Protokół nr 21/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 7.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 21/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 7 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

OB.0012.2.21.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 11.00
 
Temat: Kontrola inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji projektowej inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 14.10.2015 r., o godzinie 8.30.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.