Protokół nr 1/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 9 stycznia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.1.14
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    9.05
Temat:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2. Podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie i stwierdził quorum (usprawiedliwiona nieobecność radnego Władysława Hetmana; obecnych 4 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku.
Przewodniczący Piotr Bekas stwierdził, że jego zdaniem należy zawiesić kontrolę inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie do czasu wyjaśnienia sporu między inwestorem (tj. Urzędem) a wykonawcą prac.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad propozycją zawieszenia kontroli do czasu wyjaśnienia sporu między inwestorem a wykonawcą prac.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wstrzymaniu kontroli inwestycji - budowa ul. Matejki w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że podczas najbliższej sesji odczytany zostanie protokół pokontrolny z kontroli Centrum Animacji Sportu oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2013 roku.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że plan pracy za 2013 rok został wykonany, z wyjątkiem zawieszonej kontroli. 
Ad 1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.
Przewodniczący Piotr Bekas poprosił o składanie propozycji tematów i kontroli na 2014 rok.
Komisja zaproponowała następujący plan pracy na 2014 rok:
- bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu,
- przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium,
- organizacje pozarządowe - kontrola dotacji,
- kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Planuje się ok. 20 spotkań.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt planu pracy został przyjęty jednogłośnie.
O godz. 9.05 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.