Protokół nr 22/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 22/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 14 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0012.6.22.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia: 11:05
 
Temat:
Kontrola inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radni spotkali się na ulicy Mazurskiej, gdzie dokonano wizji lokalnej. Następnie obrady zostały przeniesione do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Radni rozpoczęli przegląd dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 28 października 2015 r., na godzinę 8:30.
 
O godz. 11:05 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
     protokolant