2010

Protokół nr 10/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 9/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu26.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 8/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu25.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 7/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 6/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 5/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu19.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 4/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 3/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9.02.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 3/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 9.02.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
 
BR - 0063-3/3/10
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godzina zakończenia: 10.40
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Alina Pawlak – inspektor
Remigiusz Motycki - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
Spotkanie kontrolne
  • Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za miesiąc listopad 2009 r.
  • Sprawy bieżące.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął spotkanie Komisji.
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Listopad II, III. IV, Grudzień I, II, III).
Przewodniczący Zbigniew Czyż poprosił Skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przygotowanie na kolejne spotkanie Komisji listy płac za miesiące listopad i grudzień 2009 roku. Skarbnik Piotr Szmytkowski zobowiązał się sprawdzić czy będzie to możliwe pod względem prawnym.
Na bieżące pytania członków Komisji wyjaśnień udzielili: Skarbnik Piotr Szmytkowski, pani Alina Pawlak oraz pan Remigiusz Motycki.
Radny Stanisław Balbierz zadał pani Barbarze Mulczyńskiej-Dywan następujące pytania:
  1. Kiedy wydane zostało pozwolenie na budowę parkingu i drogi na Rynku?
  2. Ile będzie miejsc parkingowych na Rynku?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że pozwolenie na budowę parkingu i drogi na Rynku zostało wydane 29.09.2008 r., a przedstawiając członkom Komisji aktualnie realizowaną koncepcję Rynku wskazała lokalizację miejsc parkingowych.
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył spotkanie Komisji.

Protokół nr 2/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26.01.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 2/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 26.01.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/2/10
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godzina zakończenia: 11.05
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek
Urszula Rudzińska - nieobecna
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Alina Stempniak – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami
Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
Spotkanie kontrolne
  • Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za miesiąc październik 2009 r.
  • Sprawy bieżące.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął spotkanie Komisji.
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (segregatory: Październik II, III, IV, Listopad I).
Radny Andrzej Balcerek zauważył, że nadal nie są numerowane faktury.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że chciałby tę kwestię omówić razem z członkami Komisji oraz panią Aliną Pawlak.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział na bieżące pytania członków Komisji, m.in. udzielił wyjaśnień w sprawie wadium wpłaconego przez spółkę POZMED.
Radny Stanisław Balbierz zawnioskował, żeby zmienić czas włączania i wyłączania lamp ulicznych.
Pani Alina Stempniak udzieliła wyjaśnień w sprawie zlecania wykonania zdjęć lotniczych (z motolotni) Puszczykowa. Pani Alina Stempniak powiedziała, że od 3-4 lat Urząd stara się co rok zlecać wykonanie takich zdjęć, które są bardzo przydatne m.in. przy opracowywaniu planów zagospodarowania i wydawaniu decyzji.
Komisja zapoznała się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami Skarbnika Piotra Szmytkowskiego i kierowników pani Aliny Stempniak i Barbary Mulczyńskiej-Dywan. Komisja nie ma zastrzeżeń do skontrolowanych dokumentów.
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na 9.02.2010 r. o godz. 8.30.
O godz. 11.05 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył spotkanie Komisji.
 

Protokół nr 1/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12.01.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 1/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 12.01.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
BR - 0063-3/1/10
Godz. rozpoczęcia: 10.40
Godzina zakończenia: 12.10
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Zastępca przewodniczącego: Róża Grześkowiak
Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Andrzej Balcerek - nieobecny
Urszula Rudzińska
 
Goście:
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Katarzyna Nowak – pracownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
Spotkanie kontrolne
  1. Przyjęcie protokołu pokontrolnego.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
  3. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu.
  4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Przyjęcie protokołu pokontrolnego.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął spotkanie Komisji.
Komisja nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w sprawie zasadności zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Wiceprzewodnicząca Róża Grześkowiak powiedziała, że 15 grudnia 2009 r. odbyła się wyrywkowa kontrola rozliczeń organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań konkursowych za rok 2008, natomiast w dniu dzisiejszym przyjęty zostanie protokół pokontrolny.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego.
Wynik głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
Protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009 roku.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009, wraz z załącznikiem w formie tabeli z terminami i tematami spotkań Komisji w 2009 roku.
Wynik głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009 zostało przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 3. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu.
Komisja nie przeprowadziła kontroli dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu.
Kolejny termin spotkania Komisji wyznaczono na wtorek, 26 stycznia 2010 r. o godz. 8.30, podczas którego Komisja dokona kontroli dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu za miesiąc październik 2009 roku.
O godz. 12.10 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.