Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 11.02.2015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 11.02.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.3.6.15
godz. rozpoczęcia 8.30
godz. zakończenia 10.40

 

 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił zakres prac przeprowadzonych w budynku gimnazjum.
Następnie radni zajęli się analizą dokumentacji.

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 25 lutego 2015 r. na godz. 8.30. Radni spotkają się w gimnazjum, aby zapoznać się ze stanem wykonania prac, następnie będą kontynuować posiedzenie w budynku Urzędu Miasta.