Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.6.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    9:26
 
Temat:
  1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
  2. Kontynuacja przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - odpowiedzi na pytania.
  3. Zapoznanie z wykazem zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, zrealizowanych w 2015 roku.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Komisja otrzymała odpowiedzi Urzędu na pytania dotyczące prowadzonej kontroli, zadane podczas poprzedniego posiedzenia w dniu 16.03.2016 r. (ww. odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 8:23 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 5 radnych).
 
Pan Przemysław Musiał z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych odpowiedział na pytania radnych, dotyczące kontrolowanej dokumentacji.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 0.
Protokół pokontrolny nr 1/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Protokół pokontrolny nr 1/16/VII stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Zapoznanie z wykazem zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, zrealizowanych w 2015 roku.
Komisja zdecydowała, że skontroluje następujące zadania:
  • Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (dotacja 15 tys. zł),
  • Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (dotacja 16 tys. zł),
  • LAS PUSZCZYKOWO 2014 - KP LAS Puszczykowo (dotacja 50 tys. zł),
  • Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (dotacja 8 tys. zł),
  • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (dotacja 6489,50 zł).
Ad 2. Kontynuacja przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - odpowiedzi na pytania.
Komisja otrzymała odpowiedzi Urzędu na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej, zadane podczas posiedzenia w dniu 22.02.2016 r. (ww. odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej, uzupełniając odpowiedzi, które zostały wcześniej udzielone na piśmie. 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek 5 kwietna 2016 r. godz. 8:30.
 
O godz. 9:26 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant