Protokół nr 7/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4


Protokół nr 7/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 16 kwietnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.7.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.00
 
Temat:
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
  2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
  • Sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N,
  • Sprawozdaniem finansowym Miasta Puszczykowa obejmującym:
- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
 
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wyjaśnienia dotyczące pytań Komisji z poprzednich posiedzeń.
 
Ad 2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Członkowie Komisji dyskutowali nt. wniosków i wątpliwości, wynikłych po kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 24 kwietnia.
 
O godz. 10.00  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.