Protokół nr 4/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 26 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.4.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    10.37
 
Temat:
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Referent ds. promocji pani Agnieszka Hahuła przedłożyła następujące dokumenty:
- plan budżetu na rok 2012 - Promocja Miasta,
- zestawienie wydatków na promocję wg wydarzeń,
- zestawienie wydarzeń w Puszczykowie (organizacja, współorganizacja, patronat),
- rozliczenie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2012 roku.
 
Komisja zapoznawała się z ww. dokumentacją.
 
Komisja zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii dotyczących przedłożonej dokumentacji. 
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedłożyła Komisji zestawienie nadzorów inwestycyjnych w 2013 roku.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 2 kwietnia.
 
O godz. 10.37  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.