Protokół nr 20/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 23.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 20/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 23 września 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

OB.0012.2.20.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10.45
 
Temat: Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych z poprzedniego posiedzenia komisji.
Dyskutowano m.in. o kosztach związanych z zakupem i wymianą telefonów komórkowych dla pracowników.
Omówiono także sprawę opłat dla Aquanetu S. A. za konserwację hydrantów.

Odpowiedzi komendanta straży miejskiej, Dariusza Borowskiego, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radni przeanalizowali też umowę na obsługę prawną urzędu. Dodatkowych wyjaśnień udzielił skarbnik Piotr Łoździn. Ponadto poproszono do wglądu jedną umowę na zastępstwo procesowe wraz z wykazem wszystkich.

Przeanalizowano też umowę dotyczącą nadzoru nad przystanią. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o określenie, która część jest prywatna.
Radny Łukasz Grzonka podniósł w wątpliwość zapis dotyczący zapewnienia zapłaty w przypadku niemożność obsługo przez kancelarię przez okres trzech tygodni.


Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 7 października 2015 r., o godzinie 8.30. – posiedzenie kontrolne.

O godz. 10. 45 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.