Protokół nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 3.06.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 12/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 3.06.2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.11.15

godz. rozpoczęcia 8.40

godz. zakończenia

 

 

Tematy:

  1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

  2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2014 rok – kontynuacja.

 

Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, obecni wszyscy radni.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przedstawił projekt wniosku absolutoryjnego.

Po sporządzeniu wniosku absolutoryjnego, Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne w sprawie pozytywnej oceny wykonania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa budżetu za 2014 rok i wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok.

 

Wynik głosowania:

Władysław Hetman - jestem za

Małgorzata Szczotka - jestem za

Łukasz Grzonka - jestem za

Dorota Łuczak-Dydowicz - jestem za

Ryszard Teuschner - jestem za

Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2014 rok – kontynuacja.

Na pytania radnych dotyczące m.in. dokumentacji składanej przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację odpowiadał Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff.

 

Dyskutowano także na temat sposobu przyznawania punktacji i kryteriów oceny wniosków.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 10.06.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.