Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 14 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.14.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:10
Godz. zakończenia:    10:35
 
Temat:                                       
  1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
  2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 4 radnych, chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
O godz. 8:23 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).

Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 3/16/VII zostały przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za 2016 rok:
- segregator I     (radna Małgorzata Szczotka),
- segregator II    (radny Władysław Hetman),
- segregator III   (radny Ryszard Teuschner),
- segregator IV    (radny Dorota Łuczak-Dydowicz),
- segregator V     (radny Łukasz Grzonka).
 
O godz. 10:00 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 21 września br. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant