Protokół nr 11/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.11.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:03
Godz. zakończenia:    9:00
 
Temat:                                       
  1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego.  
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok:
Władysław Hetman - jestem za
Małgorzata Szczotka - jestem za
Dorota Łuczak-Dydowicz - jestem za
Łukasz Grzonka - jestem za
Ryszard Tesuchner - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
 
Wniosek absolutoryjny za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 3 sierpnia br. godz. 8:00, podczas którego rozpocznie się kontrola inwestycji pn.: Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
O godz. 9:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant