2015

Protokół nr 24/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 24/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.2.24.15

 

Godz. rozpoczęcia: 9.00

Godz. zakończenia: 11.00

 

Temat:

 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej – kontynuacja (podpisanie protokołu pokontrolnego).

 2. Omówienie planu pracy komisji na rok 2016.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych. Nieobecna radna Małgorzata Szczotka.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Radni przystąpili do sporządzenia protokołu pokontrolnego nr 4/15/VII z kontroli inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.


O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


Protokół nr 23/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 23/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 28 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0012.1.23.15
 
Godz. rozpoczęcia:    8:30
Godz. zakończenia:    9:15
 
Temat:
Kontrola inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 3 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki i radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).  
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Radni zadali pytania dot. dokumentacji, związanej z budową sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy studnia D3 została wykonana (czy została uznana za niepotrzebną), ponieważ podczas wizji lokalnej była niewidoczna.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka poinformowała, że odpowiedzi udzieli na piśmie po rozeznaniu sprawy. 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego nie został przeprowadzony ponowny przetarg, skoro wszystkie oferty przekraczały, zarezerwowaną na ten cel, kwotę.
 
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje w takim przypadku możliwość zwrócenia się do skarbnika o zwiększenie środków na realizację danego przetargu. Pani Ewa Rybacka dodała, że pilna budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej była ważna z kilku powodu (tamtejsze posesje były zalewane).
 
Odpowiadając na pytanie 5 przekazane przez radną Małgorzatę Szczotkę na piśmie (ww. pismo z pytaniami stanowi załącznik do niniejszego protokołu), pani Ewa Rybacka powiedziała, że nie było żadnych skarg na wykonanie kanalizacji.
 
Radny Ryszard Teuschner zauważył brak zabezpieczenia (kłódki) włazu przepompowni.
Pani Ewa Rybacka zobowiązała się wyjaśnić sprawę.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy po wykonaniu inwestycji droga została utwardzona jakimś materiałem.
Pani Ewa Rybacka powiedziała, że na części ulicy został wysypany tłuczeń (pani Ewa Rybacka sprawdzi, kiedy oraz ile razy tłuczeń został wysypany).   
 
Przewodniczący Władysław Hetman zapytał, czy wykonawca inwestycji może korzystać z podwykonawców.
Pani Ewa Rybacka odpowiedziała twierdząco oraz dodała, że wykonawca zwrócił się o możliwość powierzenia wykonania części prac podwykonawcom. 
 
Radny Ryszard Teuschner stwierdził, że dziennik budowy kontrolowanej inwestycji był prowadzony bardzo dobrze.
 
O godz. 9:15 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
              protokolant

Protokół nr 22/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 22/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 14 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0012.6.22.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia: 11:05
 
Temat:
Kontrola inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radni spotkali się na ulicy Mazurskiej, gdzie dokonano wizji lokalnej. Następnie obrady zostały przeniesione do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Radni rozpoczęli przegląd dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 28 października 2015 r., na godzinę 8:30.
 
O godz. 11:05 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
     protokolant

Protokół nr 21/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 7.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 21/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 7 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

OB.0012.2.21.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 11.00
 
Temat: Kontrola inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji projektowej inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 14.10.2015 r., o godzinie 8.30.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


Protokół nr 20/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 23.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 20/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 23 września 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

OB.0012.2.20.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10.45
 
Temat: Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych z poprzedniego posiedzenia komisji.
Dyskutowano m.in. o kosztach związanych z zakupem i wymianą telefonów komórkowych dla pracowników.
Omówiono także sprawę opłat dla Aquanetu S. A. za konserwację hydrantów.

Odpowiedzi komendanta straży miejskiej, Dariusza Borowskiego, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radni przeanalizowali też umowę na obsługę prawną urzędu. Dodatkowych wyjaśnień udzielił skarbnik Piotr Łoździn. Ponadto poproszono do wglądu jedną umowę na zastępstwo procesowe wraz z wykazem wszystkich.

Przeanalizowano też umowę dotyczącą nadzoru nad przystanią. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o określenie, która część jest prywatna.
Radny Łukasz Grzonka podniósł w wątpliwość zapis dotyczący zapewnienia zapłaty w przypadku niemożność obsługo przez kancelarię przez okres trzech tygodni.


Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 7 października 2015 r., o godzinie 8.30. – posiedzenie kontrolne.

O godz. 10. 45 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.



Protokół nr 19/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 10.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 19/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 10 września 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.2.19.15

 

Godz. rozpoczęcia: 10:30

Godz. zakończenia: 12.05

 

Temat: Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.


 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 23 września 2015 r., o godzinie 8.30.


O godz. 12.05 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.



Protokół nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 2.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 18/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 2 września 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.2.18.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:30

Godz. zakończenia: 10:22

 

Temat: Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 

Radny Ryszard Teuschner zapytał, ile telefonów służbowych posiada Straż Miejska.

 

Strażnik Miejski Leszek Winiszewski odpowiedział, że telefonów służbowych jest około 6.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 10 września 2015 r., o godzinie 8:30.

 

O godz. 10:22 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 17/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 22.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 17/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 22 lipca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


 

OB.0012.6.17.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:38

Godz. zakończenia: 11:05

 

Temat: Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 4 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni rozpoczęli przegląd dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Jastrzębiej.

 

O godzinie 8:41 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 

Następnie radni zajęli się sporządzaniem protokołu pokontrolnego.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zapytał, czy kosztorys inwestorski powinien być zawarty jako kwota brutto czy netto.

 

Pani Ewa Rybacka, pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, odpowiedziała, że kosztorys inwestorski jest szacunkiem, gdzie jego kwoty wyrażone są w cenie netto. Pani Ewa Rybacka dodał, że niektóre programy przewidują możliwość dodania do kwoty podatku.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 2 września 2015 r., na godzinę 8:30.

 

O godz. 11:05 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

 

Protokół nr 16/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 16/15
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15 lipca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.16.15
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:     10:00
 
Temat:
Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja zapytała o następujące kwestie:
- jaki był koszt wykonania opracowania projektu oraz koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego,
- jakie jest doświadczenie i kompetencje wykonawcy projektu p. Śledzińskiego (w dokumentacji było wiele błędów i wezwań do uzupełnienia i poprawienia; np. wyniknęła konieczność wykonania dodatkowej mapki za 1700 zł),
- dlaczego na deklaracji zgodności nr 10/Pajo/14 z 13.06.2014 r. wydanej przez: PAJO Sp. z o.o., Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska widnieje jako inwestor inwestycji budowy ul. Jastrzębiej, 
- liczba wpustów w ulicy: w dokumentacji powykonawczej jest 7, ale fizycznie (po przeprowadzonej wizji lokalnej) jest ich 6.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że p. Śledziński ma dobrą opinię i dotychczas  nie było żadnych problemów z wykonywanymi przez niego projektami. Wiceburmistrz dodał, że przygotowanie projektów wiąże się z koniecznością uzgodnienia wielu kwestii z kilkoma instytucjami, ale zobowiązał się dowiedzieć w jakim trybie ten projektant został wybrany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w żadnych dokumentach wykonawca Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska nie powinien widnieć jako inwestor.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zobowiązał się wyjaśnić sprawę liczby wpustów.
 
Radny Łukasz Grzonka wskazał na niewielki fragment zieleni przy ul. 3 Maja obok ul. Jastrzębiej, który jest porośnięty wysoką trawą.    
 
Przewodniczący Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 22 lipca 2015 r. o godz. 8:30.  
O godz. 9:05 posiedzenie opuścił przewodniczący Władysław Hetman (obecnych 4 radnych).
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Jastrzębiej.
 
O godz. 10:00 zastępca przewodniczącego Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
              protokolant

Protokół nr 15/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 8.07.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

 

Protokół nr 15/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 8 lipca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

OB.0012.2.15.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:30

Godz. zakończenia: 10:39

 

Temat: Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.

Radni spotkali się na ul. Jastrzębiej, gdzie dokonano wizji lokalnej. Następnie przeniesiono się do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie o godz. 9.15 rozpoczęto posiedzenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji budowy ulicy Jastrzębiej.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie komisji informacji, jaki był koszt wykonania, opracowania projektu i koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego kontrolowanej inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 15.07.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

Protokół nr 14/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 1.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 14/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 1 lipca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.2.14.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:47

Godz. zakończenia: 10:39

 

Temat: Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni rozpoczęli przegląd dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Jastrzębiej.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 8 lipca 2015 r., o godzinie 8:30 na ulicy Jastrzębiej.

 

O godz. 10:39 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 13/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 13/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0012.6.13.15
 
Godz. rozpoczęcia:    8.35
Godz. zakończenia:    10:43
 
Temat:
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2014 rok - kontynuacja.
 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił kwestię nieczytelnej faktury mówiąc, że została wpięta w częściowym sprawozdaniu jako niewyraźna kserokopia. Natomiast w sprawozdaniu całościowym znajduje się oryginał faktury.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 0.
Protokół pokontrolny nr 2/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 2/15/VII stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Przewodniczący Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 1 lipca godz. 8.30.
 
O godz. 10:43 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
               protokolant

Protokół nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 3.06.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 12/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 3.06.2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.11.15

godz. rozpoczęcia 8.40

godz. zakończenia

 

 

Tematy:

 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2014 rok – kontynuacja.

 

Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, obecni wszyscy radni.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przedstawił projekt wniosku absolutoryjnego.

Po sporządzeniu wniosku absolutoryjnego, Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne w sprawie pozytywnej oceny wykonania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa budżetu za 2014 rok i wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok.

 

Wynik głosowania:

Władysław Hetman - jestem za

Małgorzata Szczotka - jestem za

Łukasz Grzonka - jestem za

Dorota Łuczak-Dydowicz - jestem za

Ryszard Teuschner - jestem za

Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2014 rok – kontynuacja.

Na pytania radnych dotyczące m.in. dokumentacji składanej przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację odpowiadał Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff.

 

Dyskutowano także na temat sposobu przyznawania punktacji i kryteriów oceny wniosków.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 10.06.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 11/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

Protokół nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 20.05.2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.10.15

godz. rozpoczęcia 8.30

godz. zakończenia 10.00

 

 

Tematy:

 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, obecni wszyscy radni.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

 

Podczas posiedzenia radni kontynuowali kontrolę dokumentacji dotyczącej wybranych organizacji pozarządowych.

 

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie Komisji o godz. 9.30.

 

Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił bilans z wykonania budżetu i bilans jednostek budżetowych oraz odpowiedział na pytania radnych.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 3.06.2015 r. na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 10/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 13.05.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 13.05.2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.10.15

godz. rozpoczęcia 8.30

godz. zakończenia 10.00

 

 

Tematy:

 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, obecni wszyscy radni.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

 

Podczas posiedzenia radni kontynuowali kontrolę dokumentacji dotyczącej wybranych organizacji pozarządowych.

 

Na pytania radnych dotyczące m.in. procedury konkursowej odpowiadał Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 20.05.2015 r. na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 9/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 6.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 6.05.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.9.15
godz. rozpoczęcia 8.35
godz. zakończenia 10.30

 

 
Tematy:
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
 2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecny radny Łukasz Grzonka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
O godz. 8.40 przybył radny Łukasz Grzonka.

 
Podczas posiedzenia radni sprawdzali dokumentację dotyczącą wybranych organizacji pozarządowych.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 13.05.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 29.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 29.04.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.8.15
godz. rozpoczęcia 8.35
godz. zakończenia 10.30

 

 
Tematy:
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
 2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecny radny Łukasz Grzonka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
O godz. 8.40 przybył radny Łukasz Grzonka.

 
Podczas posiedzenia radni sprawdzali dokumentację dotyczącą wybranych organizacji pozarządowych.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 6.05.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

 

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 15.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15.04.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.7.15
godz. rozpoczęcia 8.35
godz. zakończenia 10.20

 

 
Tematy:

 
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
 2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecny radny Łukasz Grzonka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.

 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące m.in. zadłużenia miasta. Skarbik wyjaśnił, że jeśli zadłużenie nie jest na bieżącą konsumpcję, tylko na rozwój, to jest bezpiecznie pozostawić je na tym poziomie, ponadto spadły koszty związane z obsługą długu.

 
O godz. 8.45 przybył radny Łukasz Grzonka.

 
Radni dyskutowali także o budżecie Biblioteki. Radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że jest duża dysproporcja pomiędzy kwotą przeznaczoną na imprezy a kwotą na obsługę biblioteki.

 
Następnie Radni dyskutowali nad kontrolą organizacji pozarządowych oraz wytypowali następujące działania, które będą podlegały kontroli:
 • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – Fundacja ReStart;
 • Nagroda Bursztynowego Motyla – Fundacja Fiedlerów;
 • Organizacja obozu sportowo-rehabilitacyjnego - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich;
 • Organizacja zawodów wędkarskich - Polski Związek Wędkarski;
 • LAS PUSZCZYKOWO 2014 - Klub Piłkarski LAS Puszczykowo.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 29.04.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

 

 

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 8.04.2015 r. w siedzibę Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 8.04.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.6.15
godz. rozpoczęcia 8.50
godz. zakończenia 10.20

 

 
Tematy:

 
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
 2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecna radna Dorota Łuczak-Dydowicz.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 2. Sprawy bieżące.

 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu komisji m.in. odnośnie rachunków za rozmowy telefoniczne Biblioteki oraz organizacji „Mikołajek” przez firmę zewnętrzną. Ponadto Skarbnik udzielił wyjaśnień odnośnie przeprowadzania ewentualnych konsultacji w związku z budową progów zwalniających tzn. przed budową, na etapie projektowania, nie przeprowadza się konsultacji ponieważ trudno ustalić lokalizację, gdy jest już projekt to trzeba budować, a nikt nie chce progu przed swoją posesją.

 

 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.

 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 r. oraz odpowiedział na pytania radnych.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przybyła na posiedzenie o godz. 9.20.

 
Radni zasugerowali, aby powiadamiać mieszkańców o terminie zamiatania ulic, aby mieli możliwość usunąć samochody.

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman wyznaczył terminu kolejnego posiedzenia na 15.04.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 4.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 4.03.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.5.6.15
godz. rozpoczęcia 8.30
godz. zakończenia 10.30

 

 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Pani Ewa Rybacka odpowiedzieli na pytania Komisji.

 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że równica w wysokości kwoty pomiędzy kosztorysem inwestorskim wartości robót budowlanych a faktyczną kwotą realizacji wynika stąd, iż projektant uwzględnia ceny z katalogów, natomiast wykonawca przy wycenie prac uwzględnia także inne czynniki np. rabaty w hurtowniach, niższe koszty wykonania prac itp.
Ponadto, pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że dokument, który wzbudził wątpliwość komisji ze względu na zapis ołówkiem, jest dokumentem roboczym.

 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak był obecny przy rozmowach dotyczących projektu i miał wpływ na jego końcowy wygląd, także odnośnie numeracji. Wiceburmistrz dodał, że dodatkowa numeracja została naniesiona przez dyrektora bez porozumienia.
Odnośnie kształtu lady dla woźnego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na etapie projektowania zmieniono miejsce dyżurowania woźnego i na tym etapie dokonano zmiany lady.
Ponadto wiceburmistrz wyjaśnił, że na etapie projektowania dyrektor Żak nie zgłaszał zapotrzebowania na pomieszczenie gospodarcze.

 
Następnie radni zajęli się sporządzeniem protokołu pokontrolnego.

 
Przewodniczący Komisji W odpowiedzi Władysław Hetman przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego
Wynik głosowania: „za” 5 głosów jednogłośnie

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman nie wyznaczył terminu kolejnego posiedzenia.

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 25.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 25.02.2015 r.
w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.4.6.15
godz. rozpoczęcia 8.30
godz. zakończenia 10.40

 

 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.

 
Radni spotkali się w Gimnazjum Nr 1 w Puszczykowie.
Przewodniczący Władysław Hetman stwierdził obecność wszystkich członków Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Radni dokonali wizji lokalnej przeprowadzonej inwestycji. Bieżących wyjaśnień udzielał dyrektor Gimnazjum Tomasz Żak oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński o pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Przemysław Musiał.

 
Następnie radni przenieśli się do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 11.02.2015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 11.02.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.3.6.15
godz. rozpoczęcia 8.30
godz. zakończenia 10.40

 

 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił zakres prac przeprowadzonych w budynku gimnazjum.
Następnie radni zajęli się analizą dokumentacji.

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 25 lutego 2015 r. na godz. 8.30. Radni spotkają się w gimnazjum, aby zapoznać się ze stanem wykonania prac, następnie będą kontynuować posiedzenie w budynku Urzędu Miasta.

Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 28.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 2/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 28.01.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.2.6.15
godz. rozpoczęcia 8.45
godz. zakończenia 10.30.

 

 
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Zapoznanie się z wykazem zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 
Segregator nr:

 
IX 2014 Pani Dorota Łuczak-Dydowicz nr księgowy od 1888 do 1835
IX 2014 Pan Ryszard Teuschner nr księgowy od 1833 do 1781
IX 2014 Pan Łukasz Grzonka nr księgowy od 1780 do 1727
VI 2014 Pan Władysław Hetman od 3.09. do 1.10.
VI 2014 Pani Małgorzata Szczotka od 1.08. do 5.09.

 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił uzupełniających odpowiedzi na pytania radnych zadane podczas poprzedniego posiedzenia oraz odpowiedział na pytania bieżące.

 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie wykazu faktur dotyczących letniego wypoczynku dzieci a koloniach, zwróciła też uwagę, że faktury są nieczytelnie opisane.

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na 11.02.2015 r. na godz. 8.30.

 

 

 

 

 

Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 7.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 7.01.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
OB.0012.1.6.15
godz. rozp. 8.40
godz. zak. 11.30
Tematy:
 1. Omówienie planu pracy komisji na 2015 r.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Omówienie planu pracy komisji na 2015 r.
Podczas dyskusji radni ustalili następujący plan pracy komisji na 2015 rok:
 1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu.
 2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
 3. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
 4. Kontrola inwestycji: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
 5. Kontrola inwestycji: Adaptacja budynku „Starej Szkoły" na Gimnazjum nr 1.
 6. Kontrola inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
Ustalono także, że w 2015 roku odbędzie się około 25 posiedzeń komisji.
Następnie Przewodniczący komisji Władysław Hetman przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy komisji.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów - jednogłośnie.
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja rozpoczęła przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Segregatory VII i VIII 2014 r.
- VII (Władysław Hetman Małgorzata Szczotka)
- VIII (Łukasz Grzonka, Dorota Łuczak-Dydowicz, Ryszard Teuschner).
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na zadawane pytania.
Termin następnego posiedzenia komisji ustalono na 28 stycznia 2015 r. na godz. 8.30.