Protokół nr 3/14 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 19 marca 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 3/14
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 19 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.3.14
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:17
 
 
 
Temat:
  1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - kontynuacja.
  2. Rozpoczęcie kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - kontynuacja.
 
Radny Władysław Hetman zadał pytania dotyczące:
-          Opłaty regulaminowej w konkursie „Pasjonat Sportowej Polski 2013".
Jak odpowiedział Skarbnik Piotr Łoździn zgłoszona została pani Joanna Hejnowicz (obecnie udział w większości konkursów jest odpłatnych).
 
-          Zużycia wody i ścieków w budynku przy ul. Przecznica 15. Czy mieszkańcy są obciążani i w jaki sposób są rozliczane poszczególne mieszkania?
Skarbnik Piotr Łoździn  wyjaśnił, że we wszystkich budynkach komunalnych płacą mieszkańcy (w niektórych mieszkaniach są podliczniki).
 
-          Budowy sieci wod/kan przy ul. Myśliwskiej i Miętowej. Kto buduje sieci: Miasto czy Aquanet?
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, iż sieci wod/kan budowało Miasto.
 
-          Mapy do celów projektowych (droga pomiędzy Rynkiem a CAS). Kto uiszcza opłatę za mapy: miasto czy projektant?
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jest to zależne od umowy (w tym przypadku prawdopodobnie zapłaci miasto, co wynika z umowy z projektantem ).
 
-          Udziału w międzynarodowym seminarium w ramach projektu „20 lat współpracy gmin z Wielkopolski i Bretanii".
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że był to wyjazd samorządów do Francji (akcja w ramach WOKiSS), a brała w nim udział p. Katarzyna Nowak-Śronek.
 
-          Nadzoru budowy chodnika przy ul. Sobieskiego. Jak długi był to odcinek i jak był opłacony?
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że koszt nadzoru to przedział między 1% a 1,5% kosztów budowy (odcinek miał 215 metrów bieżących).
 
Przewodniczący Piotr Bekas zadał pytanie dotyczące wydatków na wszelki nadzory z podziałem na zadania.
Jak odpowiedział Skarbnik Piotr Łoździn  nadzór zazwyczaj wykonywał pan Jachnik. W tej chwili robią to pracownicy Urzędu, przeważnie pan Remigiusz Motycki. Jednak, jak oznajmił Skarbnik, nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pracownik przeznacza na to połowę swojego etatu.
 
Następnie pytania zadała radna Małgorzata Szczotka:
-          W jakim celu, co miesiąc produkuje się Kroniki Filmowe Miasta Puszczykowa i gdzie są one umieszczane?
Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn została podpisana umowa, w ramach której TV Wielkopolska produkuje 2 filmy dotyczące Puszczykowa miesięcznie a linki do tych filmów znajdują się na stronie miasta.
 
-          Pełen koszt remontu i adaptacji pomieszczeń na świetlicę szkolną w SP nr 2.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest to koszt ok. 100 tys. zł a na chwilę obecną należy wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych albo platformę.
 
-          Czy miasto zakupiło komputery dla Policji?
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że Miasto miało zarezerwowane 7 tys. zł na remont w komisariacie, który Policja wykonała z własnych środków, dlatego też 7 tys. zł zostały przekazane na zakup komputerów.
 
-          Dlaczego faktura za dostęp do Internetu CAS znajduje się w dokumentach UM?
Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że za fakturę płaci UM a następnie obciąża CAS. Docelowo jednak koszty ponosi CAS.
 
Przewodniczący Komisji Piotr Bekas zadał pytania dotyczące „Dni Puszczykowa". Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn organizowała je firma zewnętrzna, aczkolwiek niektóre rzeczy nie zostały uwzględnione w przetargu i dlatego np. montaż i demontaż banerów był finansowany przez Miasto.  
 
 Radny Marek Barłóg chciał uzyskać odpowiedzi dotyczące:
-          Utrzymania zieleni.
Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn była jedna umowa oraz jeden wykonawca, aczkolwiek zdarzały się przypadki, że niektóre prace były wykonywane na podstawie odrębnych umów (utrzymanie trawników, nasadzenia itp. obejmuje jedna umowa zbiorcza na cały rok).
 
-          Naprawy oświetlenia ulicznego (problem konserwacji oświetlenia, którym obciąża nas Enea).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że od marca 2013 r. koszty są dużo niższe (podpisana została umowa na modernizację oświetlenia a następnie przez kolejne lata było to spłacane; w lutym bądź marcu umowa wygasła a Enea zaproponowała dalszy ryczałt na konserwacje, na który nie wyrażono zgody, dlatego rozliczają z wykonanych prac).
 
Następnie pytania zadał radny Krzysztof Jopek
 
-          Faktura zużycia energii w punkcie Eko-Info.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że ogrzewanie jest na prąd, co powoduje wysokie rachunki.
 
-          Faktura dotycząca organizacji pikniku - akcje poza antenowe.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że chodzi o „Mikołajki" organizowane na Rynku przez Radio Zet Gold.
 
-          Zimowe utrzymanie dróg.
Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn pomimo mniejszych opadów śniegu przymrozki powodowały, że należało sypać drogi solą.  
 
Następnie pytania zadał Przewodniczący Komisji Piotr Bekas:
-          Przejazdy do Multikina w czasie półkolonii (czy są one realizowane w ramach dotacji? Dlaczego faktura została wystawiona jednego dnia?).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zawsze półkolonie są finansowane przez Miasto a faktura ta jest zbiorcza.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o sprawy dotyczące:
- wystawiania faktur na Urząd zamiast na szkoły.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że według wyroku sądu, jednostki nie są oddzielnym podatnikiem.
 
-          Obsługi BHP Urzędu.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Urząd współpracuje z osobą, która przeprowadza szkolenia wstępne oraz okresowe stanowisk pracy.
 
-          Pompowanie wody.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że umowa na pompowanie określa konkretną ilość wody, dlatego jeżeli zachodzi potrzeba należy podpisać kolejną umowę bądź aneksować obecną.
 
Przewodniczący Komisji Piotr Bekas stwierdził, że nie zgadza się z niektórymi wyjaśnieniami.
 
Ad 2. Rozpoczęcie kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Komisja ustaliła, że na następne spotkanie dział promocji przedstawi: plan budżetu po nowelizacjach, plan wykonania budżetu za 2012 i 2013 rok oraz informację o wydatkach na promocję od 2012 r.  
 
O godz. 10:17 Przewodniczący Piotr Bekas zakończył posiedzenie.