Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 8.04.2015 r. w siedzibę Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 8.04.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.6.15
godz. rozpoczęcia 8.50
godz. zakończenia 10.20

 

 
Tematy:

 
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
  2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecna radna Dorota Łuczak-Dydowicz.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 2. Sprawy bieżące.

 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu komisji m.in. odnośnie rachunków za rozmowy telefoniczne Biblioteki oraz organizacji „Mikołajek” przez firmę zewnętrzną. Ponadto Skarbnik udzielił wyjaśnień odnośnie przeprowadzania ewentualnych konsultacji w związku z budową progów zwalniających tzn. przed budową, na etapie projektowania, nie przeprowadza się konsultacji ponieważ trudno ustalić lokalizację, gdy jest już projekt to trzeba budować, a nikt nie chce progu przed swoją posesją.

 

 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.

 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 r. oraz odpowiedział na pytania radnych.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przybyła na posiedzenie o godz. 9.20.

 
Radni zasugerowali, aby powiadamiać mieszkańców o terminie zamiatania ulic, aby mieli możliwość usunąć samochody.

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman wyznaczył terminu kolejnego posiedzenia na 15.04.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.