Protokół nr 23/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 23/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 28 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0012.1.23.15
 
Godz. rozpoczęcia:    8:30
Godz. zakończenia:    9:15
 
Temat:
Kontrola inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 3 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki i radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).  
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Radni zadali pytania dot. dokumentacji, związanej z budową sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy studnia D3 została wykonana (czy została uznana za niepotrzebną), ponieważ podczas wizji lokalnej była niewidoczna.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka poinformowała, że odpowiedzi udzieli na piśmie po rozeznaniu sprawy. 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego nie został przeprowadzony ponowny przetarg, skoro wszystkie oferty przekraczały, zarezerwowaną na ten cel, kwotę.
 
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje w takim przypadku możliwość zwrócenia się do skarbnika o zwiększenie środków na realizację danego przetargu. Pani Ewa Rybacka dodała, że pilna budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej była ważna z kilku powodu (tamtejsze posesje były zalewane).
 
Odpowiadając na pytanie 5 przekazane przez radną Małgorzatę Szczotkę na piśmie (ww. pismo z pytaniami stanowi załącznik do niniejszego protokołu), pani Ewa Rybacka powiedziała, że nie było żadnych skarg na wykonanie kanalizacji.
 
Radny Ryszard Teuschner zauważył brak zabezpieczenia (kłódki) włazu przepompowni.
Pani Ewa Rybacka zobowiązała się wyjaśnić sprawę.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy po wykonaniu inwestycji droga została utwardzona jakimś materiałem.
Pani Ewa Rybacka powiedziała, że na części ulicy został wysypany tłuczeń (pani Ewa Rybacka sprawdzi, kiedy oraz ile razy tłuczeń został wysypany).   
 
Przewodniczący Władysław Hetman zapytał, czy wykonawca inwestycji może korzystać z podwykonawców.
Pani Ewa Rybacka odpowiedziała twierdząco oraz dodała, że wykonawca zwrócił się o możliwość powierzenia wykonania części prac podwykonawcom. 
 
Radny Ryszard Teuschner stwierdził, że dziennik budowy kontrolowanej inwestycji był prowadzony bardzo dobrze.
 
O godz. 9:15 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
              protokolant