Protokół nr 13/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz na ul. 3 Maja w Puszczykowie (wizja lok

 
OB.0012.1.13.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:20
 
Temat:                                       
  1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Następnie na pytania członków Komisji odpowiadał wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy faktycznie konieczna była naprawa odcinka łączącego ul. 3 Maja z ul. Dworcową.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w trakcie wykonywania prac podjęta została decyzja o modernizacji fragmentu chodnika (na łuku) łączącego ul. 3 Maja z ul. Dworcową, w wyniku czego miejsce stało się bezpieczniejsze i bardziej estetyczne.
 
Przewodniczący Władysław Hetman zapytał o budowę stanowisk postojowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że mieszkaniec ul. 3 Maja, prowadzący działalność gospodarczą, zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie stanu pierwotnego stanowisk postojowych przed jego posesją (prace polegały na obniżeniu krawężnika i poszerzeniu stanowisk postojowych). 
 
Odpowiadając na pytania radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jedyne uwagi mieszkańców dotyczyły pobocza. Mieszkańcom zależało, aby Urząd utrzymywał skarpy (przycinał zieleń) i aby woda nie spływa na posesje. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do budowy chodnika. Wiceburmistrz poinformował, że zdecydowano o budowie chodnika, który był w gorszym stanie (remontowano chodnik po jednej stronie ulicy).
 
Radni zgłosili, że kolorystyka kostki podana w dokumentacji jest inna od tej, która została położona.
 
Radny Łukasz Grzonka zauważył, że w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót wpisano, że budowa będzie obywać się na terenie 9 działek, podczas gdy prace wykonano na terenie 10 działek (nie została zgłoszona działka nr 789).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, dokąd wywiezione zostały zdemontowane kostki, krawężniki itp.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obowiązkiem wykonawcy była utylizacja zdemontowanych materiałów.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że zamiar przystąpienia do robót zgłoszono 6 lipca, a prace rozpoczęto 1 września. Radna zapytała, czy zgłoszenie zamiaru wykonania robót  posiada jakiś okres ważności.   
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót, starostwo ma 30 dni na ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń. Po 30 dniach od daty zgłoszenia, przy braku sprzeciwu ze strony starostwa, można przystąpić do prac, które należy rozpocząć w ciągu 3 lat.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła, aby przekazać Komisji daty wykonania przelewów za faktury.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o różnicę między ilością rozebranych płytek w stosunku do ilości położonych płytek (różnica wynosi 168 m2).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nowy chodnik wykonywany był zgodnie z prawem i przyjętym standardem - jego szerokość nie zawsze pokrywała się z granicą poprzedniego chodnika.
 
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono wstępnie na poniedziałek 22 sierpnia br. o godz. 8:00.
 
Komisja udała się na ul. 3 Maja w celu dokonania wizji lokalnej.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 

/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant