Protokół nr 13/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 13/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0012.6.13.15
 
Godz. rozpoczęcia:    8.35
Godz. zakończenia:    10:43
 
Temat:
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2014 rok - kontynuacja.
 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił kwestię nieczytelnej faktury mówiąc, że została wpięta w częściowym sprawozdaniu jako niewyraźna kserokopia. Natomiast w sprawozdaniu całościowym znajduje się oryginał faktury.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 0.
Protokół pokontrolny nr 2/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 2/15/VII stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Przewodniczący Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 1 lipca godz. 8.30.
 
O godz. 10:43 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
               protokolant