Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 7.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 7.01.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
OB.0012.1.6.15
godz. rozp. 8.40
godz. zak. 11.30
Tematy:
  1. Omówienie planu pracy komisji na 2015 r.
  2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Omówienie planu pracy komisji na 2015 r.
Podczas dyskusji radni ustalili następujący plan pracy komisji na 2015 rok:
  1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu.
  2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
  3. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
  4. Kontrola inwestycji: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
  5. Kontrola inwestycji: Adaptacja budynku „Starej Szkoły" na Gimnazjum nr 1.
  6. Kontrola inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
Ustalono także, że w 2015 roku odbędzie się około 25 posiedzeń komisji.
Następnie Przewodniczący komisji Władysław Hetman przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy komisji.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów - jednogłośnie.
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja rozpoczęła przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Segregatory VII i VIII 2014 r.
- VII (Władysław Hetman Małgorzata Szczotka)
- VIII (Łukasz Grzonka, Dorota Łuczak-Dydowicz, Ryszard Teuschner).
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na zadawane pytania.
Termin następnego posiedzenia komisji ustalono na 28 stycznia 2015 r. na godz. 8.30.