Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.2.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 9:00
Godz. zakończenia: 10:38
 
Temat:
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu:
przewodniczący Władysław Hetman - segregator nr VII,
radna Dorota Łuczak-Dydowicz - segregator nr VIII,
radna Małgorzata Szczotka - segregator nr IX,
radny Ryszard Teuschner - segregator nr X.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
O godz. 10:38 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant