Protokół nr 11/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

Protokół nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 20.05.2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.10.15

godz. rozpoczęcia 8.30

godz. zakończenia 10.00

 

 

Tematy:

  1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

  2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, obecni wszyscy radni.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

 

Podczas posiedzenia radni kontynuowali kontrolę dokumentacji dotyczącej wybranych organizacji pozarządowych.

 

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie Komisji o godz. 9.30.

 

Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił bilans z wykonania budżetu i bilans jednostek budżetowych oraz odpowiedział na pytania radnych.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 3.06.2015 r. na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.