Protokół nr 20/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.1.20.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:08
Godz. zakończenia: 8:38
 
Temat:
  1. Podsumowanie działalności Komisji w 2016 roku.
  2. Propozycje do planu pracy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2016 roku.

Komisja sporządziła oraz jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2. Propozycje do planu pracy na 2017 rok.

Komisja podjęła decyzję o skontrolowaniu następujących inwestycji w 2017 roku:
1. inwestycja pn. „Budowa ul. Niwka Stara",
2. inwestycja pn. „Budowa parkingu przy ul. Podgórnej",
3. inwestycja pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2".

Komisja sporządziła i jednogłośnie zaakceptowała plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 18 stycznia 2017 r. o godz. 8:00.

O godz. 8:38 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.


/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant