Protokół nr 5/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 2 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 5/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 2 kwietnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.5.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.15
 
Temat:
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
- zestawienie stanów kont i wydatków zrealizowanych w referacie Promocji w roku 2013;
- zestawenie zadaniami wydatków zrealizowanych w referacie Promocji w roku 2013;
- wyjaśnienia dot. wydatków zrealizowanych w referacie Promocji w 2012 roku;
- informacje o przydzielonych w 2012 roku w dziale 75075-2360.
 
Komisja zapoznawała się z ww. dokumentacją.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 9 kwietnia.
 
O godz. 10.15 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.