Protokół nr 16/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 16/15
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15 lipca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.16.15
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:     10:00
 
Temat:
Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja zapytała o następujące kwestie:
- jaki był koszt wykonania opracowania projektu oraz koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego,
- jakie jest doświadczenie i kompetencje wykonawcy projektu p. Śledzińskiego (w dokumentacji było wiele błędów i wezwań do uzupełnienia i poprawienia; np. wyniknęła konieczność wykonania dodatkowej mapki za 1700 zł),
- dlaczego na deklaracji zgodności nr 10/Pajo/14 z 13.06.2014 r. wydanej przez: PAJO Sp. z o.o., Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska widnieje jako inwestor inwestycji budowy ul. Jastrzębiej, 
- liczba wpustów w ulicy: w dokumentacji powykonawczej jest 7, ale fizycznie (po przeprowadzonej wizji lokalnej) jest ich 6.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że p. Śledziński ma dobrą opinię i dotychczas  nie było żadnych problemów z wykonywanymi przez niego projektami. Wiceburmistrz dodał, że przygotowanie projektów wiąże się z koniecznością uzgodnienia wielu kwestii z kilkoma instytucjami, ale zobowiązał się dowiedzieć w jakim trybie ten projektant został wybrany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w żadnych dokumentach wykonawca Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska nie powinien widnieć jako inwestor.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zobowiązał się wyjaśnić sprawę liczby wpustów.
 
Radny Łukasz Grzonka wskazał na niewielki fragment zieleni przy ul. 3 Maja obok ul. Jastrzębiej, który jest porośnięty wysoką trawą.    
 
Przewodniczący Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 22 lipca 2015 r. o godz. 8:30.  
O godz. 9:05 posiedzenie opuścił przewodniczący Władysław Hetman (obecnych 4 radnych).
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Jastrzębiej.
 
O godz. 10:00 zastępca przewodniczącego Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
              protokolant