Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.1.16
 
Godz. rozpoczęcia: 18:35
Godz. zakończenia: 19:03
 
Temat:
  1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku.
  2. Omówienie planu pracy Komisji na 2016 rok.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Omówienie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Komisja ustaliła plan pracy na 2016 rok, obejmujący przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium oraz:
-        bieżącą kontrolę dokumentów finansowo-księgowych Urzędu,
-        kontrolę dotacji dla organizacji pozarządowych,
oraz następujące kontrole inwestycji:
-        Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie,
-        Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie,
-        Przestawienie budynku admin.-gosp. CAS w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 został przyjęty jednogłośnie.
 
 
O godz. 19:03 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant