2011

Protokół nr 33/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 15 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 33/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 15 grudnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012-1.33.11
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 9.55
Temat:
 1. Przyjęcie uwag i wniosków po ponownej analizie dokumentów dotyczących kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 2. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
 
Ad 1. Przyjęcie uwag i wniosków po ponownej analizie dokumentów dotyczących kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Członkowie Komisji przestąpili do sporządzenia odpowiedzi ws. kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych. Pismo zostało podpisane przez wszystkich członków Komisji.
Ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji przestąpili do sporządzenia odpowiedzi dot. wyjaśnień Burmistrza Miasta ws. protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Pismo zostało podpisane przez wszystkich członków Komisji.
Ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Ustalono, że Komisja Rewizyjna przygotuje wniosek absolutoryjny oraz będzie dokonywać bieżącej kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu, a ponadto w 2012 roku skontroluje:
- Bibliotekę Miejską (kontrola przeniesiona z planu pracy na 2011 r.),
- Centrum Animacji Sportu,
- rozliczenie dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
 
O godz.9.55. Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 32/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 8 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 32/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 8 grudnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.32.11
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 10.15
 
Przewodniczący Komisji: Piotr Bekas
Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Jopek
Członkowie: Marek Barłóg
Władysław Hetman
Małgorzata Szczotka
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się z wyjaśnieniami Urzędu Miejskiego ws. protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 2. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
 
Ad 1. Zapoznanie się z wyjaśnieniami Urzędu Miejskiego ws. protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji zapoznali się z wyjaśnieniami Urzędu Miejskiego ws. protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz ustalili, że ustosunkują się do tychże wyjaśnień i przygotują odpowiednie pismo z odpowiedzią.
Ponadto Komisja ustaliła, że przygotuje odpowiedź na uwagi pracownika merytorycznego w sprawie protokołu pokontrolnego dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Ad 2. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Członkowie Komisji wstępnie zaproponowali zagadnienia do planu Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
 
O godz.10.15 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 31/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 3 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 31/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 3 listopada 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.31.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.25
 
Przewodniczący Komisji: Piotr Bekas
Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Jopek
Członkowie: Marek Barłóg
Władysław Hetman
Małgorzata Szczotka
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych – podpisanie protokołu pokontrolnego.
 2. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Ad 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych – podpisanie protokołu pokontrolnego.
Komisja przygotowała protokół pokontrolny dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolny dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „”wstrzymało się” - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
Protokół pokontrolny dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Nie przeprowadzono kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
 
O godz.10.25 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 30/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 26 października 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 30/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 26 października 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.30.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 9.30
 
Przewodniczący Komisji: Piotr Bekas
Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Jopek
Członkowie: Marek Barłóg
Władysław Hetman
Małgorzata Szczotka
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
- Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
 
Komisja kontynuowała kontrolę dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Zdaniem Komisji sprawozdanie Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (z zadania pn. Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe) zostało przygotowane najrzetelniej spośród czterech kontrolowanych (brak zastrzeżeń Komisji).
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 3 listopada 2011 r.
 
O godz. 9.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 29/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 5 października 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 29/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 5 października 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.29.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 9.45
 
Przewodniczący Komisji: Piotr Bekas
Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Jopek
Członkowie: Marek Barłóg
Władysław Hetman – nieobecny
Małgorzata Szczotka – nieobecna
 
Goście: Katarzyna Nowak – inspektor ds. organizacji pozarządowych
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
- Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnych: Władysława Hetmana i Małgorzaty Szczotki.
 
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła Komisji odpowiedziała na pytania radnych.
Komisja skontrolowała rozliczenie następujących dotacji dla organizacji pozarządowych.
 • letnie warsztaty artystyczno-edukacyjne Airbrush,
 • ZHP organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów,
 • Mama Kulka w Lupie.
O godz. 9.45 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 28/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 28/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 14 września 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.28.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.30
 
Przewodniczący Komisji: Piotr Bekas
Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Jopek
Członkowie: Marek Barłóg
Władysław Hetman
Małgorzata Szczotka
 
Goście: Piotr Łoździn – Skarbnik Miasta
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Temat:
- Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - segregatory (z 2011 roku):
I – Małgorzata Szczotka
II – Piotr Bekas
III – Marek Barłóg
IV – Krzysztof Jopek
V – Władysław Hetman
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania członków Komisji związane z kontrolowaną dokumentacją.
 
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 27/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 23 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 27/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 23 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012-1.27.11
Godz. rozpoczęcia: 8.10
Godz. zakończenia: 10.00
 
Temat:
 1. Kontrola dokumentacji dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Członkowie Komisji przestąpili do sporządzenia protokołu pokontrolnego.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz dobudowy wiatrołapu w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 26/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 26/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 18 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012-1.26.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.00
 
Temat:
 1. Kontrola dokumentacji dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Barbara Mulczyńska-Dywan (kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych) i Remigiusz Motycki (pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan oraz pan Remigiusz Motycki odpowiedzieli na pytania Komisji zadane na poprzednim posiedzeniu oraz na bieżące pytania członków Komisji.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedłożyła dokumenty dotyczące zgłoszenia zakończenia robót z 4.01.2011 r. wraz z załącznikami (kserokopia ww. zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja poprosiła o wyjaśnienie:
 • dlaczego liczne zmiany w projekcie i roboty dodatkowe nie były zapisywane w dzienniku budowy?
 • dlaczego opis robót i faktura za wykonane roboty różnią się (w kosztorysie dodatkowym)?
 • w jakiej pozycji znajduje się montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (ile ich było, jakie były przedmiary)?
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na 23 sierpnia br.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 25/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 10 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 25/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 10 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012-1.25.11
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.10
Temat:
 1. Kontrola dokumentacji dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział członkowie Komisji oraz Barbara Mulczyńska-Dywan (kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych) i Remigiusz Motycki (pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan oraz pan Remigiusz Motycki odpowiedzieli na pytania Komisji zadane na poprzednim posiedzeniu oraz na bieżące pytania członków Komisji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedłożyła zestawienie wszystkich kosztów związanych z remontem i adaptacją strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie (ww. zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Komisja poprosiła o wyjaśnienie:
 • dlaczego budowa schodów została wydzielona i zlecona poza przetargiem,
 • kwestii montażu drzwi zewnętrznych,
oraz przedstawienie:
 • oferty firmy, z którą została podpisana umowa na budowę schodów,
 • zgłoszenia zakończenia robót z 4.01.2011 r. wraz z załącznikami.
Przewodniczący Piotr Bekas przedstawił Komisji atesty dotyczące przystani kajakowej, o których przedłożenie Komisja wnioskowała podczas poprzedniego spotkania (ww. dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na 18 sierpnia br. godz. 8.30.
O godz. 10.10 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 24/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 3 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 24/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 3 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012-1.24.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 9.45
Temat:
 1. Kontrola dokumentacji dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Barbara Mulczyńska-Dywan (kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych) i Remigiusz Motycki (pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji omówili 1 etap prac (2008-2009), prosząc o wyjaśnienie następujących kwestii:
 • Z jakiego powodu został sporządzony protokół konieczności na ok. 40 tys. zł?
 • Dlaczego zlecenie dodatkowych robót termomodernizacyjnych i wymiany okien (na kwotę ok. 65 tys. zł) nie zostało ujęte w przetargu?
 • Kiedy mieszkanie nr 2 otrzymało pozwolenie na użytkowanie i kiedy zamieszkali tam ludzie?
Następnie członkowie Komisji omówili 2 etap prac, prosząc o wyjaśnienie następujących kwestii:
 • Czy była remontowana klatka schodowa (w dokumentach brak wzmianek o remoncie klatki schodowej, ale jest zapis o zakończeniu jej remontu)?
 • Czy schody są legalne, dopuszczone do użytkowania (brak wzmianek nt. schodów w dzienniku budowy – kto je wykonywał, za ile, czy posiadają pozwolenie na użytkowanie)?
 • Przedstawić dokumenty dot. przyłączy kanalizacyjnych i deszczowych.
 • Skąd konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót i dlaczego nie ma na ten temat żadnych informacji w dzienniku budowy?
 • Dlaczego nie ma protokołów odbioru wykonania przyłączy kanalizacyjnych i gazowych?
 • Kiedy mieszkanie nr 3 otrzymało pozwolenie na użytkowanie i kiedy zamieszkali tam ludzie?
Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie zestawienia wszystkich kosztów związanych z adaptacją strychu na pomieszczenia mieszkalne (koszty wynikające z przetargu oraz wszystkie dodatkowe nieobjęte przetargiem).
Przewodniczący Piotr Bekas poprosił o przygotowanie pisma do kierownika referatu infrastruktury z prośbą o przedstawienie atestów, certyfikatów, dopuszczeń związanych z budową przystani kajakowej.
 
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na 10. sierpnia br. godz. 8.30.
O godz. 9.45 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 23/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 27 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Projekt protokołu nr 23/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 27 lipca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012-1.23.11
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 10.30
 
Temat:
Spotkanie kontrolne
 • Kontrola dokumentacji dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Podczas posiedzenia radni kontynuowali kontrolę dokumentacji przetargowej.
Komisja zwróciła uwagę na niejasna dokumentację związaną z zamontowaniem schodów zewnętrznych. Radni wnieśli, aby na następnym posiedzeniu pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, czy schody są postawione legalnie, kto je wykonał, kiedy i za jaką kwotę. Ponadto radni wnieśli o przedstawienie projektu budowy schodów i o odpowiedź na pytania.
Na wniosek Komisji do materiałów z posiedzenia Komisji załączono atesty dotyczące przystani.
Ponadto przewodniczący Komisji Piotr Bekas odczytał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, dodał też, że rozmawiał z mecenasem i po analizie dokumentów stwierdzono, iż lepiej będzie przygotować wniosek raz jeszcze po zakończenia kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 3 sierpnia na godz. 8.30.

Projekt protokołu nr 22/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 21 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Projekt protokołu nr 22/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 21 lipca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012-1.22.11
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 10.30
 
Temat:
Spotkanie kontrolne
 • Kontrola dokumentacji dotyczącej remontu i adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Podczas posiedzenia nieobecny był radny Władysław Hetman.
Na początku posiedzenia radni zapoznali się z protokołem inspektora nadzoru po kontroli przystani kajakowej.
Radni wnieśli, aby na kolejnym posiedzeniu przedstawiono atesty na pomost i pozwolenia na budowę a także dołączono do materiałów z posiedzenia kserokopię protokołu kontroli przeprowadzonej przez Wlkp. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Następnie zajęto się kontrolą zgodną z tematem posiedzenia. Radni zapoznali się z dokumentacją przetargową , odczytano także kosztorysy.
Wyjaśnienia złożył pan Przemysław Musiał, który poinformował, że część prac była wykonana w latach 2008 i 2009 a także później w 2010 r. Ponadto sprawą kierowały dwa referaty, najpierw inwestycji a następnie w 2010 r. referat gospodarki mieszkaniowej.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 27 lipca 2011 r. na godzinę 8.30.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 21/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 13 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 21/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 13 lipca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.21.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.45
 
Temat:
 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
 2. Spraw bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o chwilowej nieobecności radnego Marka Barłoga.
 
O godz. 9.10 radny Marek Barłóg dołączył do obradujących.
 
Ad 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
Komisja przygotowała protokół pokontrolny dotyczący zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”, który następnie został odczytany.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego dotyczący zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
Protokół pokontrolny został podpisany przez wszystkich członków Komisji. Ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał pismo z Wielkopolskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
Następnie Przewodniczący Piotr Bekas odczytał pismo Przewodniczącego Rady skierowane do Komisji Rewizyjnej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Komisja przygotowała pismo z odpowiedzią dla Przewodniczącego Rady (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 21 lipca godz. 8.30.
O godz. 10.45 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 20/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 27 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 20/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 27 czerwca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.20.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.10
Godz. zakończenia: 9.15
 
Tematy:
 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
 2. Spraw bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło czterech członków (nieobecny radny Krzysztof Jopek) oraz kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał pytania Komisji Rewizyjnej sformułowane podczas poprzedniego spotkania oraz odpowiedź pani Barbary Mulczńskiej-Dywan (pismo z odpowiedzią stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał pismo z inspektoratu nadzoru (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 9.15 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 19/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 15 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 19/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 15 czerwca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.19.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 9.40
Temat:
 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Jopek otworzył posiedzenie Komisji, informując o usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego Piotra Bekasa.
 
Ad 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją związaną z realizacją zadania pn. „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
Komisja poprosiła o wyjaśnienie następujących zagadnień:
 1. Czy istnieje dokumentacja konserwacji zastawki?
 2. Dlaczego zastawka jest stale przymknięta (zgodnie z dokumentacją powinna być otwarta)?
 3. Czy zgłaszano zamiar przeprowadzenia remontu i rozpoczęcie robót?
 4. W dokumentacji nie znaleziono deklaracji zgodności i atestu jakościowego na zastawkę (czy jest taki dokument?).
 5. Czy podpisana została umowa z inspektorem nadzoru?
Koniec godz. 9.40 Wiceprzewodniczący Krzysztof Jopek zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 18/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 8 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz na terenie przy przepuście na ul. Poznański

Protokół nr 18/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 8 czerwca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
oraz na terenie przy przepuście na ul. Poznańskiej
 
OB.0012.1.18.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 9.45
 
Tematy:
 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
 2. Spraw bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał pismo kierownika Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan o odmowie podpisania protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej inwestycji „Budowa przystani kajakowej (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Kontrola zadania „Remont ścieżki rowerowej i przebudowa przepustu na ul. Poznańskiej w Puszczykowie”.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała na pytania radnych dot. konstrukcji przepustu na ul Poznańskiej.
 
Od godz. 9.45 Komisja dokonywała wizji lokalnej przy przepuście na ul. Poznańskiej w Puszczykowie.
 
Komisja zawnioskowała o uporządkowanie terenu z drugiej strony przepustu.
 
Po wyznaczeniu terminu kolejnego spotkania, o godz. 10.15 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 17/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 31 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 17/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 31 maja 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012-1.17.11
 
Godz. rozpoczęcia: 9.00
Godz. zakończenia: 10.30
 
Temat:
 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
 
Członkowie Komisji przestąpili do sporządzenia protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
 
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji przestąpili do sporządzenia wniosku absolutoryjnego.
 
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego:
Piotr Bekas - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Marek Barłóg - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Małgorzata Szczotka - jestem za
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
 
Wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 8 czerwca 2011 r. godz. 8.30.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 16/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, budynek A, pok. nr 8

Protokół nr 16/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 25 maja 2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, budynek A, pok. nr 8
 
OB.0012.1.16.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 12.00
 
Temat:
 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
 
Ad 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych, wyjaśniając m.in. na czym polegają i czego dotyczą sprawozdania budżetowe: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-PDP, RB-ST.
Komisja rozpoczęła przygotowanie wniosku absolutoryjnego, ustalając jakie uwagi i wnioski powinny się w nim znaleźć.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja kontynuowała prowadzenie kontroli sprawdzającej dot. budowy przystani kajakowej.
Na posiedzenie Komisji został zaproszony pan Mieczysław Macedulski - inspektor nadzoru i projektant przystani, który odpowiedział na pytania radnych związanych z inwestycją budowy przystani kajakowej.
 
O godz. 11.14 spotkanie opuścił radny Władysław Hetman.
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał odpowiedź pana Mieczysława Macedulskiego wystosowaną do Burmistrza ws. montażu pomostu na przystani kajakowej (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 12.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 15/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 23 maja 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych, Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1

Protokół nr 15/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 23 maja 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
OB.0012.1.15.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.45
 
Temat:
 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję nt. budowy przystani kajakowej. Komisja zapoznała się z zapisami w dzienniku budowy.
Komisja przystąpiła do przygotowania pisma do:
- Burmistrza Miasta ws. wstrzymania montażu pomostu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie kontroli.
O godz. 9.05 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka.
 
Ad 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania komisji dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
 
Po wyznaczeniu terminu kolejnego spotkania, o godz. 10.45 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 14/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 19 maja 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych, Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1

Protokół nr 14/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 19 maja 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
OB.0012.1.14.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.00
 
Temat:
 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję nt. budowy przystani kajakowej.
 
Ad 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
O godz. 9.40 spotkanie opuścił radny Władysław Hetman.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 23 maja godz. 8.30.
O godz. 10.10 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 13/11z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się w dniu 17 maja 2011 r.w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1oraz w Urzędzie Miejs

Protokół nr 13/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 17 maja 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
oraz w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek A, pok. nr 3
 
OB.0012.1.13.11
 
Godzina rozpoczęcia: 10.10
Godzina zakończenia: 11.50
 
Temat:
 1. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że zwołał posiedzenie w związku ze wznowieniem prac nad budową przystani kajakowej i zgodnie z §14 pkt 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta Puszczykowa), który brzmi: W przypadkach niecierpiących zwłoki każdy z członków Komisji może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 4. Za przypadki niecierpiące zwłoki uważa się sytuacje, w których członek Komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub też zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też powstaniu znacznych strat materialnych. Za znaczną wartość przyjmuje się kwotę 10.000,00 zł.
 
Przewodniczący Piotr Bekas zaproponował, żeby wszcząć kontrolę sprawdzającą czy wnioski z protokołu pokontrolnego zostały uwzględnione oraz czy kontynuacja tej inwestycji odbywa się zgodnie z prawem.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie, pytając kto jest za rozpoczęciem czynności kontrolnych.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Komisja zdecydowała o rozpoczęciu czynności kontrolnych.
 
Przewodniczący Piotr Bekas zaproponował, żeby przenieść posiedzenie do Urzędu i tam rozpocząć kontrolę sprawdzającą.
 
Od godz. 10.25 spotkanie Komisji było kontynuowane w Urzędzie Miejskim.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała na pytania radnych dotyczące prowadzonej inwestycji.
Przewodniczący Piotr Bekas zaproponował zorganizowania spotkanie z inspektorem nadzoru.
 
O godz. 11.50 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 12/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pok. nr 7

Protokół nr 12/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 11 maja 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
budynek B, pok. nr 7
OB.0012.1.12.11
Godzina rozpoczęcia: 8.40
Godzina zakończenia: 10.05
 
Temat:
 • Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji otrzymali Uchwałę Nr SO-0954/64/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2011 r. ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiadając na pytania z poprzedniego posiedzenia Komisji poinformował, że:
 • puszczykowski szpital nie ma zadłużenia wobec miasta,
 • grunt cmentarza należy do parafii i nigdy nie był własnością miasta.
Komisja omówiła Wydatki ze Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2010. Na pytania członków Komisji odpowiedział Skarbnik Piotr Łoździn.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 19 maja godz. 8.30.
O godz. 10.05 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się 4 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta, pok. nr 6

Protokół nr 11/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 4 maja 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
OB.0012.1.11.11
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.20
 
Temat:
 • Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że zadaniem komisji rewizyjnej jest dokonanie analizy sprawozdania z wykonania budżetu i na jej podstawie przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium.
Członkowie Komisji zajęli się analizą Dochodów ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. Na pytania członków Komisji odpowiadał Skarbnik Piotr Łoździn.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 11 maja godz. 8.30.
O godz. 10.20 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 6 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 6 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta
OB.0012.1.10.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.00
 
Temat:
 1. Kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Krzysztofa Jopka.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas zasugerował, żeby zgodnie z sugestią mecenasa zmienić wniosek końcowy w protokole pokontrolnym dot. kontroli inwestycji Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
Komisja ustaliła brzmienie końcowego wniosku:
„Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa zwraca się do Rady Miasta z wnioskiem o skierowanie zawiadomienia do prokuratury oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości popełnienia naruszenia prawa przez Burmistrza Miasta Puszczykowa przy realizacji inwestycji pod nazwą Budowa przystani kajakowej i małych łodzi motorowych na lewym brzegu Warty w km 263+100.
Komisja Rewizyjna wnosi o przegłosowanie przez Radę Miasta powyższego wniosku.”
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad zmianą wniosku końcowego w protokole pokontrolnym dot. kontroli inwestycji Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” na wyżej wymieniony.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana wniosku końcowego w protokole pokontrolnym dot. kontroli inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” została zaakceptowana jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna przyjęła stanowisko ww. sprawie.
Stanowisko nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał odpowiedź Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych na pytania zadane podczas poprzedniego posiedzenia (ww. wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania członków Komisji.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 4 maja br. godz. 8.30.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 9/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek A, Biuro Rady Miasta, pok. nr 6

 
Protokół nr 9/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 30 marca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
budynek A, Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
OB.0012.1.9.11
 
Godzina rozpoczęcia: 8.45
Godzina zakończenia: 11.15
 
Temat:
 1. Kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Barbara Mulczyńska-Dywan i Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że jego zdaniem istnieją przesłanki do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizacji inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” oraz poinformował, że zwróci się do radcy prawnego o przygotowanie takiego zawiadomienia.
Poprzez aklamację, wszyscy członkowie Komisji przychylili się do tego zamierzenia.
 
Ad 1. Kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
Członkowie Komisji zapoznali się z:
 • odpowiedziami Referatu Inwestycji i Infrastruktury na pytania zadane podczas poprzedniego posiedzenia,
 • protokołem nr 41/09/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8.10.2009 r.,
 • uchwałą nr 229/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2009 r. w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację projektu ''Utworzenie Centrum Eko - Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mikroregionu WPN", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wszystkie ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała na kolejne pytania członków Komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania Komisji z poprzednich spotkań.
 
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na 6 kwietnia br. godz. 8.30.
 
O godz. 11.15 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 8/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 8/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15 marca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta
RM.0012.1.8.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.30
 
Temat:
 1. Kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Lista obecności radnych stanowi załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przekazała wyjaśnienia względem protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej (dot. kontroli inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”) wraz z notatką o wstrzymaniu się od jego podpisania (ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Piotr Bekas zapowiedział, że wszystkie dokumenty związane z powyższą kontrolą (tj. protokół pokontrolny, notatka i wyjaśnienia pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan) zostaną podczas sesji przedstawione Radzie Miasta.
Komisja stwierdziła, że nie będzie pisemnie odnosić się do wyjaśnień pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, ustalono bowiem, że Przewodniczący Piotr Bekas odczytując wszystkie dokumenty podczas sesji, będzie odnosił się do nich ustnie.
Następnie Przewodniczący Piotr Bekas odczytał opinię prawną w sprawie rejestrowania posiedzeń i czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz udostępniania informacji publicznej (ww. dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Przewodniczący Piotr Bekas zapowiedział, że zwróci się o uszczegółowienie tej opinii.
 
Ad 1. Kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
Członkowie Komisji przystąpili do przeglądu dokumentacji dot. projektu „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
Komisja poprosiła o wyjaśnienie następujących zagadnień:
 1. Dlaczego miasto jest inwestorem zastępczym, skoro całość projektu dotyczyła Stowarzyszenia Mikroregionu WPN?
 2. Wyjaśnić niezgodność wyceny inwestorskiej z zestawieniem rzeczowym w specyfikacji ofertowej.
 3. Wyjaśnić rażąco niskie i rażąco wysokie jednostkowe ceny w wybranej ofercie. Czy nie jest to podstawą do unieważnienia tej oferty?
 4. Zastrzeżenie do niezgodnego ze specyfikacją przetargu wykonania niektórych urządzeń (konstrukcja ławek, koszy na śmieci, rodzaje drewna, tablice). Czy były podpisywane protokoły odbioru prac? Jeśli tak, to kto dokonywał odbioru prac?
 5. Dlaczego nie zgłoszono reklamacji koszy na śmieci, tablic (niewłaściwie wykonanych)?
 6. Gdzie są pozostałe faktury np. na remonty (przedłożyć wszystkie faktury związane z utworzeniem punktu Eko-Info)?
 7. Czy cała ścieżka edukacyjna również należała do projektu (oprócz jej wyposażenia)? Czy wykonywany był np. jej remont, naprawa?
 8. Czy były wydawane środki na publikację folderu Mikroregion WPN?
 9. Czy na dzień 14.12.2009 r. była w budżecie zabezpieczona kwota 55.434,40 zł na zadnie utworzenia punktu Eko-Info? - pytanie do skarbnika.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na środę, 30 marca br. godz. 8.30.
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 7/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 10 marca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta
RM.0012.1.7.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.10
Temat:
 1. Zakończenie kontroli inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” i podpisanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zakończenie kontroli inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” i podpisanie protokołu pokontrolnego.
Członkowie Komisji zapoznali się, przyjęli i podpisali protokół pokontrolny dotyczący inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
Ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pan Przemysław Musiał odpowiedział na pytania członków Komisji dotyczące realizacji projektu „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”, informując m.in.:
 • na ogłoszony przetarg (opis przedmiotu zamówienia wynikał z projektu złożonego do Funduszu Ochrony Środowiska) wpłynęły 3 oferty, z których wybrano najtańszą,
 • osobno (poza przetargiem) wykonany został remont i część promocji projektu,
 • finansowanie projektu: 70% - Europejski Fundusz Regionalny, 25,03% - budżet miasta, 4,97% - WPN i Stowarzyszenie Mikroregionu WPN,
 • pomieszczenie punktu Eko-Info ma ok. 25 m2,
 • na wyposażeniu Eko-Info znajdują się m.in.:
- sprzęt komputerowy, film o ochronie WPN, materiały promocyjne,
- wyposażenie ścieżki – ławki, kosze na śmieci,
- tablice informacyjne na terenie 7 gmin Mikroregionu WPN.
Przewodniczący Piotr Bekas zapowiedział, że na kolejnym spotkaniu Komisja zapozna się z dokumentacją dot. projektu „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie”.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na wtorek, 15 marca br. godz. 8.30.
O godz. 10.10 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 6/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 6/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta
RM.0012.1.6.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.20
Godz. zakończenia: 10.20
 
Temat:
Kontrola inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” - kontynuacja.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji.
Pani Janina Kozeńska z Referatu Ochrony Środowiska wyjaśniła kwestię wycinki dwóch uschniętych topoli oraz innych drzew, przedstawiając następujące dokumenty:
 • decyzję Starosty Poznańskiego o konieczności wycinki dwóch topól,
 • decyzję Starosty Poznańskiego zezwalającą na usunięcie czterech akcji.
Kserokopie ww. dokumentów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ponadto Komisja otrzymała:
 • decyzję Starosty Poznańskiego (z dnia 31.05.2010) o wprowadzeniu zmiany użytku dla działki nr 957 (tzw. odlesienie) – dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
O godz. 8.45 do obradujących dołączył radny Krzysztof Jopek.
Następnie członkowie Komisji zajęli się przeglądem dokumentacji dotyczącej kontrolowanej inwestycji.
Przewodniczący Piotr Bekas zapowiedział, że w protokole pokontrolnym wymienione zostaną dokumenty, z którymi zapoznała się Komisja, uwagi i wątpliwości członków Komisji oraz wnioski podsumowujące.
 
O godz. 10.20 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 5/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 23 lutego 2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta
 
RM.0012.1.5.11
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 11.15
 
Temat:
Kontrola inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” - kontynuacja.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji i przypomniał o nałożonym na radnych oraz osobach uczestniczących w spotkaniach kontrolnych Komisji (np. pracownicy Biura Rady) obowiązku zachowania tajemnicy. Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że dopiero wyniki kontroli są jawne oraz zapowiedział, że zwróci się o opinię prawną w sprawie możliwości udostępniania nagrań z posiedzeń kontrolnych.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan udzieliła wyjaśnień w sprawie kontrolowanej inwestycji.
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał fragmenty z następujących protokołów (dot. zamiaru budowy przystani kajakowej):
 • protokół nr 9/08 z 21.04.2008 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
 • protokół nr 10/08 z 12.05.2008 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
 • protokół nr 8/09 z 25.05.2009 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
 • protokół nr 9/09 z 8.06.2009 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Ww. protokoły stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Następnie członkowie Komisji zajęli się przeglądem dokumentacji dotyczącej kontrolowanej inwestycji.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na poniedziałek, 28.02.2011 r. o godz. 8.15.
O godz. 11.15 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się dnia 16 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się dnia 16 lutego 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
RM – 0012-1/05/11
 
 
Godzina rozpoczęcia: 8.30
 
 
Godzina zakończenia: 11.00
 
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli członkowie komisji oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Tematy:
 1. Spotkanie kontrolne. Kontrola inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” - kontynuacja.
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania członków Komisji, które sformułowano podczas posiedzenia 5 stycznia br. ponadto Skarbnik m.in. omówił sprawę zwrotu nadpłaconej odprawy poprzedniej burmistrz i koszty związane z obsługą informatyczną.
 
Komisja wniosła, aby na kolejne posiedzenie poproszono panią Agnieszkę Zielińska i pana Przemysława Musiała, w związku z kosztami wyposażenia punktu Eko-Info.
 
Następnie członkowie Komisji zajęli się kontynuacja kontroli budowy przystani.
 
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 23 lutego 2011 r. na godz. 8.30. Komisja zajmie się kontynuacją kontroli.
 

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Protokół nr 3/11
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się dnia 9 lutego 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
RM – 0012-1/04/11
 
Godzina rozpoczęcia: 8.30
 
 
Godzina zakończenia: 10.30
 
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli członkowie komisji (lista obecności członków komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
Tematy:
 1. Spotkanie kontrolne. Kontrola inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
Przewodniczący Komisji Piotr Bekas poinformował, że kontrolą inwestycji zajmował się już Urząd Marszałkowski, ale z jej wynikami komisja powinna zapoznać się na zakończenie, aby uniknąć sugerowania się.
 
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła dokumentację związaną z budową przystani, wyjaśniła, że większość faktur znajduje się w referacie księgowości. Dokumentacja została omówiona w kolejności chronologicznej z podaniem dat i terminów związanych z realizacją inwestycji.
 
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 16 lutego 2011 r. na godz. 8.30. Komisja zajmie się kontynuacją kontroli.
 
Ponadto członkowie Komisji ustalili ostateczną wersję planu pracy, który zostanie poddany pod głosowane na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
 

Protokół nr 2/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 26 stycznia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, Biuro Rady Miasta, pok. nr 6

Protokół nr 2/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 26 stycznia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
RM. 0012.1.2.11
Godzina rozpoczęcia: 8.35
Godzina zakończenia: 10.30
Temat:
 • Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu – kontynuacja.
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Piotr Bekas otworzył posiedzenie oraz zapowiedział, że podczas kolejnego spotkania Komisja rozpocznie kontrolę inwestycji „Przystań kajakowa w Puszczykowie” (termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 9 lutego 2011 r. o godz. 8.30).
Następnie członkowie Komisji przystąpili do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu – segregatory:
Listopad III (W. Hetman),
Listopad IV (M. Szczotka),
Grudzień I (K. Jopek),
Grudzień II (P. Bekas),
Grudzień III (M. Barłóg).
Sporządzone przez członków Komisji pytania dotyczące dokumentów finansowo-księgowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godz. 9.30 przyszedł Skarbnik Piotr Łoździn, który odpowiedział na kilka bieżących pytań dotyczących dokumentacji finansowo-księgowej.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił kwestię odprawy dla byłej Burmistrz, do której wystosowane zostało pismo z prośbą o zwrot powstałej nadpłaty (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Piotr Bekas zauważył dużą liczbę zawartych umów na zlecenie i stwierdził, że w takiej sytuacji trudno jest kontrolować jakość wykonania zleconych prac.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwota na tzw. umowy-zlecenia została zmniejszona o połowę, zatem będzie ich zdecydowanie mniej.
 
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 5.01.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, Biuro Rady Miasta, pok. nr 6

Protokół nr 1/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 5.01.2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
RM .0012.1.1.11
 
Godzina rozpoczęcia: 8.35
Godzina zakończenia: 11.30
Tematy:
 • Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Miasta Piotr Łoździn.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji otrzymali:
 • wykaz składników wypłaty p. Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w grudniu 2010 r.,
 • wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 r.,
 • projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011 (ustalony na poprzednim posiedzeniu Komisji).
Członkowie Komisji wraz ze Skarbnikiem Piotrem Łoździnem ustalili zasady współpracy.
Komisja Rewizyjna będzie zajmować się m.in. przeglądem bieżącej dokumenacji finansowo-księgowej Urzędu.
Następnie członkowie Komisji przystąpili do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - segregarory:
Październik I (M. Szczotka),
Październik II (K. Jopek),
Październik III (M. Barłóg),
Listopad I (W. Hetman),
Listopad II (P. Bekas).
Sporządzone przez członków Komisji pytania dotyczące dokumentów finansowo-księgowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 26 stycznia 2011 r. o godz. 8.30 (temat: Kontynuacja bieżącej kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu).
 
O godz. 11.30 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 01/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się dnia 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, Biuro Rady Miasta, pok. nr 6

Protokół nr 01/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się dnia 29 grudnia 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6.
RM – 0063-1/01/10
 
Godzina rozpoczęcia: 9.00
 
Godzina zakończenia: 10.20
 
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Piotr Bekas udział wzięli członkowie komisji (lista obecności członków komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Tematy:
 1. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Podczas posiedzenia, członkowie Komisji zapoznali się z Regulaminem Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Omówiono także zakres działalności i zadania Komisji, jako najważniejsze wymieniono przygotowanie wniosku i opinii związanych z absolutorium, a także działalność kontrolną wobec Urzędu i jego jednostek.
 
Członkowie Komisji omówili również sposób pracy i tematy, którymi chcieliby zająć się w 2011 roku – propozycja planu pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ustalono, że posiedzenia Komisji będą odbywać się średnio dwa razy w miesiącu, z uwzględnieniem większej ilości posiedzeń potrzebnych do przygotowania wniosku i opinii w sprawie absolutorium. W sumie w 2011 roku przewidziano około 25 – 30 posiedzeń.
 
Członkowie Komisji poprosili o przygotowanie zestawienia wszystkich inwestycji z 2010 r. - na podstawie zestawienia podjęta zostanie decyzja, co zostanie skontrolowane.
 
Członkowie Komisji poprosili też o przygotowanie informacji nt. wysokości odprawy ustępującej burmistrz – podstawy prawne i wszystkie składniki.
 
Ponadto poproszono o przygotowanie zestawienia odnośnie karnych odsetek, jakie zostały naliczone w 2010 r.
 
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 5 stycznia 2011 r. na godz. 8.30. Na tym posiedzenie zakończono.