Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 r. w Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7 oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.5.16
 
Godz. rozpoczęcia:  8:00
Godz. zakończenia: 9:30
 
Temat:
  1. Kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
  2. Sprawy bieżące.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Komisja spotkała się w budynku Centrum Animacji Sportu (ul. Kościelna 7 w Puszczykowie), gdzie dokonała wizji lokalnej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu (obecnych 5 radnych).
 
Po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Radni kontynuowali przegląd dokumentacji kontrolowanej inwestycji i zadali następujące pytania:
 
Radny Łukasz Grzonka:
1. Kto wprowadził zmiany po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej?
2. Dlaczego w protokole nr 375/2015 z 26.11.2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych dokonano czynności przy udziale lokatora i kim był ten lokator?
3. Dlaczego w oświadczeniu kierownika budowy z 15.11.2015 r. nie wpisano wszystkich zmian, które zostały dokonane?
4. Dlaczego w sprawozdaniu z nadzoru archeologicznego autor podaje, że chodzi o gminę Loco?
 
Radna Małgorzata Szczotka:
5. W zestawieniu inwestycji podano, że wartość inwestycji wyniosła 84.247,20 zł, a po podliczeniu części składowych wychodzi kwota 84.968,40 zł. Skąd wynika różnica?
6. Dlaczego brakuje dokumentów (pism) i uaktualnienia projektu dotyczących umieszczenia prysznica i sanitariatów (widoczne jest to dopiero w dokumentacji wykonawczej)?
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz:
7. W jaki sposób odbywał się proces projektowania, kto bierze w nim udział i na jakim etapie? Jakie są koszty projektu i jego poszczególnych etapów?
 
Radny Ryszard Teuschner:
8. Dlaczego przy odbiorze nie zgłoszono uwag do instalacji kanalizacyjnej z uwagi na wysokie osadzenie (kinet zewnętrzny), choć było miejsce pod barakiem?
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 30.03.2016 r. godz. 8:00.
 
O godz. 9:30 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
               protokolant