Protokół nr 9/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 6.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 6.05.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.6.9.15
godz. rozpoczęcia 8.35
godz. zakończenia 10.30

 

 
Tematy:
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
  2. Sprawy bieżące.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, nieobecny radny Łukasz Grzonka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.
O godz. 8.40 przybył radny Łukasz Grzonka.

 
Podczas posiedzenia radni sprawdzali dokumentację dotyczącą wybranych organizacji pozarządowych.

 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 13.05.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.