Protokół nr 17/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.17.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    9:50
 
Temat:                                       
  1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
  2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych zadane podczas poprzednich posiedzeń.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 9 listopada br.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak