Protokół nr 18/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.1.18.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 10:15
 
Temat:
  1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
  2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych;  (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.

Komisja spotkała się na ulicy Kochanowskiego, gdzie dokonała wizji lokalnej. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu (obecnych 5 radnych).

Od godziny 9:20, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Radni zadali następujące pytania:

Radny Władysław Hetman
  1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w umowie znajduje się zapis, że gwarancja zostaje udzielona na 60 miesięcy, a z dokumentu wystawionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA wynika, że gwarancja została udzielona na 3 lata (polisa do 5.10.2018, czyli na 36 miesięcy).
  2. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego brak w Dzienniku Budowy daty jego wydania oraz dlaczego brak daty sporządzenia oświadczenia kierownika budowy na temat wprowadzonych w projekcie zmian (3 zmiany - zamieniana nawierzchni z kostki brukowej na płytę ażurową, wykonanie dwóch studzienek kanalizacji deszczowej oraz dodatkowej studzienki ściekowej).
Radny Łukasz Grzonka
  1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego na str. 3. pkt 1. Projektu Budowlano-Wykonawczego znajduje się zapis, że „W ramach zadania projektuje się kanalizację deszczową ulic Sosnowej i Torowej", skoro projekt nie dotyczy tych ulic, a w Puszczykowie nie ma nawet ul. Torowej.
  2. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego na zgłoszeniu zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych, sporządzonym przez inż. Bartosza Brzozowskiego, podwójnie uwzględniono działkę nr 694.
  3. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zapisy zawarte w oświadczeniu zastępcy burmistrza o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane brzmią tak, że można odnieść wrażenie, że to zastępca burmistrza jest właścicielem nieruchomości, choć wymienione działki należą do Miasta Puszczykowa.
Radna Małgorzata Szczotka
  1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego dodatkowe prace wykonane poza projektem (2 studnie kanalizacji deszczowej oraz studzienka ściekowa - D8A i D8B) nie znalazły się w Projekcie Budowlano-Wykonawczym oraz skoro ich wykonanie było konieczne to dlaczego nie zauważono tego na etapie projektowania.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odpowiedzi na zadane pytania zostaną przekazane członkom Komisji w ciągu najbliższego tygodnia.

Ad 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.

Radny Łukasz Grzonka poprosił o przedstawienie odpowiedzi na przekazane przez niego pytania dotyczące przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego (pytania stanowią załącznik do protokołu).

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że odpowiedzi na zadane pytania zostaną przekazane członkom Komisji.

Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 16 listopada br. o godz. 8:00.

O godz. 10:15 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant