Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.4.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:10
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
  1. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Radni przystąpili do kontroli inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

O godz. 8:30 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 10:10 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant