Protokół nr 10/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniach 11 i 16 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.10.2016
 
Termin rozpoczęcia: 11.05.2016 r. godz. 8:05
 
Temat:
  1. Omówienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
  2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Komisja kontynuowała przegląd kontrolowanej dokumentacji.
Następnie radni przedstawili swoje uwagi do kontrolowanych dokumentów, dotyczących rozliczenia dotacji na zadania:
  • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (radna Małgorzata Szczotka),
  • LAS PUSZCZYKOWO 2014 - KP LAS Puszczykowo (radna Dorota Łuczak-Dydowicz),
  • Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
  • Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Łukasz Grzonka),
  • Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Władysław Hetman).
Na pytania i wątpliwości Komisji odpowiadała Natalia Terka z Referatu Księgowości i Podatków oraz sekretarz Maciej Dettlaff.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składają się:
- bilans wykonania budżetu,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pytania radnych, dotyczące omawianego sprawozdania finansowego.
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman ogłosił przerwę w obradach Komisji, zapowiadając kontynuację posiedzenia w poniedziałek 16 maja 2016 r. o godz. 8:00.  
 
 
Kontynuacja posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 maja 2016 r.,
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wznowił obrady, które zostały przerwane 11 maja br.; powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
cd. ad 2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 2/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 2/16/VII z kontroli rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 30 maja br. godz. 8:00. 
 
O godz. 9:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant