba, która zajmuje stanowisko kontrolera i na bieżąco wybiera 5% dokumentacji i ją sprawdza. Skarbnik wyjaśnił, że ponadto dokonywana jest wyrywkowo kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu np. biblioteki, szkół. Ponadto przeprowadzona była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Skarbnik dodał tez, ze kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu należy do podstawowej pracy komisji rewizyjnych.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak powiedziała, że uważa, iż planując kolejną komisję w danym miesiącu, oprócz zaplanowanego tematu można przeglądać kolejne segregatory.
Wiceprzewodnicząca poruszyła też kwestię zajmowania czasu pracowników Urzędu, zapytała, czy możliwe jest przeprowadzanie posiedzeń po godzinach pracy Urzędu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że rozpatrywana może być tak każda inna sprawa oprócz zapoznawania się z dokumentami finansowo-księgowymi, które muszą być zabezpieczone.
Następnie członkowie Komisji dyskutowali nad poszczególnymi punktami propozycji planu pracy Komisji.
Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że propozycja zakłada jedno posiedzenie komisji w miesiącu, za wyjątkiem przygotowania do sporządzenia wniosku absolutoryjnego. Ustalono tez, że kolejne posiedzenie będzie kontynuacją dzisiejszego spotkania i wtedy zostanie zakończony temat planu pracy Komisji.
Ad 2.
Wiceprzewodnicząca Komisji Róża Grześkowiak poprosiła o udzielenie przez pracowników merytorycznych Urzędu wyjaśnień do pytań z protokołu z 19 grudnia 2008 r.
Odnośnie Ad 1. co było przyczyną zlecenia dodatkowych prac przy przebudowie ul. Źródlanej na kwotę 63906,04 zł, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że chodnik oddzielono kolorem a nie krawężnikiem, wykonano tez podbudowę pod chodnik, która musiała być solidniejsza wykonana, jak pod drogę jeśli na chodnik mają najeżdżać samochody, ponadto wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z normami.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, jak wygląda przygotowanie przetargu skoro później okazuje się, że zamiast jezdni i chodnika ma być ciąg pieszojezdny?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że dokumentacja była wykonana tradycyjnie na jezdnię i chodnik, jednak po spotkaniu z mieszkańcami okazało się, że chcą oni, żeby wykonać pieszojezdnię, burmistrz wyraziła na to zgodę i należało przeliczyć różnicę, ponadto w przetargu była mowa, że dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych do 50% wartości przetargowej.
Radny Stanisław Balbierz poprosił o zapisanie, że jeśli robimy inwestycję to spotkanie z mieszkańcami powinno się odbyć przed przetargiem.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że teraz, po zatwierdzeniu kryteriów przez Radę jest to możliwe, wcześniej nie było wiadomo, które ulice będą realizowane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła również, że jeśli jest pieszojezdnia, to pieszy zawsze ma pierwszeństwo, jednak od dobrej woli mieszkańców zależy, czy nie będą zastawiać z obu stron przejazdu na ulicach jednokierunkowych, pojawiają się wtedy problemy np. z zimowym utrzymaniem, bo piaskarki nie mogą przejechać.
Radny Stanisław Balbierz poruszył też temat przetargu na rynku. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że radny otrzymał już w tej sprawie odpowiedź na piśmie od pani Ewy Rybackiej.
Odnośnie Ad 3. faktura 33/2008 z 2.12.2008 r. (Wudarczak i syn) na 38859,73 zł czy jest pozwolenie na budowę, jeśli tak to z jaką datą, ponieważ podczas sesji w dniu 17 grudnia pani Barbara Mulczyńska-Dywan stwierdziła, że jest pełna dokumentacja, pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że odsłuchała nagranie sesji i była tam mowa, że dokumentacja jest w trakcie opracowania, po to, aby później nie rozbierać świeżo położonej jezdni, chodników, ponadto, jako zarządca drogi mamy prawo w czasie budowy ułożyć instalację.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że projektant rozrysował i zatwierdził projektant płyty a miasto położyło kable w trakcie budowy jezdni, położone są też przepusty przed krawężnikiem i przed jezdnią.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, ze betonowe włazy nie pasują do rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że są to włazy do kanalizacji sanitarnej i ten typ włazów narzucił Aquanet, gdy rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej miasto wstawiło takie same włazy, aby wszystko jednolicie wyglądało.
