Protokół nr 19/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.19.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:14
Godz. zakończenia: 8:46
 
Temat:
  1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
Radni przystąpili do przygotowania protokołu pokontrolnego inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.

Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 0.
Protokół pokontrolny nr 4/16/VII został przyjęty jednogłośnie.

Protokół pokontrolny nr 4/16/VII stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 2. Sprawy bieżące.

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 14 grudnia br. o godz. 8:00

Przewodniczący Władysław Hetman poprosił o przygotowanie oraz przesłanie radnym, przed kolejnym posiedzeniem Komisji, wykazu inwestycji zrealizowanych w 2016 roku oraz sprawozdania z pracy Komisji za 2016 rok.

O godz. 8:46 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant