2013

Protokół nr 20/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 27 listopada 2013 r.w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 20/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 27 listopada 2013 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.20.13
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    11.15
Temat:
 1. Podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli Centrum Animacji Sportu.
 2. Rozpoczęcie kontroli inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli Centrum Animacji Sportu.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli Centrum Animacji Sportu.
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 3/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
Protokół pokontrolny nr 3/13/VI stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 2. Rozpoczęcie kontroli inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła etapy prowadzenia inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie oraz odpowiedziała na pytania Komisji.
Komisja wstępnie zapoznała się z dokumentacją dot. inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie.
O godz. 11.15 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.
 
 
 
 

Protokół nr 19/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 13 listopada 2013 r.w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 19/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 13 listopada 2013 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.19.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    10.20
 
Temat:
 1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli Centrum Animacji Sportu.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli Centrum Animacji Sportu.
Komisja podsumowała uwagi dotyczące kontroli, celem przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania Komisji sporządzone podczas posiedzenia w dniu 24 lipca 2013 r.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja nie przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej.
 
 
O godz. 10.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 18/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 6 listopada 2013 r.w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul

Protokół nr 18/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 6 listopada 2013 r.
w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7
oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.18.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.30
 
Temat:
1. Kontrola Centrum Animacji Sportu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja otrzymała zestawienia dot. umów zleceń za lata 2011 i 2012.
 
Od godz. 9.35 Komisja obradowała w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Komisja zapytała Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego o wyniki wewnętrznej kontroli CAS dokonanej przez Skarbnika Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kontrolowany był bieżący 2013 rok pod kątem finansowo-księgowym i nie zgłoszono uwag.
 
 
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 17/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 30 października 2013 r.w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7

Protokół nr 17/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 30 października 2013 r.
w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7
 
OB.0012.1.17.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.50
 
Temat:
1. Kontrola Centrum Animacji Sportu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja zapoznała się z następującą dokumentacją:
- Plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2012 (dochody budżetowe: 11 350,00 zł; wydatki budżetowe: 459 331,00 zł);
- Sprawozdanie Centrum Animacji Sportu za 2012 rok;
- Sprawozdanie z wydatków i dochodów w ujęciu zadaniowym CAS - rok 2012 (w całości odczytane podczas posiedzenia);
- Informacja o realizacji Uchwały nr 60/11/VI z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
- Struktura wykonania wydatków i dochodów budżetowych CAS za 2012 rok;
- Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2011 r.;
- Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r.
 
Odpowiadając na pytanie radnych, kierownik CAS Joanna Hejnowicz poinformowała o aktualnie organizowanych zajęciach cyklicznych:
- nordic walking - 2 razy w tygodniu (ok. 10-15 osób),
- joga - 1 w tygodniu (ok. 15-20 osób),
- tenis stołowy - bez instruktora (ok. 10-15 osób),
- street workout - 2 razy w tygodniu (ok. 20 osób),
- speedbadminton,
- zajęcia na Orlikach,
- ogólnodostępne place zabaw i siłownia,
- rajdy.
 
Następnie Komisja przystąpiła do przeglądu faktur i dokumentów finansowych za 2012 rok.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 6 listopada 2013 r. godz. 8.30.
 
O godz. 10.50 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 16/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 23 października 2013 r.w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7

Protokół nr 16/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 23 października 2013 r.
w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7
OB.0012.1.16.13
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.25
 
Temat:
1. Kontrola Centrum Animacji Sportu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
- ostateczne kwoty dochodów i wydatków CAS na rok 2011,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie opisowe CAS za 2011 rok.
W 2011 roku zmiany w budżecie CAS były dokonywane w:
- maju, czerwcu i lipcu - związane były głównie z "Dniami Puszczykowa",
- wrześniu - związane ze zwiększeniem na inwestycjach (zakup kosiarki),
- październiku i grudniu - związane z zapłatą za energię.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 30 października godz. 8.30.
O godz. 10.25 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 15/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 17 października 2013 r.w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7

Protokół nr 15/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 17 października 2013 r.
w siedzibie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7
 
OB.0012.1.15.13
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    10.25
Temat:
1. Kontrola Centrum Animacji Sportu.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że kontrolą objęte zostaną lata 2011 i 2012.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
-    uchwała nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24.02.2010 r. w sprawie: powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie,
-    uchwała nr 57/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31.05.2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie,
-    regulaminem organizacyjnym Centrum Animacji Sportu.
Kierownik CAS pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytania Komisji dotyczące struktur zatrudnienia, podziału obowiązków, organizowanych zajęć i zawodów, wykorzystywanych obiektów, sposobów informowania, współpracy z innymi podmiotami oraz potrzeb CAS.
Kierownik CAS pani Joanna Hejnowicz poinformowała, że CAS administruje również placami zabaw (które obecnie są serwisowane).
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 23 października godz. 8.30.
O godz. 10.25 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 14/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 24 lipca 2013 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 14/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 24 lipca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.14.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.30
 
Temat:
 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - segregatory:
I          -  Marek Barłóg,
II         -  Piotr Bekas,
III       -  Małgorzata Szczotka,
IV        -  Władysław Hetman,
V          -  Krzysztof Jopek.
 
 
O godz. 10.30   Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 13/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 17 lipca 2013 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 13/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 17 lipca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.13.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.00
 
Tematy:
 1. Kontynuacja kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie (podpisanie protokołu pokontrolnego).
 2. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie i poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Władysława Hetmana (obecnych 4 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontynuacja kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie (podpisanie protokołu pokontrolnego).
Komisja przystąpiła do sporządzenia protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
 
Następnie Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
Wynik głosowania: "za" - 4 głosy, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 2 z kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie stanowi załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
 
O godz. 10.00  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 12/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 26 czerwca 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 12/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 26 czerwca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.12.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.30
Godz. zakończenia:    10.35
 
Tematy:
 1. Kontynuacja kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie (wizja lokalna).
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji spotkali się przed budynkiem Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej, a następnie obradowali w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Komisja kontynuowała kontrolę inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
 
 
O godz. 10.35 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 11/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 19 czerwca 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 11/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 19 czerwca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.11.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.30
Godz. zakończenia:    10.40
 
Tematy:
 1. Kontynuacja kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i pani Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedzieli na pytania Komisji.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa z dnia 17.05.2013 r. stwierdzając, iż nie widzi konieczności udzielania na nie odpowiedzi.
 
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 10/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się 23 maja 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

 
Protokół nr 10/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 23 maja 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
 
OB.0012.1.10.13
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.00
 
Tematy:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok - kontynuacja.
 
Zastępca przewodniczącego Krzysztof Jopek rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział członkowie Komisji (nieobecny Piotr Bekas) oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące dokumentacji związanej ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
 
Następnie Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku absolutoryjnego.
 
Zastępca przewodniczącego Krzysztof Jopek przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego.
W głosowaniu imiennym, jawnym członkowie Komisji głosowali następująco:
 
Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Jopek         - jestem za
 
                                               Marek Barłóg             - jestem za
 
                                               Władysław Hetman    - jestem za
 
                                               Małgorzata Szczotka  - jestem za
 
Wynik głosowania: "za" - 4 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymuję się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
O godz. 10.00 Zastępca przewodniczącego Krzysztof Jopek zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 9/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się 24 kwietnia 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

 
Protokół nr 9/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 24 kwietnia 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
 
OB.0012.1.9.13
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.00
 
Tematy:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok - kontynuacja.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
 
O gdzo. 9.45 wyszedł radny Władysław Hetman.
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał Uchwałę Nr SO-0954/22/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 8/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 10 kwietnia 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 10 kwietnia 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.8.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.30
Godz. zakończenia:    10.00
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał otrzymane od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego pismo, w którym informuje, iż dokumenty dotyczące przeprowadzanej kontroli będą przygotowane w terminie do 15 maja. W związku z powyższym, Przewodniczący Piotr Bekas zdecydował o zawieszeniu kontroli do czasu otrzymania wymaganych dokumentów.
 
Następnie Przewodniczący Piotr Bekas odczytał otrzymane w dniu wczorajszym pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa. Przewodniczący Piotr Bekas stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień do kontrolowania Rady.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że sprawa zakupu budynku na Rynku była dyskutowana podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta również omawiała temat zakupu budynku na Rynku, chociaż nie zostało przeprowadzone głosowanie w tej sprawie.
 
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że przygotuje pismo z odpowiedzią, iż Komisja Rewizyjna nie ma podstaw formalnych i merytorycznych do zajęcia się tą sprawą.
 
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za udzieleniem odpowiedzi w przytoczonej treści.
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie przychyliła się do przygotowania odpowiedzi w przedstawionej treści.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, które zostało przedstawione przez Skarbnika Piotra Łoździna.
 
 
O godz. 10.00  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 7/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 3 kwietnia 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 7/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 3 kwietnia 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.7.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.40
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał pismo z wyjaśnieniami dot. prowadzonej kontroli inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Następnie Komisja odczytała odpowiedzi na pytania z poprzedniego posiedzenia (pismo z odpowiedziami stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiadała na pytania radnych.
 
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na środę 10 kwietnia godz. 8.30.
 
O godz. 10.40  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 6/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 6/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.6.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.30
Godz. zakończenia:    11.30
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji spotkali się przed budynkiem Przedszkola nr 3 Puszczykowie, ul. Przyszkolna 1, gdzie dokokonali wizji lokalnej. Następnie Komisja obradowała w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
Komisja przygotowała listę pytań dot. dokumentacji kontrolowanego zadania inwestycyjnego (ww. wykaz pytań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Następnie Przewodniczący Piotr Bekas odczytał odpowiedzi Skarbnika Piotra Łoździna na pytania Komisji odnośnie dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu (pytania z 7.03.2013 r.).
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na środę 3 kwietnia godz. 8.30.
 
O godz. 11.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 5/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 20 marca 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 5/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 20 marca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.5.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.20
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji - odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz pani Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedłożyła dokumentację dotyczącą kontrolowanego zadania inwestycyjnego.
 
Komisja przystąpiła do przeglądu ww. dokumentacji.
 
 
O godz. 10.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 4/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 7 marca 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 4/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 7 marca 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.4.13
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.55
Tematy:
 1. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja przyjęła uwagi do protokołu pokontrolnego dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych, wyrażone w piśmie Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego.
 
Ad 1. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Segregatory VI - X 2012:
 • VII (Piotr Bekas),
 • VIII (Małgorzata Szczotka),
 • VI (Marek Barłóg),
 • X (Krzysztof Jopek),
O godz. 10.55 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 3/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 27 lutego 2013 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 27 lutego 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.3.13
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.55
Tematy:
 1. Zapoznanie się z uwagami do protokołu pokontrolnego dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych i zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 2. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się z uwagami do protokołu pokontrolnego dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych i zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Komisja zapoznała się z uwagami do protokołu pokontrolnego dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych, tj. pkt 4 protokołu - Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki – SZS.
 
Ad 2. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Segregatory VI - X 2012:
 • VII (Piotr Bekas),
 • VIII (Małgorzata Szczotka),
 • VI (Marek Barłóg),
 • X (Krzysztof Jopek),
 • IX (Władysław Hetman).
O godz. 10.55 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 2/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 1 lutego 2013 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 1 lutego 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.2.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    9.20
 
Temat:
Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
Protokół pokontrolny nr 1 z kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
 
 
 
O godz. 9.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 1/13posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 3 stycznia 2013 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 3 stycznia 2013 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.1.13
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    9.20
 
Tematy:
 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji (usprawiedliwiona nieobecność radnych Małgorzaty Szczotki i Krzysztofa Jopka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczących następujących zadań:
 1. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 2. Organizacja imprez kulturalnych w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera - Fundacja im. A. Fiedlera;
 3. Organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych - Klub Piłkarski LAS;
 4. Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki - SZS;
 5. "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 
Pani Katarzyna Nowak - inspektor ds. organizacji pozarządowych odpowiedziała na pytania radnych dotyczące kontrolowanej dokumentacji.
 
O godz. 9.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.