Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 15.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15.04.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.7.15
godz. rozpoczęcia 8.35
godz. zakończenia 10.20

 

 
Tematy:

 
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
  2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecny radny Łukasz Grzonka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r.

 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące m.in. zadłużenia miasta. Skarbik wyjaśnił, że jeśli zadłużenie nie jest na bieżącą konsumpcję, tylko na rozwój, to jest bezpiecznie pozostawić je na tym poziomie, ponadto spadły koszty związane z obsługą długu.

 
O godz. 8.45 przybył radny Łukasz Grzonka.

 
Radni dyskutowali także o budżecie Biblioteki. Radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że jest duża dysproporcja pomiędzy kwotą przeznaczoną na imprezy a kwotą na obsługę biblioteki.

 
Następnie Radni dyskutowali nad kontrolą organizacji pozarządowych oraz wytypowali następujące działania, które będą podlegały kontroli:
  • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – Fundacja ReStart;
  • Nagroda Bursztynowego Motyla – Fundacja Fiedlerów;
  • Organizacja obozu sportowo-rehabilitacyjnego - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich;
  • Organizacja zawodów wędkarskich - Polski Związek Wędkarski;
  • LAS PUSZCZYKOWO 2014 - Klub Piłkarski LAS Puszczykowo.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 29.04.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.