Protokół nr 8/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 8/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.8.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.30
Godz. zakończenia:    9.50
 
Temat:
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok - kontynuacja.
  2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok - kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok w części dotyczącej wydatków (od str. 12 sprawozdania) i odpowiedział na pytania radnych.
 
Komisja otrzymała Uchwałę Nr SO-0954/33/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Miasta Puszczykowa za rok 2013 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu), która została odczytana w całości.
 
Komisja nie wniosła żadnych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
 
Ad 2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Przewodniczący Piotr Bekas zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu podpisany zostanie protokół pokontrolny oraz zwrócił się do członków Komisji o przesyłanie swoich uwag dot. tegoż protokołu drogą mailową.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 30.04.2014 r. godz. 8.30.
 
O godz. 9.50 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.