Protokół nr 12/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.1.12.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:12
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
  1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych;  (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.

Radni przystąpili do kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.

O godz. 8:36 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).

Ad 2. Sprawy bieżące.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 10.08.2016 r. godz. 8:00.


O godz. 10:10 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant