2014

Protokół nr 12/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 12/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 20 sierpnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012. 12.3.14
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
 
1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
 
Zebrani Radni zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez pracownika urzędu panią Katarzynę Nowak-Śronek.
 
 
O godz. 10:10 przewodniczący komisji Piotr Bekas zakończył posiedzenie.
 
 
 

Protokół nr 11/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 13 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 11/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 13 sierpnia  2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.11.14
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia: 10:30
 
Temat:
 
1.      Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
2.      Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący komisji Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji 
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radni zapoznali się z dokumentacją finansowo-księgową Urzędu.
 
 
Ad 2. Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja ustaliła, że kontroli podlegać będzie rozliczenie następujących organizacji pozarządowych:
 
1.      Twój Klub Integracji Społecznej
2.      Organizacja Obozu Sportowo-Rehabilitacyjnego
3.      Organizacja Zawodów Wędkarskich dla Mieszkańców
4.      Zajęcia z Piłki Siatkowej dla Dzieci Szkół Podstawowych i Dziewcząt z Gimnazjum
5.      Prowadzenie Sekcji Badmintona Sekcja Badmintona
 
 
O godz. 10:30 przewodniczący komisji Piotr Bekas zakończył posiedzenie oraz poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 20 sierpnia o godz. 8:30.
 
 
 

Protokół nr 8/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 8/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.8.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.30
Godz. zakończenia:    9.50
 
Temat:
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok - kontynuacja.
  2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok - kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok w części dotyczącej wydatków (od str. 12 sprawozdania) i odpowiedział na pytania radnych.
 
Komisja otrzymała Uchwałę Nr SO-0954/33/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Miasta Puszczykowa za rok 2013 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu), która została odczytana w całości.
 
Komisja nie wniosła żadnych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
 
Ad 2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Przewodniczący Piotr Bekas zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu podpisany zostanie protokół pokontrolny oraz zwrócił się do członków Komisji o przesyłanie swoich uwag dot. tegoż protokołu drogą mailową.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 30.04.2014 r. godz. 8.30.
 
O godz. 9.50 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.
 

Protokół nr 7/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4


Protokół nr 7/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 16 kwietnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.7.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.00
 
Temat:
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
  2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
  • Sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N,
  • Sprawozdaniem finansowym Miasta Puszczykowa obejmującym:
- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
 
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wyjaśnienia dotyczące pytań Komisji z poprzednich posiedzeń.
 
Ad 2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Członkowie Komisji dyskutowali nt. wniosków i wątpliwości, wynikłych po kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 24 kwietnia.
 
O godz. 10.00  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.
 

Protokół nr 6/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 9 kwietnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.6.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.15
 
Temat:
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
- zestawienie stanów kont - subsyntetyczne,
- wydatki na promocję 2013 (w poprzednim zestawieniu w pozycji dot. gadżetów wpisana została niewłaściwa kwota).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz referent ds. promocji Agnieszka Hahuła udzielili wyjaśnień oraz odpowiedzieli na pytania Komisji dotyczące przedkładanych dokumentów.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 16 kwietnia.
 
O godz. 10.15  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.
 

Protokół nr 5/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 2 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 5/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 2 kwietnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.5.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.15
 
Temat:
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
- zestawienie stanów kont i wydatków zrealizowanych w referacie Promocji w roku 2013;
- zestawenie zadaniami wydatków zrealizowanych w referacie Promocji w roku 2013;
- wyjaśnienia dot. wydatków zrealizowanych w referacie Promocji w 2012 roku;
- informacje o przydzielonych w 2012 roku w dziale 75075-2360.
 
Komisja zapoznawała się z ww. dokumentacją.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 9 kwietnia.
 
O godz. 10.15 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 4/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 26 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.4.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    10.37
 
Temat:
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Referent ds. promocji pani Agnieszka Hahuła przedłożyła następujące dokumenty:
- plan budżetu na rok 2012 - Promocja Miasta,
- zestawienie wydatków na promocję wg wydarzeń,
- zestawienie wydarzeń w Puszczykowie (organizacja, współorganizacja, patronat),
- rozliczenie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2012 roku.
 
Komisja zapoznawała się z ww. dokumentacją.
 
Komisja zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii dotyczących przedłożonej dokumentacji. 
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedłożyła Komisji zestawienie nadzorów inwestycyjnych w 2013 roku.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 2 kwietnia.
 
O godz. 10.37  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.
 

Protokół nr 3/14 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 19 marca 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 3/14
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 19 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.3.14
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:17
 
 
 
Temat:
  1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - kontynuacja.
  2. Rozpoczęcie kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - kontynuacja.
 
Radny Władysław Hetman zadał pytania dotyczące:
-          Opłaty regulaminowej w konkursie „Pasjonat Sportowej Polski 2013".
Jak odpowiedział Skarbnik Piotr Łoździn zgłoszona została pani Joanna Hejnowicz (obecnie udział w większości konkursów jest odpłatnych).
 
-          Zużycia wody i ścieków w budynku przy ul. Przecznica 15. Czy mieszkańcy są obciążani i w jaki sposób są rozliczane poszczególne mieszkania?
Skarbnik Piotr Łoździn  wyjaśnił, że we wszystkich budynkach komunalnych płacą mieszkańcy (w niektórych mieszkaniach są podliczniki).
 
-          Budowy sieci wod/kan przy ul. Myśliwskiej i Miętowej. Kto buduje sieci: Miasto czy Aquanet?
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, iż sieci wod/kan budowało Miasto.
 
-          Mapy do celów projektowych (droga pomiędzy Rynkiem a CAS). Kto uiszcza opłatę za mapy: miasto czy projektant?
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jest to zależne od umowy (w tym przypadku prawdopodobnie zapłaci miasto, co wynika z umowy z projektantem ).
 
-          Udziału w międzynarodowym seminarium w ramach projektu „20 lat współpracy gmin z Wielkopolski i Bretanii".
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że był to wyjazd samorządów do Francji (akcja w ramach WOKiSS), a brała w nim udział p. Katarzyna Nowak-Śronek.
 
-          Nadzoru budowy chodnika przy ul. Sobieskiego. Jak długi był to odcinek i jak był opłacony?
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że koszt nadzoru to przedział między 1% a 1,5% kosztów budowy (odcinek miał 215 metrów bieżących).
 
Przewodniczący Piotr Bekas zadał pytanie dotyczące wydatków na wszelki nadzory z podziałem na zadania.
Jak odpowiedział Skarbnik Piotr Łoździn  nadzór zazwyczaj wykonywał pan Jachnik. W tej chwili robią to pracownicy Urzędu, przeważnie pan Remigiusz Motycki. Jednak, jak oznajmił Skarbnik, nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pracownik przeznacza na to połowę swojego etatu.
 
Następnie pytania zadała radna Małgorzata Szczotka:
-          W jakim celu, co miesiąc produkuje się Kroniki Filmowe Miasta Puszczykowa i gdzie są one umieszczane?
Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn została podpisana umowa, w ramach której TV Wielkopolska produkuje 2 filmy dotyczące Puszczykowa miesięcznie a linki do tych filmów znajdują się na stronie miasta.
 
-          Pełen koszt remontu i adaptacji pomieszczeń na świetlicę szkolną w SP nr 2.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest to koszt ok. 100 tys. zł a na chwilę obecną należy wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych albo platformę.
 
-          Czy miasto zakupiło komputery dla Policji?
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że Miasto miało zarezerwowane 7 tys. zł na remont w komisariacie, który Policja wykonała z własnych środków, dlatego też 7 tys. zł zostały przekazane na zakup komputerów.
 
-          Dlaczego faktura za dostęp do Internetu CAS znajduje się w dokumentach UM?
Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że za fakturę płaci UM a następnie obciąża CAS. Docelowo jednak koszty ponosi CAS.
 
Przewodniczący Komisji Piotr Bekas zadał pytania dotyczące „Dni Puszczykowa". Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn organizowała je firma zewnętrzna, aczkolwiek niektóre rzeczy nie zostały uwzględnione w przetargu i dlatego np. montaż i demontaż banerów był finansowany przez Miasto.  
 
 Radny Marek Barłóg chciał uzyskać odpowiedzi dotyczące:
-          Utrzymania zieleni.
Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn była jedna umowa oraz jeden wykonawca, aczkolwiek zdarzały się przypadki, że niektóre prace były wykonywane na podstawie odrębnych umów (utrzymanie trawników, nasadzenia itp. obejmuje jedna umowa zbiorcza na cały rok).
 
-          Naprawy oświetlenia ulicznego (problem konserwacji oświetlenia, którym obciąża nas Enea).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że od marca 2013 r. koszty są dużo niższe (podpisana została umowa na modernizację oświetlenia a następnie przez kolejne lata było to spłacane; w lutym bądź marcu umowa wygasła a Enea zaproponowała dalszy ryczałt na konserwacje, na który nie wyrażono zgody, dlatego rozliczają z wykonanych prac).
 
Następnie pytania zadał radny Krzysztof Jopek
 
-          Faktura zużycia energii w punkcie Eko-Info.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że ogrzewanie jest na prąd, co powoduje wysokie rachunki.
 
-          Faktura dotycząca organizacji pikniku - akcje poza antenowe.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że chodzi o „Mikołajki" organizowane na Rynku przez Radio Zet Gold.
 
-          Zimowe utrzymanie dróg.
Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn pomimo mniejszych opadów śniegu przymrozki powodowały, że należało sypać drogi solą.  
 
Następnie pytania zadał Przewodniczący Komisji Piotr Bekas:
-          Przejazdy do Multikina w czasie półkolonii (czy są one realizowane w ramach dotacji? Dlaczego faktura została wystawiona jednego dnia?).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zawsze półkolonie są finansowane przez Miasto a faktura ta jest zbiorcza.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o sprawy dotyczące:
- wystawiania faktur na Urząd zamiast na szkoły.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że według wyroku sądu, jednostki nie są oddzielnym podatnikiem.
 
-          Obsługi BHP Urzędu.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Urząd współpracuje z osobą, która przeprowadza szkolenia wstępne oraz okresowe stanowisk pracy.
 
-          Pompowanie wody.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że umowa na pompowanie określa konkretną ilość wody, dlatego jeżeli zachodzi potrzeba należy podpisać kolejną umowę bądź aneksować obecną.
 
Przewodniczący Komisji Piotr Bekas stwierdził, że nie zgadza się z niektórymi wyjaśnieniami.
 
Ad 2. Rozpoczęcie kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Komisja ustaliła, że na następne spotkanie dział promocji przedstawi: plan budżetu po nowelizacjach, plan wykonania budżetu za 2012 i 2013 rok oraz informację o wydatkach na promocję od 2012 r.  
 
O godz. 10:17 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie.
 
 
 

Protokół nr 2/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 12 marca 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 12 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.2.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.45
 
Temat:
Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu - segregatory:
VI       - Piotr Bekas,
VII      - Marek Barłóg,
VIII    - Władysław Hetman,
IX       - Małgorzata Szczotka,
X         - Krzysztof Jopek.
 
Członkowie Komisji spisali pytania dot. kontrolowanej dokumentacji.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 19 marca godz. 8.30.
 
O godz. 10.45  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.

Protokół nr 1/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 9 stycznia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.1.14
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    9.05
Temat:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2. Podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie i stwierdził quorum (usprawiedliwiona nieobecność radnego Władysława Hetmana; obecnych 4 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku.
Przewodniczący Piotr Bekas stwierdził, że jego zdaniem należy zawiesić kontrolę inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie do czasu wyjaśnienia sporu między inwestorem (tj. Urzędem) a wykonawcą prac.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad propozycją zawieszenia kontroli do czasu wyjaśnienia sporu między inwestorem a wykonawcą prac.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wstrzymaniu kontroli inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że podczas najbliższej sesji odczytany zostanie protokół pokontrolny z kontroli Centrum Animacji Sportu oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2013 roku.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że plan pracy za 2013 rok został wykonany, z wyjątkiem zawieszonej kontroli. 
Ad 1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.
Przewodniczący Piotr Bekas poprosił o składanie propozycji tematów i kontroli na 2014 rok.
Komisja zaproponowała następujący plan pracy na 2014 rok:
- bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu,
- przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium,
- organizacje pozarządowe - kontrola dotacji,
- kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Planuje się ok. 20 spotkań.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt planu pracy został przyjęty jednogłośnie.
O godz. 9.05 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.