Protokół nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 21 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.15.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:40
 
Temat:                                       
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 4 radnych, chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z uwagami burmistrza do protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
 
O godz. 8:14 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania, dotyczące uwag do protokołu pokontrolnego, wyjaśniając, że projektant niepotrzebnie wpisał 10 działkę do projektu, ponieważ Urząd nie prowadził na niej żadnych robót.
 
Przewodniczący Władysław Hetman stwierdził, że urzędnicy nadzorujący inwestycję powinni to zauważyć tę nieścisłość, skoro zauważyła to Komisja.  
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za 2016 rok:
- segregator I               (radna Małgorzata Szczotka),
- segregator II   i VI     (radny Władysław Hetman),
- segregator III            (radny Ryszard Teuschner),
- segregator IV i VII     (radna Dorota Łuczak-Dydowicz),
- segregator V              (radny Łukasz Grzonka).
 
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 5 października br. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant