2016

Protokół nr 20/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.1.20.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:08
Godz. zakończenia: 8:38
 
Temat:
 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2016 roku.
 2. Propozycje do planu pracy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2016 roku.

Komisja sporządziła oraz jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2. Propozycje do planu pracy na 2017 rok.

Komisja podjęła decyzję o skontrolowaniu następujących inwestycji w 2017 roku:
1. inwestycja pn. „Budowa ul. Niwka Stara",
2. inwestycja pn. „Budowa parkingu przy ul. Podgórnej",
3. inwestycja pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2".

Komisja sporządziła i jednogłośnie zaakceptowała plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 18 stycznia 2017 r. o godz. 8:00.

O godz. 8:38 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.19.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:14
Godz. zakończenia: 8:46
 
Temat:
 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
Radni przystąpili do przygotowania protokołu pokontrolnego inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.

Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 0.
Protokół pokontrolny nr 4/16/VII został przyjęty jednogłośnie.

Protokół pokontrolny nr 4/16/VII stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 2. Sprawy bieżące.

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 14 grudnia br. o godz. 8:00

Przewodniczący Władysław Hetman poprosił o przygotowanie oraz przesłanie radnym, przed kolejnym posiedzeniem Komisji, wykazu inwestycji zrealizowanych w 2016 roku oraz sprawozdania z pracy Komisji za 2016 rok.

O godz. 8:46 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 18/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.1.18.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 10:15
 
Temat:
 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych;  (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.

Komisja spotkała się na ulicy Kochanowskiego, gdzie dokonała wizji lokalnej. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu (obecnych 5 radnych).

Od godziny 9:20, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Radni zadali następujące pytania:

Radny Władysław Hetman
 1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w umowie znajduje się zapis, że gwarancja zostaje udzielona na 60 miesięcy, a z dokumentu wystawionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA wynika, że gwarancja została udzielona na 3 lata (polisa do 5.10.2018, czyli na 36 miesięcy).
 2. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego brak w Dzienniku Budowy daty jego wydania oraz dlaczego brak daty sporządzenia oświadczenia kierownika budowy na temat wprowadzonych w projekcie zmian (3 zmiany - zamieniana nawierzchni z kostki brukowej na płytę ażurową, wykonanie dwóch studzienek kanalizacji deszczowej oraz dodatkowej studzienki ściekowej).
Radny Łukasz Grzonka
 1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego na str. 3. pkt 1. Projektu Budowlano-Wykonawczego znajduje się zapis, że „W ramach zadania projektuje się kanalizację deszczową ulic Sosnowej i Torowej", skoro projekt nie dotyczy tych ulic, a w Puszczykowie nie ma nawet ul. Torowej.
 2. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego na zgłoszeniu zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych, sporządzonym przez inż. Bartosza Brzozowskiego, podwójnie uwzględniono działkę nr 694.
 3. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zapisy zawarte w oświadczeniu zastępcy burmistrza o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane brzmią tak, że można odnieść wrażenie, że to zastępca burmistrza jest właścicielem nieruchomości, choć wymienione działki należą do Miasta Puszczykowa.
Radna Małgorzata Szczotka
 1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego dodatkowe prace wykonane poza projektem (2 studnie kanalizacji deszczowej oraz studzienka ściekowa - D8A i D8B) nie znalazły się w Projekcie Budowlano-Wykonawczym oraz skoro ich wykonanie było konieczne to dlaczego nie zauważono tego na etapie projektowania.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odpowiedzi na zadane pytania zostaną przekazane członkom Komisji w ciągu najbliższego tygodnia.

Ad 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.

Radny Łukasz Grzonka poprosił o przedstawienie odpowiedzi na przekazane przez niego pytania dotyczące przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego (pytania stanowią załącznik do protokołu).

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że odpowiedzi na zadane pytania zostaną przekazane członkom Komisji.

Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 16 listopada br. o godz. 8:00.

O godz. 10:15 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 17/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.17.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    9:50
 
Temat:                                       
 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych zadane podczas poprzednich posiedzeń.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 9 listopada br.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 5 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.16.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:00
 
Temat:                                       
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych,).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Członkowie kontynuowali przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za 2016 rok:
- segregator III    (radny Ryszard Teuschner),
- segregator V      (radny Łukasz Grzonka),
- segregator VII    (radna Dorota Łuczak-Dydowicz).
 
 
Ad 2. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Komisja rozpoczęła kontrolę dokumentacji inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 12 października br. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 21 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.15.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:40
 
Temat:                                       
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 4 radnych, chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z uwagami burmistrza do protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
 
O godz. 8:14 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania, dotyczące uwag do protokołu pokontrolnego, wyjaśniając, że projektant niepotrzebnie wpisał 10 działkę do projektu, ponieważ Urząd nie prowadził na niej żadnych robót.
 
Przewodniczący Władysław Hetman stwierdził, że urzędnicy nadzorujący inwestycję powinni to zauważyć tę nieścisłość, skoro zauważyła to Komisja.  
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za 2016 rok:
- segregator I               (radna Małgorzata Szczotka),
- segregator II   i VI     (radny Władysław Hetman),
- segregator III            (radny Ryszard Teuschner),
- segregator IV i VII     (radna Dorota Łuczak-Dydowicz),
- segregator V              (radny Łukasz Grzonka).
 
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 5 października br. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 14 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.14.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:10
Godz. zakończenia:    10:35
 
Temat:                                       
 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 4 radnych, chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
O godz. 8:23 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).

Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 3/16/VII zostały przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za 2016 rok:
- segregator I     (radna Małgorzata Szczotka),
- segregator II    (radny Władysław Hetman),
- segregator III   (radny Ryszard Teuschner),
- segregator IV    (radny Dorota Łuczak-Dydowicz),
- segregator V     (radny Łukasz Grzonka).
 
O godz. 10:00 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 21 września br. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 13/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz na ul. 3 Maja w Puszczykowie (wizja lok

 
OB.0012.1.13.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:20
 
Temat:                                       
 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Następnie na pytania członków Komisji odpowiadał wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy faktycznie konieczna była naprawa odcinka łączącego ul. 3 Maja z ul. Dworcową.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w trakcie wykonywania prac podjęta została decyzja o modernizacji fragmentu chodnika (na łuku) łączącego ul. 3 Maja z ul. Dworcową, w wyniku czego miejsce stało się bezpieczniejsze i bardziej estetyczne.
 
Przewodniczący Władysław Hetman zapytał o budowę stanowisk postojowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że mieszkaniec ul. 3 Maja, prowadzący działalność gospodarczą, zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie stanu pierwotnego stanowisk postojowych przed jego posesją (prace polegały na obniżeniu krawężnika i poszerzeniu stanowisk postojowych). 
 
Odpowiadając na pytania radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jedyne uwagi mieszkańców dotyczyły pobocza. Mieszkańcom zależało, aby Urząd utrzymywał skarpy (przycinał zieleń) i aby woda nie spływa na posesje. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do budowy chodnika. Wiceburmistrz poinformował, że zdecydowano o budowie chodnika, który był w gorszym stanie (remontowano chodnik po jednej stronie ulicy).
 
Radni zgłosili, że kolorystyka kostki podana w dokumentacji jest inna od tej, która została położona.
 
Radny Łukasz Grzonka zauważył, że w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót wpisano, że budowa będzie obywać się na terenie 9 działek, podczas gdy prace wykonano na terenie 10 działek (nie została zgłoszona działka nr 789).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, dokąd wywiezione zostały zdemontowane kostki, krawężniki itp.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obowiązkiem wykonawcy była utylizacja zdemontowanych materiałów.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że zamiar przystąpienia do robót zgłoszono 6 lipca, a prace rozpoczęto 1 września. Radna zapytała, czy zgłoszenie zamiaru wykonania robót  posiada jakiś okres ważności.   
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót, starostwo ma 30 dni na ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń. Po 30 dniach od daty zgłoszenia, przy braku sprzeciwu ze strony starostwa, można przystąpić do prac, które należy rozpocząć w ciągu 3 lat.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła, aby przekazać Komisji daty wykonania przelewów za faktury.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o różnicę między ilością rozebranych płytek w stosunku do ilości położonych płytek (różnica wynosi 168 m2).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nowy chodnik wykonywany był zgodnie z prawem i przyjętym standardem - jego szerokość nie zawsze pokrywała się z granicą poprzedniego chodnika.
 
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono wstępnie na poniedziałek 22 sierpnia br. o godz. 8:00.
 
Komisja udała się na ul. 3 Maja w celu dokonania wizji lokalnej.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 

/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 12/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.1.12.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:12
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych;  (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.

Radni przystąpili do kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.

O godz. 8:36 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).

Ad 2. Sprawy bieżące.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 10.08.2016 r. godz. 8:00.


O godz. 10:10 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 11/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.11.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:03
Godz. zakończenia:    9:00
 
Temat:                                       
 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego.  
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok:
Władysław Hetman - jestem za
Małgorzata Szczotka - jestem za
Dorota Łuczak-Dydowicz - jestem za
Łukasz Grzonka - jestem za
Ryszard Tesuchner - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
 
Wniosek absolutoryjny za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 3 sierpnia br. godz. 8:00, podczas którego rozpocznie się kontrola inwestycji pn.: Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
O godz. 9:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 10/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniach 11 i 16 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.10.2016
 
Termin rozpoczęcia: 11.05.2016 r. godz. 8:05
 
Temat:
 1. Omówienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Komisja kontynuowała przegląd kontrolowanej dokumentacji.
Następnie radni przedstawili swoje uwagi do kontrolowanych dokumentów, dotyczących rozliczenia dotacji na zadania:
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (radna Małgorzata Szczotka),
 • LAS PUSZCZYKOWO 2014 - KP LAS Puszczykowo (radna Dorota Łuczak-Dydowicz),
 • Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
 • Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Łukasz Grzonka),
 • Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Władysław Hetman).
Na pytania i wątpliwości Komisji odpowiadała Natalia Terka z Referatu Księgowości i Podatków oraz sekretarz Maciej Dettlaff.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składają się:
- bilans wykonania budżetu,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pytania radnych, dotyczące omawianego sprawozdania finansowego.
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman ogłosił przerwę w obradach Komisji, zapowiadając kontynuację posiedzenia w poniedziałek 16 maja 2016 r. o godz. 8:00.  
 
 
Kontynuacja posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 maja 2016 r.,
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wznowił obrady, które zostały przerwane 11 maja br.; powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
cd. ad 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 2/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 2/16/VII z kontroli rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 30 maja br. godz. 8:00. 
 
O godz. 9:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 9/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.9.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:08
 
Temat:
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Komisja kontynuowała przegląd kontrolowanej dokumentacji.
 
O godz. 8:12 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Pani Natalia Terka z Referatu Księgowości i Podatków wyjaśniła wątpliwości radnych dotyczące kontrolowanej dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 27 kwietnia br. godz. 8:00. 
 
O godz. 10:08 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant
 
 
 
 

Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.8.16
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:10
 
Tematy:
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że rozliczenie dotacji dwóch zadań (tj. LAS PUSZCZYKOWO 2014 i Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych) wymaga jeszcze pewnych uzupełnień ze strony organizacji.
 
Radni przystąpili do kontroli dokumentacji rozliczania dotacji na następujące zadania:
 • Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Łukasz Grzonka),
 • Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
 • LAS PUSZCZYKOWO 2015 - KP LAS Puszczykowo (radna Dorota Łuczak-Dydowicz),
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (radna Małgorzata Szczotka),
 • Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Władysław Hetman).
 
O godz. 9:12 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 20 kwietnia br. godz. 8:00.  
 
O godz. 10:10 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:19
 
Temat:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił dane ogólne budżetu Miasta w 2015 roku po dokonanych zmianach w trakcie roku:
 • dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 31.817.430,39 zł, tj. 99.91 proc. planu; dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 275.586,80 zł, tj. 93,70 proc. planu,
 • wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 32.263.303,14 zł, tj. 95,52 proc. planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.578.620,46 zł, tj. 93,12 proc. planu,
 • przychody Miasta wyniosły 5.899.213,82 zł, w tym:
            - emisja obligacji komunalnych 2.900.000 zł,
            - wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek- 2.999.213,82 zł,
 • rozchody- Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.367.000 zł,
 • deficyt wyniósł 445.872,75 zł i był o 1.487.127,25 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych,
 • dokonano kradzieży z rachunku bankowego Miasta kwoty 60.000 zł,
 • zadłużenie Miasta wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 13.283.250 zł, z tego:
            - kredyty długoterminowe - 1.861.250 zł,
            - obligacje komunalne - 11.422.000 zł,
 • łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła 2.728.328,28 zł, co stanowi 8,57 proc. dochodów ogółem,
 • dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta w roku 2015 wyniósł 17,38 proc.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za  2015 rok.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, ile Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie w roku 2015 wydał Kart Dużej Rodziny.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o zweryfikowanie w dziale 750 Administracja publiczna liczby posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, ile metrów kwadratowych powierzchni ma pusty lokal mieszkalny przy ulicy Podleśnej 4.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zapytał, ile na terenie Miasta pozostało wyrobów zawierających azbest.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego pomieszczenie garażowe przy ulicy Przecznica 15 oraz pomieszczenia gospodarcze przy ulicy Poznańskiej 26 są puste.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wystąpiły przypadki nieprzyznania mieszkania socjalnego rodzinie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zobowiązał się odpowiedzieć na powyższe pytania na kolejnym posiedzeniu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 13 kwietnia 2016 r., na godzinę 8:00.
 
O godz. 10:19 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 

 
/-/ Monika Barczak
     protokolant
 

Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.6.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    9:26
 
Temat:
 1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
 2. Kontynuacja przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - odpowiedzi na pytania.
 3. Zapoznanie z wykazem zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, zrealizowanych w 2015 roku.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Komisja otrzymała odpowiedzi Urzędu na pytania dotyczące prowadzonej kontroli, zadane podczas poprzedniego posiedzenia w dniu 16.03.2016 r. (ww. odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 8:23 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 5 radnych).
 
Pan Przemysław Musiał z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych odpowiedział na pytania radnych, dotyczące kontrolowanej dokumentacji.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 0.
Protokół pokontrolny nr 1/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 1/16/VII stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Zapoznanie z wykazem zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, zrealizowanych w 2015 roku.
Komisja zdecydowała, że skontroluje następujące zadania:
 • Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (dotacja 15 tys. zł),
 • Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (dotacja 16 tys. zł),
 • LAS PUSZCZYKOWO 2014 - KP LAS Puszczykowo (dotacja 50 tys. zł),
 • Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (dotacja 8 tys. zł),
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (dotacja 6489,50 zł).
Ad 2. Kontynuacja przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - odpowiedzi na pytania.
Komisja otrzymała odpowiedzi Urzędu na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej, zadane podczas posiedzenia w dniu 22.02.2016 r. (ww. odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej, uzupełniając odpowiedzi, które zostały wcześniej udzielone na piśmie. 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek 5 kwietna 2016 r. godz. 8:30.
 
O godz. 9:26 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant
 
 

Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 r. w Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7 oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.5.16
 
Godz. rozpoczęcia:  8:00
Godz. zakończenia: 9:30
 
Temat:
 1. Kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
 2. Sprawy bieżące.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Komisja spotkała się w budynku Centrum Animacji Sportu (ul. Kościelna 7 w Puszczykowie), gdzie dokonała wizji lokalnej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu (obecnych 5 radnych).
 
Po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Radni kontynuowali przegląd dokumentacji kontrolowanej inwestycji i zadali następujące pytania:
 
Radny Łukasz Grzonka:
1. Kto wprowadził zmiany po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej?
2. Dlaczego w protokole nr 375/2015 z 26.11.2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych dokonano czynności przy udziale lokatora i kim był ten lokator?
3. Dlaczego w oświadczeniu kierownika budowy z 15.11.2015 r. nie wpisano wszystkich zmian, które zostały dokonane?
4. Dlaczego w sprawozdaniu z nadzoru archeologicznego autor podaje, że chodzi o gminę Loco?
 
Radna Małgorzata Szczotka:
5. W zestawieniu inwestycji podano, że wartość inwestycji wyniosła 84.247,20 zł, a po podliczeniu części składowych wychodzi kwota 84.968,40 zł. Skąd wynika różnica?
6. Dlaczego brakuje dokumentów (pism) i uaktualnienia projektu dotyczących umieszczenia prysznica i sanitariatów (widoczne jest to dopiero w dokumentacji wykonawczej)?
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz:
7. W jaki sposób odbywał się proces projektowania, kto bierze w nim udział i na jakim etapie? Jakie są koszty projektu i jego poszczególnych etapów?
 
Radny Ryszard Teuschner:
8. Dlaczego przy odbiorze nie zgłoszono uwag do instalacji kanalizacyjnej z uwagi na wysokie osadzenie (kinet zewnętrzny), choć było miejsce pod barakiem?
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 30.03.2016 r. godz. 8:00.
 
O godz. 9:30 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
               protokolant
 

Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.4.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:10
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
 1. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Radni przystąpili do kontroli inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

O godz. 8:30 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 10:10 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.1.3.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu oraz przekazali pytania do Urzędu Miejskiego. Pytania stanowią załącznik do protokołu.

Ad 2. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Radni przystąpili do kontroli inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

Ad 3. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 10:10 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.2.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 9:00
Godz. zakończenia: 10:38
 
Temat:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu:
przewodniczący Władysław Hetman - segregator nr VII,
radna Dorota Łuczak-Dydowicz - segregator nr VIII,
radna Małgorzata Szczotka - segregator nr IX,
radny Ryszard Teuschner - segregator nr X.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
O godz. 10:38 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant 

Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.1.16
 
Godz. rozpoczęcia: 18:35
Godz. zakończenia: 19:03
 
Temat:
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku.
 2. Omówienie planu pracy Komisji na 2016 rok.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Omówienie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Komisja ustaliła plan pracy na 2016 rok, obejmujący przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium oraz:
-        bieżącą kontrolę dokumentów finansowo-księgowych Urzędu,
-        kontrolę dotacji dla organizacji pozarządowych,
oraz następujące kontrole inwestycji:
-        Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie,
-        Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie,
-        Przestawienie budynku admin.-gosp. CAS w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 został przyjęty jednogłośnie.
 
 
O godz. 19:03 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant