Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 4.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 4.03.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.5.6.15
godz. rozpoczęcia 8.30
godz. zakończenia 10.30

 

 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Pani Ewa Rybacka odpowiedzieli na pytania Komisji.

 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że równica w wysokości kwoty pomiędzy kosztorysem inwestorskim wartości robót budowlanych a faktyczną kwotą realizacji wynika stąd, iż projektant uwzględnia ceny z katalogów, natomiast wykonawca przy wycenie prac uwzględnia także inne czynniki np. rabaty w hurtowniach, niższe koszty wykonania prac itp.
Ponadto, pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że dokument, który wzbudził wątpliwość komisji ze względu na zapis ołówkiem, jest dokumentem roboczym.

 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak był obecny przy rozmowach dotyczących projektu i miał wpływ na jego końcowy wygląd, także odnośnie numeracji. Wiceburmistrz dodał, że dodatkowa numeracja została naniesiona przez dyrektora bez porozumienia.
Odnośnie kształtu lady dla woźnego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na etapie projektowania zmieniono miejsce dyżurowania woźnego i na tym etapie dokonano zmiany lady.
Ponadto wiceburmistrz wyjaśnił, że na etapie projektowania dyrektor Żak nie zgłaszał zapotrzebowania na pomieszczenie gospodarcze.

 
Następnie radni zajęli się sporządzeniem protokołu pokontrolnego.

 
Przewodniczący Komisji W odpowiedzi Władysław Hetman przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego
Wynik głosowania: „za” 5 głosów jednogłośnie

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman nie wyznaczył terminu kolejnego posiedzenia.