Pan Stanisław Balbierz wniósł, aby jeśli pani Barbara Mulczyńska-Dywan, jako przedstawiciel inwestora podpisuje protokół odbioru, to należy sprawdzić inspektora.
Poruszono też problem niewywiezionych słupów energetycznych na ulicy Kościelnej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że słupy są własnością zakładu energetycznego, zostały rozebrane i były składowane na ulicy Kościelnej, to ENEA musiała wskazać miejsce, dokąd słupy miały być przewiezione.
Następnie poruszono problem umorzeń i rozkładania na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym i fizycznym.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że nie ma jednolitych reguł, zdarza się, że burmistrz umarza należność, albo rozkłada na raty, ale są to przypadki ewidentne, gdzie musimy udzielić pomocy społecznej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił sytuacje jednego z podatników i w imieniu burmistrz poprosił członków Komisji o zapoznanie się z wykładnią i pomoc w podjęciu decyzji. Skarbnik dodał, ze z dotychczasowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym wynika, że osoba ta ma dużo dochodów, ale wykazuje też, że ma kredyt inwestycyjny w wys. 3 mln zł.
Wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak wniosła, aby przed podjęciem decyzji o uldze podatkowej była rozpatrywana historia spłacanie podatków z ostatnich 5 lat.
Następnie poproszono o wyjaśnienia odnośnie kosztów wydawania Echa Puszczykowa.
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że nastąpiła zmiana redaktora, ponadto przez świętem 1 listopada, Echo było roznoszone przez dwie firmy, aby było szybciej (zestawienie stanowi załącznik o niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że zmieniono paragraf, z którego finansowane jest Echo.
Termin kontynuacji posiedzenia wyznaczono na 17 lutego na godz. 8.00, na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 

Protokół nr 01/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9.01.2009 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 01/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 9.01.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
BR - 0063-3/01/09
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 10.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska – nieobecna
Goście: Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Alina Stempniak – kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej
Ewa Komorowska – mieszkanka Puszczykowa
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przewodniczący Komisji Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 13.01.br. o godz. 15.30. Tematy: przyjęcie protokołów pokontrolnych dot., termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 i kontroli organizacji pozarządowych za 2006 rok, przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2008 r., sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie postanowiła zająć się sprawą zlecenia wykonania projektów, za jednego z inwestorów na rynku (Grupa Kapitałowa GEOBUD sp. z o.o.). Wyjaśnień udzieliła pani Alina Stempniak, która przedstawiła genezę sprawy. Poinformowała też, że Urząd jest zobowiązany wyegzekwować zobowiązania firmy wynikające z aktu notarialnego. Do starostwa wpłynął projekt innego budynku, niż był zatwierdzony przez Radę, różni się obrysem zewnętrznym, wymiarami, wysokością, ilością kondygnacji i architekturą.
W związku z argumentacją przedstawioną przez GEOBUD, że budynku nie da się inaczej zaprojektować, podjęto próbę ukazania, że jest to możliwe, na zlecenie Urzędu wykonana została koncepcja alternatywnego rozwiązania architektury zewnętrznej budynku. Koncepcję tą Urząd wysłał 1 grudnia do GEOBUDU, dotychczas jednak brak odpowiedzi. Zlecona koncepcja architektury zewnętrznej budynku uwzględniała obrys zewnętrzny i funkcyjny budynku zaproponowane przez firmę GEOBUD, zmieniono elewację zewnętrzną i rozwiązanie dachu, wcześniej odbyły się negocjacje, podczas których przedstawiciele firmy GEOBUD wyrazili na to zgodę (notatka służbowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Proponowana koncepcja miała tylko pokazać, że można ten budynek inaczej zaprojektować.
Komisja zwróciła uwagę, że przedstawiona przez Urząd propozycja również jest niezgodna z aktem notarialnym a jednocześnie może być odczytana jako akceptacja tego układu budynku np. w przypadku sprawy w sądzie.
Radny Andrzej Balcerek zaproponował wysłuchanie przedstawiciela firmy GEOBUD.
Przewodniczący Komisji podsumował, że celem Komisji jest sprawdzenie, czy zlecenie wykonania projektu nie miało znamion niegospodarności, w tym celu konieczne będzie zapoznanie się ze zdaniem przedstawiciela firmy GEOBUD.
Komisja zaprosiła burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzka na kolejne posiedzenie Komisji, celem złożenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie zlecenia alternatywnego projektu budynku firmy GEOBUD.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że obie koncepcje odbiegają od zapisów w akcie notarialnym.